logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 134 gości 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – LEKARZ REZYDENT – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

LEKARZ REZYDENT – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie przepisy regulują zagadnienia dotyczące odbywania specjalizacji w trybie rezydentury?

Status lekarza odbywającego specjalizację w ramach rezydentury określają przepisy Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity z 2011 r. nr 277, poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów(Dz. U. z 2013 r., poz. 26).

Do postępowań i szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (9 stycznia 2013 r.), mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz. 1779 ze zm.)

Czy lekarzowi przysługuje płatny urlop szkoleniowy w związku z przystąpieniem do egzaminu kończącego specjalizację?

Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia. Urlop szkoleniowy przysługuje lekarzowi, który otrzymał powiadomienie z Centrum Egzaminów Medycznych o terminie PES.

Czy lekarz jest uprawniony do wyboru kierownika specjalizacji?

Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Kierownikiem specjalizacji może być lekarz posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach w pokrewnej dziedzinie medycyny.

Czy lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury może zmienić miejsce odbywania specjalizacji?

Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Lekarz zmieniający miejsce szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązany do zmiany kierownika specjalizacji, którym staje się lekarz specjalista w podmiocie aktualnie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.

Czy jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji może odmówić przyjęcia lekarza w celu odbycia specjalizacji?

Jednostka organizacyjna, posiadająca wolne miejsca szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny, umożliwia odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarzowi skierowanemu do jego odbywania w tej jednostce. W przypadku nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez jednostkę posiadającą wolne miejsca szkoleniowe wojewoda występuje do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z wnioskiem o zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych, jakie zostały przyznane jednostce w zakresie danej specjalizacji.

Czy można rozwiązać umowę o pracę z lekarzem rezydentem w trybie wypowiedzenia?

Sąd Najwyższy w wyroku z 6 września 2005 r. I PK 5/05 orzekł, że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony zawartej z lekarzem rezydentem może nastąpić tylko z przyczyn, które uniemożliwiają szkolenie specjalizacyjne, wymienionych aktualnie w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza albo zakaz wykonywania zawodu lekarza; ograniczenie lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, objętych programem specjalizacji; zaprzestanie przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego; przerwanie lekarzowi szkolenia specjalizacyjnego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz właściwej okręgowej izby lekarskiej; upływ okresu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć szkolenie specjalizacyjne). W razie wypowiedzenia tej umowy bez wskazania przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie pracownikowi przysługują roszczenia określone w art. 56 w związku z art. 59 k.p. – roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie.

Zdaniem Sądu Najwyższego rezydentura jest szczególnym, uprzywilejowanym trybem odbywania specjalizacji. Status rezydenta mogą uzyskać jedynie lekarze zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie po postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy w danej dziedzinie medycyny zyskali największą liczbę punktów. Przepisy dotyczące umowy o pracę na czas określony zawieranej z lekarzem rezydentem są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów Kodeksu pracy, normujących ten typ umowy, a umowa z rezydentem jest szczególnym rodzajem umowy na czas określony.

Jaki wymiar godzinowy dyżuru medycznego obowiązuje lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 13 listopada 2009 r. tygodniowy wymiar dyżuru medycznego odbywanego w ramach realizacji programu specjalizacji powinien wynosić 10 godzin i 5 minut. Przy takim ograniczeniu jego długości nie występuje konieczność podpisywania tzw. klauzuli opt-out, która powinna być dobrowolnym wyrażeniem zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo.

Czy lekarzowi rezydentowi może być powierzona praca w izbie przyjęć, jeżeli odbywa szkolenie specjalizacyjne na oddziale szpitalnym zgodnie z programem specjalizacji?

Powierzenie lekarzowi rezydentowi pracy w komórce organizacyjnej, która nie jest wskazana w programie specjalizacji, zdaniem Ministerstwa Zdrowia wyrażonym w piśmie MZ-NSR-842-16123-286/LT/13 z 29 stycznia 2013 r., oznacza złamanie zobowiązania, określonego w zawartej z ministrem zdrowia umowie, do prowadzenia specjalizacji rezydentów zgodnie z programem specjalizacji i planem jej odbywania. W konsekwencji spowoduje to konieczność zwrotu środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez podmiot leczniczy.

Czy szpital może odmówić podpisania umowy cywilnoprawnej na dyżury medyczne realizowane pod nadzorem w ramach programu specjalizacji?

Lekarzom zakwalifikowanym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po 1 lipca 2011 r., za pełniony w ramach realizacji szkolenia specjalizacyjnego dyżur medyczny, przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżuru medycznego, która może być również częścią umowy o pracę. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, zawartym w piśmie MZ-NSR-842-16123-372/LT/14 z 12 marca 2014 r., ustawodawca nakłada na jednostki uprawnione do prowadzenia specjalizacji oraz jednostki uprawnione jedynie do prowadzenia stażu kierunkowego przewidzianego programami specjalizacji, obowiązek finansowania programowych dyżurów medycznych pełnionych w danej jednostce przez specjalizujących się lekarzy. Lekarz pełniący dyżur medyczny powinien otrzymać wynagrodzenie za jego pełnienie, niezależnie od formy tego dyżuru (samodzielny, towarzyszący, zespołowy). Forma dyżuru zależy od charakteru działalności danej jednostki (zabiegowa, zachowawcza) i od stopnia przygotowania zawodowego szkolącego się lekarza.

Jakie działania powinien podjąć lekarz rezydent, gdy napotyka na utrudnienia ze strony jednostki szkolącej, związane z realizowaniem szkolenia specjalizacyjnego?

Szkolenie specjalizacyjne może być prowadzone przez jednostki organizacyjne, które zapewniają warunki merytoryczne i organizacyjne umożliwiające realizację programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny i uzyskały akredytację. Nadzór nad realizacją szkolenia specjalizacyjnego sprawuje minister zdrowia. Nadzorowi podlega w szczególności zgodność realizacji zajęć z programem specjalizacji, prawidłowość prowadzonej dokumentacji przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i zapewnienie odpowiedniej jakości szkolenia. W ramach powyższego nadzoru dyrektor CMKP przeprowadza kontrolę i monitoruje realizację szkolenia specjalizacyjnego.

W przypadku, gdy pojawią się utrudnienia ze strony jednostki szkolącej związane z realizowaniem szkolenia specjalizacyjnego, lekarz rezydent, powinien powiadomić konsultanta wojewódzkiego, wojewodę, dyrektora.

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak
radca prawny DIL

 

Zaloguj się aby komentować.