Wydarzyło się – Nadzwyczajny Zjazd Delegatów DIL Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Władze Zjazdu (od lewej): Bożena Kaniak, Ryszard Kępa – przewodniczący, Urszula Kanaffa-Kilijańska, Piotr Knast, Iwona Dattner-Hapon (Fot. K.N./M.J.)

BUDŻETOWE PODSUMOWANIE 2018 ROKU

Tym razem frekwencja nie zawiodła. 18 maja 2019 r. delegaci (178) podsumowali pierwszy rok działalności w VIII kadencji. Lekarze udzielili Radzie absolutorium i bez poprawek przegłosowali budżet na 2019 rok. Miejscem obrad była sala konferencyjna DIL przy al. Matejki 6. Rok 2018 Izba zakończyła na plusie. Zysk sięgający kwoty 2 670 239,31 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Bilans

16 uchwał i 6 apeli to bilans Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów DIL. Za statystyką kryją się konkretne decyzje. Za zgodą delegatów wprowadzono zmiany w regulaminie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Od teraz DRL będzie wykonywać swoje obowiązki wynikające z ustawy o izbach lekarskich w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego, tj. Prezydium DRL. Ponadto, w sprawach wymagających podjęcia uchwały lub zajęcia stanowiska pomiędzy posiedzeniami DRL lub Prezydium DRL, prezes DRL będzie mógł zarządzić dyskusję lub głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zmieni się też brzmienie paragrafu: 2, 9 ust. 1, 19 ust. 2 i 20 ust. 3 regulaminu. Na tym nie koniec.

Delegaci poparli uchwałę NRL z 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie zaproponowanego brzmienia art. 53 ustawy. Stanowi on, że lekarz lub lekarz dentysta będzie uprawniony do zatrudniania lekarza lub lekarza dentysty w prowadzonej praktyce zawodowej. Swoje poparcie argumentowali tym, że obowiązujący przepis uniemożliwia lekarzom prywatnie praktykującym zatrudnianie w dopuszczalnych formach prawnych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ze względu na brak środków finansowych koniecznych do rozpoczęcia własnej działalności oraz chęć zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego, pod kierunkiem starszego kolegi lekarza, wyrażają gotowość do pracy w jego gabinecie. Delegaci zobowiązali również Dolnośląską Radę Lekarską do opracowania zasad finansowania wydatków własnych kół. Musi być przy tym uwzględniony zapis, że koła DIL mają prawo wykorzystać środki finansowe na działalność własną w wysokości do 20% wpływu ze składek członkowskich, pomniejszonych o składki odprowadzane do NIL, które ulegają kumulacji maksymalnie przez okres 3 lat.

Delegaci wystosowali do NRL i ministra zdrowia m.in. apel ws. refundacji kosztów zakupu komputerów. Liczą na to, że w Polsce zostaną wprowadzone regulacje prawne zapewniające podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą pełną refundację kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do wystawiania e-zwolnień, e-recept i do prowadzenia EDM. Chcą też, by lekarze seniorzy nadal mogli wypisywać recepty na dotychczasowych zasadach w wersji papierowej, bez ograniczenia czasowego. Ponadto delegaci apelowali do NRL i MZ ws.: lekarzy uprawnionych do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, przywrócenia uprawnień lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej, wprowadzenia norm czasowych dla porad lekarskich w POZ, wstrzymania procesu centralizacji procedur wysokospecjalistycznych.

Część sprawozdawcza

Wszystko zaczęło się od wyboru władz Zjazdu (Ryszard Kępa – przewodniczący, Bożena Kaniak i Iwona Świętkowska – zastępcy, Urszula Kanaffa-Kilijańska, Piotr Knast, Iwona Dattner-Hapon – sekretarze) i powołania komisji zjazdowych. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Andrzej Wojnar, Halina Nawrocka i Marek Stehlik. Komisja Skrutacyjna liczyła trzy osoby – Zdzisława Piotrowska-Gede, Dominika Zielonka i Zbigniew Smorąg. W skład Komisji Mandatowej weszli: Julita Szwed, Violetta Duży i Barbara Polek.

Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów DIL sprawozdania z działalności przedstawili lek. Ryszard Jadach – skarbnik DRL oraz Aleksander Zińczuk, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej DIL (w imieniu lek. Ewy Krawieckiej-Jaworskiej). – Przychody Izby w 2018 roku wyniosły ogółem 12 032 369,77. To o ponad 2 mln zł więcej niż zakładaliśmy. W tym roku spodziewamy się kwoty nie mniejszej niż 9 mln zł – podkreślał dr Jadach. Zjazd przyjął sprawozdania za 2018 rok przedstawione przez wyżej wymienionych oraz te, które zostały opublikowane w kwietniowym wydaniu „Medium” (dr. n. med. Pawła Wróblewskiego – prezesa DRL, dr. n. med. Piotra Piszki – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dr. Jana Spodziei – przewodniczącego Sądu Lekarskiego, lek. Małgorzaty Niemiec – przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej). Delegaci udzieli Radzie absolutorium i bez poprawek przegłosowali budżet na 2019 rok. Wcześniej zastrzeżenia do preliminarza na 2019 rok, a w szczególności do sposobu prowadzenia inwestycji przy ul. Kazimierza Wielkiego 43, zgłosił lek. Jacek Chodorski. Kilkunastominutową dyskusję przerwał lek. Ryszard Kępa, przewodniczący Zjazdu, uznając temat za wyczerpany.

Obradom towarzyszyły wybory uzupełniające na zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. W wyniku tajnego głosowania na ww. funkcję powołano lek. Jacka Klakočara i lek. dent. Marka Stehlika. – Dziękuję Państwu za przybycie, szczególnie tym, którzy pojawili się na posiedzeniu po raz drugi – powiedział prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski tuż po rozwiązaniu zjazdu.

Magdalena Janiszewska

W trakcie wyborów uzupełniających na zastępcę OROZ. Na zdjęciu Iwona Świętkowska, która również weszła w skład władz Zjazdu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej DIL przedstawił w imieniu lek. Ewa Krawieckiej-Jaworskiej Aleksander Zińczuk.

Głosowanie ws. udzielenia DRL absolutorium

Od lewej: Zdzisława Piotrowska-Gede, Paweł Wróblewski – prezes DRL oraz Małgorzata Niemiec – sekretarz DRL

Nasi delegaci i przedstawiciele władz Izby