logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Październik 2014
Uczciwość konsultanta poddana publicznej weryfikacji Drukuj

Tekst ukazał się pierwotnie we wrześniowym wydaniu „Rynku Zdrowia”, uzyskaliśmy zgodę na jego publikację na naszej stronie.

Marzena Sygut, Rynek Zdrowia, Nr 9 (110), s. 8-9

Uczciwość konsultanta poddana publicznej weryfikacji

Podpisana w ostatnich dniach przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia budzi duże emocje. Wprowadza ona tzw. biznesową lustrację w ochronie zdrowia, przypominającą tą, która obowiązuje polityków.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreślał, że wprowadzając zmiany w ustawie o konsultantach, resort miał na celu wzmocnienie ich roli jako doradców ministra i wojewodów, a także zapewnienie ich bezstronność oraz niezależności wyrażanych przez nich opinii.

 
Widziane z Kazimierza 45 - Składka, czyli... co robimy? Drukuj

Składka,
czyli... co robimy?

Decyzja zapadła. 5 września 2014 r. Naczelna Rada Lekarska, zdecydowaną większością głosów, podjęła uchwałę ws. podniesienia wysokości składki z 40 do 60 zł od 1 stycznia 2015 r. Na posiedzeniu NRL dało się zauważyć, że „przeciw” byli głównie przedstawiciele z mniejszych okręgowych izb lekarskich, „za” ci z dużych. O zasadności podniesienia składki pisałem już w poprzednim numerze „Medium”, na przykładzie budżetu DIL. Wiem, że obecnie trwa (czasami gorąca) medialna dyskusja na ten temat. Prezes Maciej Hamankiewicz skierował nawet w tej sprawie list do koleżanek i kolegów lekarzy, wyjaśniając cel podwyżki (vide s. 4). Chciałbym także wziąć udział w tej „dyskusji”, ale w sposób odbiegający od zwyczajowego...

 
LIST PREZESA NRL DO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW – SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2015 ROKU Drukuj

LIST PREZESA NRL DO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
– SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2015 ROKU

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Lekarze i lekarze dentyści!

Naczelna Rada Lekarska 5 września 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej wprowadzonej od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z wnioskiem XII Krajowego Zjazdu Lekarzy uproszczono zasady opłacania składki. Projekt uchwały przygotowała Komisja Finansowo-Budżetowa, sporządzając ją zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Obydwa te materiały, oprócz uproszczenia zasad opłacania składek, zawierały propozycję podwyższenia składki z 40 zł do 60 zł.

 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - Co z tym szkoleniem specjalizacyjnym? – okiem rezydenta Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Co z tym szkoleniem specjalizacyjnym?
– okiem rezydenta

Lek. Przemysław Janusz Autor jest przewodniczącym Komisji Młodych Lekarzy DRL, lekarzem rezydentem w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu.Głównym problemem wpływającym na jakość szkolenia specjalizacyjnego jest, moim zdaniem, coraz rzadziej już spotykana relacja mistrz – uczeń między kierownikiem specjalizacji a rezydentem. Często zdarza się, że kierownik specjalizacji pracuje na innym odcinku oddziału, co w oczywisty sposób uniemożliwia właściwą współpracę oraz nadzór nad szkoleniem specjalizacyjnym. Wynika to zarówno z błędów organizacyjnych jak również, co przyznaję z przykrością, braku zainteresowania niektórych kierowników specjalizacji swoimi podopiecznymi. W opinii wielu moich koleżanek i kolegów zaangażowanie w proces szkolenia młodych lekarzy jest obecnie znikome, a przyczyny tego zjawiska są doskonale widoczne. Niewystarczająca liczba specjalistów, w każdej właściwie dziedzinie medycyny, prowadzi do nadmiernego obciążenia lekarzy pracą na oddziałach. Przymus ekonomiczny zmuszający dyrektorów do maksymalnych oszczędności (co prowadzi do zatrudniania tak małej liczby specjalistów jak to tylko możliwe) oraz konieczność pracy dodatkowej popołudniami w gabinetach sprawia, że specjaliści są przepracowani. Nie jest więc niczym zaskakującym, że opieka nad rezydentem, za którą nie przysługuje żadna gratyfikacja, staje się przykrym i niechcianym obowiązkiem. Oczywiście wciąż istnieje grupa lekarzy z pasją angażujących się w szkolenie młodszych kolegów, jednak w obecnym systemie zależy to jedynie od ich dobrej woli. Odnoszę także wrażenie, że ich liczba jest coraz mniejsza. Uważam, że chcąc utrzymać powszechnie wysoką jakość szkolenia specjalizacyjnego, nie możemy polegać jedynie na altruizmie części lekarzy gotowych poświęcać czas rezydentom. Konieczne jest realne spojrzenie na sytuację: uświadomienie zarówno sobie jak i decydentom ochrony zdrowia, że opieka nad młodym lekarzem to ciężka i wymagająca czasu praca, za którą należy się odpowiednie wynagrodzenie. Dalszym krokiem powinno być stworzenie odpowiedniego systemu oceniającego i motywującego kierowników specjalizacji, aby cały proces szkolenia przebiegał na najwyższym poziomie.

