logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – CO NOWEGO? Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – CO NOWEGO?

Zbliżające się postępowanie kwalifikacyjne w terminie 01.10-31.10.2014 r. zostanie przeprowadzone dla specjalizacji modułowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Anna Krzesińska-Nowacka – kierownik Oddziału Wyższych Kadr Medycznych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej (Fot. Marek Grotowski)Wprowadzenie modułowego systemu specjalizacji wprowadza zniesienie dotychczasowego podziału dziedzin na podstawowe i szczegółowe. Wyszczególniono 5 modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, otorynolaryngologia, patomorfologia, pediatria. 41 specjalizacji jest dwumodułowych – odbywają się one zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego składającego się z modułu podstawowego oraz modułu specjalistycznego.

I Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej:

 1. chirurgia dziecięca,
 2. chirurgia klatki piersiowej,
 3. chirurgia naczyniowa,
 4. chirurgia ogólna,
 5. chirurgia onkologiczna,
 6. chirurgia plastyczna.

II Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych:

 1. alergologia,
 2. angiologia,
 3. balneologia i medycyna fizykalna,
 4. choroby płuc,
 5. choroby wewnętrzne,
 6. diabetologia,
 7. endokrynologia,
 8. gastroenterologia,
 9. geriatria,
 10. hematologia,
 11. immunologia kliniczna,
 12. kardiologia,
 13. medycyna lotnicza,
 14. medycyna morska i tropikalna,
 15. medycyna paliatywna,
 16. medycyna pracy,
 17. nefrologia,
 18. onkologia kliniczna,
 19. reumatologia,
 20. toksykologia kliniczna,
 21. transfuzjologia kliniczna.

III Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii:

 1. audiologia i foniatria,
 2. otorynolaryngologia,
 3. otorynolaryngologia dziecięca.

IV Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie patomorfologii:

 1. neuropatologia,
 2. patomorfologia.

V Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie pediatrii:

 1. choroby płuc dzieci,
 2. endokrynologia i diabetologia dziecięca,
 3. gastroenterologia dziecięca,
 4. kardiologia dziecięca,
 5. nefrologia dziecięca,
 6. neonatologia,
 7. onkologia i hematologia dziecięca,
 8. pediatria,
 9. pediatria metaboliczna.

37 specjalizacji jest jednomodułowych – odbywają się one zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego składającego się z modułu jednolitego. Dla specjalizacji lekarskich: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby zakaźne, dermatologia i wenerologia, diagnostyka laboratoryjna, epidemiologia, farmakologia kliniczna, genetyka kliniczna, kardiochirurgia, medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, medycyna sądowa, medycyna sportowa, mikrobiologia lekarska, neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radiologia i diagnostyka obrazowa, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, urologia, zdrowie publiczne.
Dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych: chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, epidemiologia, zdrowie publiczne.

8 specjalizacji jest dostępnych wyłącznie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny: endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, ginekologia onkologiczna, hipertensjologii, intensywna terapia, perinatologia, seksuologia, transplantologia kliniczna, urologia dziecięca.

Lekarz ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w formie: elektronicznej oraz papierowej w wybranej dziedzinie medycyny (oddzielnie dla trybu rezydenckiego i dla trybu pozarezydenckiego) do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej w formie elektronicznej odbywa się za pośrednictwem strony: http://wors.cmkp.edu.pl Wnioski składa się w dwóch terminach: do 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 marca, do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 października.

Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. Wygenerowany wniosek w systemie WORS, zatwierdzony, wydrukowany, podpisany przez lekarza składa się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Polityki Społecznej nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 października 2014 r. lekarz przekazuje wniosek w formie papierowej do wojewody do 3 października 2014 r. Termin przekazania wojewodzie wniosku w wersji papierowej jest zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć:

SKŁADANIE WNIOSKU W TRYBIE REZYDENCKIM:

 1. oświadczenie dotyczące odbywania specjalizacji;
 2. kserokopię prawa wykonywania zawodu, potwierdzonego przez OIL lub notariusza;
 3. potwierdzoną kserokopię zaświadczenia o złożeniu egzaminu LEP/LDEP lub LEK/LDEK;
 4. kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem UE przebywa w Polsce;
 5. propozycję jednostki szkoleniowej do odbywania specjalizacji.

SKŁADANIE WNIOSKU W TRYBIE POZAREZYDENCKIM:

 1. zaświadczenie o średniej ocenie uzyskanej na egzaminie specjalizacyjnym I/II stopnia lub PES lub LEP/LDEP albo LEK/LDEK;
 2. zgodę pracodawcy – w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w jednym z następujących trybów:
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne,
  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia,
  • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne;
 3. zgodę kierownika studiów doktoranckich;
 4. zaświadczenie z zakładu pracy o wymiarze czasu pracy i informacji, na jaki czas została zawarta umowa o pracę.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PUNKTY DODATKOWE (TYLKO W TRYBIE POZAREZYDENCKIM):

 1. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 2. potwierdzone do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do 28 lutego lub 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym, zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych);
 3. zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do 28 lutego – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca oraz do 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;
 4. zaświadczenie pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami;
 • postępowanie konkursowe, w którym uwzględnia się najkorzystniejszy posiadany przez lekarza wynik z egzaminu;
 • rezydenckie – wynik egzaminu LEP/LDEP albo LEK/LDEK;
 • pozarezydenckie, jeżeli lekarz nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia bądź tytułu specjalisty – wynik egzaminu LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe;
 • pozarezydenckie, jeżeli lekarz posiada odpowiednia specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty – wynik egzaminu I/II stopnia lub PES lub LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe.

Wynik postępowania stanowi procent maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów za: egzamin LEP/LDEP albo LEK/LDEK – 200 punktów, egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I/II stopnia lub PES – 200 punktów, punkty dodatkowe – maksymalnie 20.

Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wonnych miejsc szkoleniowych przyznanych na postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. Zatwierdzone przez wojewodę dolnośląskiego wyniki postępowania kwalifikacyjnego udostępnia się do wglądu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej w formie zakodowanych (wg identyfikatora systemu WORS) list rankingowych w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz na stronie internetowej: www.duw.pl w komunikatach Wydziału Polityki Społecznej 31 marca lub 31 października.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

W odniesieniu do ww. zagadnienia należy przytoczyć zapisy rozporządzeń z roku 2001 i 2005. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 83, poz. 905) § 10 ust. 11 mówił, że lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, nie może ubiegać się w tym samym czasie o odbywanie innej specjalizacji w tym trybie. Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1779) ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów § 17.9. stanowi, że lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentury, nie może ubiegać się ponownie o odbywanie innej specjalizacji, odpowiednio w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny.

Obecnie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, art. 16h ust. 7 informuje, że szkolenie w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty. Zmiana ustawowa tego zapisu spowodowała lawinowe rezygnacje z realizacji szkolenia w trybie rezydenckim.

Lekarz, nie planując zakończenia procesu specjalizacyjnego, rozpoczyna specjalizację w trybie rezydenckim, a w następnym postępowaniu albo za rok, czy dwa lata zmienia dziedzinę specjalizacji, ubiegając się także o tryb rezydencki. Pojawiają się sytuacje, gdy lekarz jest zakwalifikowany do realizacji szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim i nie rozpoczyna tego szkolenia. W latach 2011-2013 z realizacji szkolenia specjalizacyjnego zrezygnowało 319 osób, w tym 137 realizowało szkolenie w trybie rezydenckim. W bieżącym roku zarejestrowaliśmy 90 rezygnacji, w tym 47 realizowanych w trybie rezydenckim.

Anna Krzesińska-Nowacka

 

Zaloguj się aby komentować.