logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Wybory korespondencyjne 2013: PRIMI INTER PARES, czyli wybory VII kadencji (2013-2017) Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

PRIMI INTER PARES,
czyli
wybory VII kadencji (2013-2017)

W drodze głosowania – przede wszystkim korespondencyjnego – wyłoniliśmy izbowych primi inter pares (pierwszych wśród równych). Wybrani, co oczywiste, stali się reprezentantami naszego środowiska. Nadszedł więc czas na podsumowanie i powyborczą refleksję…

Istota korporacyjności zawodowej sprowadza się do zasady równego traktowania przedstawicieli danej profesji. Kategoria równości, o jakiej mowa, ma zarówno wymiar etyczny, socjalny, jak i społeczno-kulturowy. Myśl ta jest pochodną moich rozważań na temat zasadności wyborów, ich jakości oraz potrzeby przeprowadzenia. Ale ad rem…

WYBORY W STATYSTYKACH

Podczas pierwszych w historii Izby wyborów korespondencyjnych za pośrednictwem Poczty Polskiej głos oddało 75,8% medyków. Na Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrano łącznie 195 delegatów, w tym 135 (69,2%) lekarzy i 60 (30,8%) lekarzy dentystów. Ogólna liczba delegatów stanowi 55,5% ogólnej liczby mandatów do obsadzenia.

Na Dolnym Śląsku utworzono 116 rejonów wyborczych dla 14182 wyborców uprawnionych w chwili rozpoczęcia wyborów do głosowania. We wspomnianych wyżej rejonach do obsadzenia było 351 mandatów (wg parytetu ustalonego przez Dolnośląską Radę Lekarską 1:40). W 24 rejonach wyborczych wybory się nie odbyły, ponieważ nie zgłoszono w nich ani jednego kandydata na delegata na zjazd. Tym samym 3213 lekarzy z ww. rejonów nie otrzymało na adres domowy kart do głosowania i nie mogło oddać głosu jak inni. Fakt, że w 1/5 rejonów wyborczych, wśród 3213 lekarzy, nie znalazła się ani jedna osoba gotowa raz w roku przyjechać do Izby na zjazd i reprezentować swoje lokalne środowisko lekarskie wymaga głębszej analizy. Podobny problem wystąpił bowiem na terenie całego kraju.

W 92 rejonach wyborczych (63 rejony dla lekarzy i 29 rejony dla lekarzy dentystów) zgłoszono łącznie 240 kandydatów. W jednym rejonie, mimo wysiłków Okręgowej Komisji Wyborczej, nie ustalono daty, godziny i miejsca głosowania przy urnie oraz nie ustalono przewodniczącego i członków komisji skrutacyjnej. Ostatecznie wybory odbyły się zatem w 91 rejonach. Głos oddało 3477 wyborców, tj. 24,5% uprawnionych do głosowania. Z tego 2497 to lekarze (71,8%) i 980 to lekarze dentyści (28,2%). Biorąc pod uwagę liczbę uprawnionych do głosowania stwierdzić należy, że swój głos oddało 22,9% lekarzy i 29,3% lekarzy dentystów. Korespondencyjnie głosowało 2634 wyborców (75,8%!), a osobiście przy urnie 843 wyborców (24,2%). W 55 rejonach już w głosowaniu korespondencyjnym osiągnięto 20% kworum. Odpowiedniej liczby głosów nie uzyskano na tym etapie jedynie w 5 rejonach wyborczych. Zamieszczona powyżej tabela obrazuje, jak głosowali lekarze i lekarze dentyści w poszczególnych delegaturach naszej Izby. Sumarycznie lekarze dentyści głosowali częściej niż lekarze. Wśród nowo wybranych znalazły się 73 osoby (tj. 37,4% wybranych), które nigdy delegatami nie były. Na 195 reprezentantów dolnośląskiego środowiska lekarskiego 18 z nich nie osiągnęło 35 roku życia (9,2% wybranych).

ILE KOSZTOWAŁY WYBORY?

Do 30 lipca wydaliśmy na wybory 109 947,05 zł. Powyższa kwota nieco się powiększy, ponieważ musimy rozliczyć jeszcze kilka delegacji i zarchiwizować dokumentację wyborczą. Szacuję, że górna granica wydatków sięgnie 120 tys. zł. Ww. kwota mieści się oczywiście w przyznanym Okręgowej Komisji Wyborczej budżecie. Wybór jednego delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów DIL VII kadencji będzie więc kosztował maksimum 615 zł. Na dzień 30 lipca kosztuje 564 zł. Kwoty te byłyby zdecydowanie wyższe, gdybyśmy musieli przeprowadzić drugą turę wyborów. Fakt, że nie musimy tego czynić, poczytuję za wspólny sukces organizatorów i głosujących. To dowód, że nowa formuła wyborcza się sprawdziła.

W OCZEKIWANIU NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

W poprzednim wydaniu Medium dziękowałem poszczególnym osobom, grupom osób i głosującym za zaangażowanie w trwającą wiele miesięcy akcję. Bez wątpienia wymagała ona dyspozycyjności i poświęcenia. Raz jeszcze pragnę zatem podziękować Wam wszystkim in gremio.

Do Okręgowej Komisji Wyborczej, w przewidzianym w regulaminie terminie, nie wpłynął żaden protest wyborczy. Obwieszczenie przewodniczącego OKW nr 1/2013 z 8 lipca br. i lista wybranych delegatów uprawomocniły się po siedmiu dniach od momentu ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej DIL. Do wszystkich nowo wybranych P.T. delegatów wysłałem pisma o charakterze informacyjnym. Nie zabrakło w nich oczywiście stosownych gratulacji.

Wybory na delegatów powoli przechodzą do historii. Przed nami XXXII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbędzie się 23 listopada. Tego dnia zdecydujemy, kto znajdzie się w poszczególnych organach DIL. Wybierzemy: członków Okręgowej Rady Lekarskiej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, członków: Okręgowego Sądu Lekarskiego, Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, prezesa Izby oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy na nową kadencję. Przed OKW jeszcze dużo pracy. Nowo wybranym delegatom życzę aktywności w działalności izbowej, a przede wszystkim przekonania, że razem odpowiemy wszystkim Koleżankom i Kolegom, po co jest ta Izba.

JAK GŁOSOWALI LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI?

Liczba głosów
oddanych
przez lekarzy

%
głosujących

Liczba głosów
oddanych przez
lekarzy dentystów

%
głosujących

Del. Wrocław

1414

19,40

643

29,77

Del. Legnica

236

21,75

134

34,99

Del. Wałbrzych

490

33,98

99

22,00

Del. Jelenia Góra

357

32,87

104

29,89

 

Razem

2497

22,90

980

29,33

Dr n. med. Andrzej Wojnar
przewodniczący Okręgowej
Komisji Wyborczej DIL

 

Zaloguj się aby komentować.