logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Prawo na co dzień Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

11 września 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia opublikowana
w Dz. U. z 2014 r., poz. 1135.

Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

Minister zdrowia może powołać konsultanta krajowego spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia może zwrócić się o przedstawienie, w określonym terminie, kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego do:

 • stowarzyszeń będących zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszających specjalistów w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo
 • stowarzyszeń będących zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszających specjalistów w dziedzinie pokrewnej do dziedziny, w której ma być powołany konsultant krajowy – w przypadku braku stowarzyszeń, o których mowa wyżej, lub
 • właściwych krajowych samorządów zawodowych w ochronie zdrowia.

Wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia może powołać konsultanta wojewódzkiego spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin, o których mowa wyżej. Powyższy przepis stosuje się do powoływania przez właściwych wojewodów konsultanta wojewódzkiego wspólnego dla kilku województw. Kandydata na konsultanta wojewódzkiego przedstawiają ministrowi zdrowia odpowiednio wojewoda albo właściwi wojewodowie w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym, po zasięgnięciu opinii właściwych okręgowych samorządów zawodów medycznych. Kadencja konsultanta trwa 5 lat. Organ, który powołał konsultanta, odwołuje go przed upływem kadencji:

 1. jeżeli konsultant złożył rezygnację z pełnionej funkcji;
 2. jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie;
 3. na wniosek ministra zdrowia – w przypadku konsultanta wojewódzkiego;
 4. jeżeli konsultant został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę ograniczenia albo pozbawienia wolności, albo zawieszono mu prawo wykonywania zawodu;
 5. jeżeli nie wyłączył się od wykonania czynności określonych w ustawie, pomimo zaistnienia przesłanek tego wyłączenia;
 6. jeżeli nie złożył w terminie oświadczenia albo jest ono niezgodne ze stanem faktycznym;
 7. na wniosek ministra obrony narodowej – w przypadku konsultanta powołanego w dziedzinie mającej na celu realizację zadań państwa związanych z obronnością kraju.

W przypadku odwołania konsultanta z przyczyn określonych w pkt. 2, 5 lub 6 albo jego śmierci, powołuje się konsultanta z pominięciem procedur, o których mowa na wstępie. Konsultant ma obowiązek wyłączenia się od wykonania czynności, której wykonanie: mogłoby mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki lub mogłoby mieć wpływ na prawa lub obowiązki: a) podmiotu wymienionego w oświadczeniu składanym przez konsultanta zgodnie z przepisami ustawy, b) podmiotu, który przekazał korzyść majątkową określoną w ustawie. W przypadku wyłączenia konsultant informuje niezwłocznie organ, który go powołał.

W przypadku wystąpienia czasowej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zadań konsultanta krajowego, do wykonania zadania niecierpiącego zwłoki minister zdrowia wyznacza konsultanta krajowego w dziedzinie pokrewnej, a gdyby takiego nie było, właściwego konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pokrewnej, informując o tym właściwego wojewodę. W przypadku wystąpienia czasowej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zadań konsultanta wojewódzkiego, do wykonania zadania niecierpiącego zwłoki wojewoda wyznacza konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pokrewnej, a gdyby takiego nie było, wojewoda zwraca się do właściwego konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pokrewnej, pełniącego funkcję na terenie innego województwa, za zgodą właściwego wojewody.

Kandydat na konsultanta albo konsultant składa organowi powołującemu oświadczenie zawierające informacje, czy:

1) jest członkiem organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców:

a) wykonujących działalność leczniczą;
b) wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem leczniczym, substancjami czynnymi i wykorzystywanymi jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym;
c) wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych;
d) wykonujących działalność ubezpieczeniową;
e) którzy złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie lub złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie;
f) którzy są wytwórcami, importerami, autoryzowanymi przedstawicielami lub dystrybutorami wyrobów medycznych;

2) posiada akcje lub udziały w spółkach handlowych lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt. 1;

3) jest wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt. 1;

4) wykonuje działalność gospodarczą w powyższym zakresie;

5) wykonuje zajęcia zarobkowe na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem:

a) wykonującym działalność, o której mowa w pkt. 1 lub
b) posiadającym akcje lub udziały w spółkach handlowych lub udziały w spółdzielniach wykonujących taką działalność lub
c) będącym wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa wyżej;

6) jest członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

7) prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, które są finansowane przez podmiot:

a) wykonujący działalność, o której mowa w pkt.1 lub

b) posiadający akcje lub udziały w spółkach handlowych lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa wyżej lub

c) będący wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa wyżej;

8) przystosowuje wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych do potrzeb praktyki lub je wdraża;

9) prowadzi badania kliniczne w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;

10) wykonuje zadania opiniodawcze i doradcze dla podmiotu:

a) wykonującego działalność, o której mowa w pkt. 1 lub

b) posiadającego akcje lub udziały w spółkach handlowych lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa wyżej lub

c) będącego wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w powyższym zakresie.

Kandydat na konsultanta składa oświadczenie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu. Konsultant ma obowiązek złożenia kolejnego oświadczenia w przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu faktycznego przedstawionego w poprzednim oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

Konsultant składa organowi powołującemu oświadczenie zawierające informacje o korzyściach o wartości wyższej niż 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające,
uzyskanych od podmiotu:

 • wykonującego działalność, o której mowa w pkt. 1 lub
 • posiadającego akcje lub udziały w spółkach handlowych lub udziały w spółdzielniach wykonujących powyższą działalność lub
 • będącego wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa wyżej;
 • w terminie 14 dni od dnia otrzymania korzyści.

Kwota podlega corocznej waloryzacji. Oświadczenia są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra zdrowia. Oświadczenia weryfikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oświadczenia kandydat na konsultanta albo konsultant składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Konsultant krajowy może polecić konsultantowi wojewódzkiemu w tej dziedzinie medycyny wykonanie określonego zadania mieszczącego się w zakresie zadań konsultanta wojewódzkiego, określając termin jego wykonania. Informację o wydaniu polecenia, konsultant krajowy przekazuje ministrowi zdrowia oraz właściwemu wojewodzie. Konsultanci w ochronie zdrowia powołani przed dniem wejścia w życie ustawy pełnią funkcję do końca kadencji, na którą zostali powołani. Wymienieni konsultanci składają oświadczenie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku niezłożenia tego oświadczenia organ, który powołał konsultanta, odwołuje go.

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak
– radca prawny DIL


Czytelników zainteresowanych zmianami w ustawie o konsultantach odsyłamy do strony internetowej „Medium”, na której znajduje się artykuł Marzeny Sygut pt. „Uczciwość konsultanta poddana publicznej weryfikacji”. Pośród ekspertów zabierających głos w tej sprawie znalazł się m.in. dr hab. Andrzej Wojnar – dolnośląski konsultant wojewódzki ds. patomorfologii. Tekst ukazał się pierwotnie we wrześniowym wydaniu „Rynku Zdrowia”, uzyskaliśmy zgodę na jego publikację.

 

 

Zaloguj się aby komentować.