logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 
Prawo a medycyna - DOSKONALENIE ZAWODOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

DOSKONALENIE ZAWODOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

8 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, opublikowane w Dz. U. z 2016 r., poz. 1 327.

Zgodnie z przepisem art. 18 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenie w innych formach kształcenia.

 

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej.

 

Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez:

 1. realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności (50 pkt. na 1 rok);
 2. udział w kursie medycznym:
  a. nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub
  b. realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem – który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej (1 pkt za 1 godz.);
 3. udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (1 pkt. za 1 godz.);
 4. odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym (5 pkt. za 1 godz.);
 5. udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako kolegium specjalistów albo lekarskie towarzystwo naukowe lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego (3 pkt. za posiedzenie);
 6. udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy (1 pkt za godz. szkolenia – maks. 6 pkt. za 1 szkolenie);
 7. wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (15 pkt.);
 8. udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości (1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnego);
 9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych (200 pkt.);
 10. napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (100 pkt., wznowienie 50 pkt.);
 11. napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (50 pkt., wznowienie 25 pkt.);
 12. przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego (30 pkt., wznowienie 15 pkt.);
 13. autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych ogłoszonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego (dwukrotność liczby pkt. wskazanych w części A i B wykazu);
 14. napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym (20 pkt.);
 15. przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym (10 pkt.);
 16. sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego (30 pkt. za rok sprawowania funkcji opiekuna);
 17. kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów (15 pkt. za 1 lekarza za 1 rok);
 18. indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych ogłoszonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego (5 pkt. za tytuł – maks. 10 pkt. w okresie rozliczeniowym);
 19. przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego (5 pkt. za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – maks. 20 pkt. w okresie rozliczeniowym).

Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”, otrzymanej nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.

Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu ewidencję wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w prawie wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Potwierdzenia dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza ewidencji oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.

Za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności – punkty otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danej specjalizacji lub umiejętności, określony w jej programie.

Za opublikowanie referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu. Za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej – nie dolicza się punktów, natomiast za wykład o tej samej treści mimo wielokrotnego prezentowania – punkty uzyskuje się tylko raz.

Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

Lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

 

Zaloguj się aby komentować.