 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - OZZL I REZYDENCI Drukuj

OZZL I REZYDENCI

Trochę historii

Do 2007 r. lekarze rezydenci nie mieli swojej reprezentacji w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy. Gdy w 2003 r. rozpoczynałam rezydenturę, nie wiedziałam nawet, że istnieje taka organizacja jak OZZL. Wtedy liczyło się tylko to, że mogłam rozpocząć specjalizację i chociaż moja pensja wynosiła 1434 zł brutto i tak była wyższa niż wynagrodzenie mojej kierowniczki specjalizacji – lekarza z 25-letnim stażem. Wtedy wszyscy lekarze mało zarabiali. Tak po prostu było.

 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - PROBLEMY MŁODYCH LEKARZY SĄ PROBLEMAMI CAŁEGO ŚRODOWISKA Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

PROBLEMY MŁODYCH LEKARZY
SĄ PROBLEMAMI CAŁEGO ŚRODOWISKA

W czerwcu br. odbyła się w Krakowie kolejna Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy. Dwudziesty trzeci raz spotkali się już nasi młodzi koledzy, by zajmować się swymi problemami i bolączkami, których z roku na rok wcale nie ubywa. Nie może być jednak inaczej, bo są one przecież ściśle powiązane z trudnościami i patologiami dotykającymi wszystkich polskich lekarzy i cały system opieki zdrowotnej w kraju.

 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – LEKARZ REZYDENT – LEKARZE REZYDENCI OKIEM PRAWNIKA Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

LEKARZE REZYDENCI OKIEM PRAWNIKA

Problem

Wokół kwestii lekarzy rezydentów, a szczególnie, zakresu ich obowiązków i związanej z tym ewentualnej odpowiedzialności prawnej, pojawiło się kilka odmiennych opinii (również w samym środowisku medycznym) i sporo wątpliwości. W związku z tym warto przyjrzeć się odpowiednim przepisom i podjąć próbę wyjaśnienia powstałych niejasności.

Opinia prezesa NRL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz wypowiedział się na łamach prasy medycznej oraz na oficjalnym portalu internetowym NRL w kwestii samodzielności lekarzy rezydentów i ich odpowiedzialności prawnej za dokonane bądź zaniechane czynności lecznicze. Istotą tej wypowiedzi jest konkluzja, zgodnie z którą: „Lekarz rezydent to osoba posiadająca pełne, nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Co do zasady rezydent ponosi więc odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania medyczne”. Nie sposób zaprzeczyć słowom prezesa, ale należałoby je uszczegółowić.

Zasady odbywania specjalizacji

Reguły odbywania specjalizacji określa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (uzl, Dz. U.2011.277.1634 – j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (rozporządzenie o specjalizacji, Dz. U.2013.26).

 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – LEKARZ REZYDENT – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

LEKARZ REZYDENT – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie przepisy regulują zagadnienia dotyczące odbywania specjalizacji w trybie rezydentury?

Status lekarza odbywającego specjalizację w ramach rezydentury określają przepisy Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity z 2011 r. nr 277, poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów(Dz. U. z 2013 r., poz. 26).

Do postępowań i szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (9 stycznia 2013 r.), mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz. 1779 ze zm.)

Czy lekarzowi przysługuje płatny urlop szkoleniowy w związku z przystąpieniem do egzaminu kończącego specjalizację?

Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia. Urlop szkoleniowy przysługuje lekarzowi, który otrzymał powiadomienie z Centrum Egzaminów Medycznych o terminie PES.

 
Granice samodzielności. Dylematy lekarzy rezydentów - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – CO NOWEGO? Drukuj

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – CO NOWEGO?

Zbliżające się postępowanie kwalifikacyjne w terminie 01.10-31.10.2014 r. zostanie przeprowadzone dla specjalizacji modułowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

 
Co nowego w LKPK? Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Co nowego w LKPK?

Od ponad 24 lat udzielamy nieoprocentowanych pożyczek. Korzystają z nich zarówno lekarze, jak i pracownicy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Od września br. kwota pożyczki sięga 20 tys. zł. Na to mogą sobie pozwolić tylko nieliczne Lekarskie Kasy Pomocy Koleżeńskiej, działające w ramach izb lekarskich – w tym dolnośląska LKPK.

 
Zmiany w ustawie o konsultantach – cienie i blaski - Większe uprawnienia, większa przejrzystość – czy na pewno? Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Większe uprawnienia, większa przejrzystość – czy na pewno?

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz uważa, że zmiany w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia przyczynią się do wzmocnienia ich roli jako doradców szefa resortu i wojewodów. Twierdzi też, że konieczne jest wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesów. Informacje dotyczące m.in. prowadzenia przez konsultantów badań klinicznych czy udziału w kongresach naukowych, sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne, powinny być jawne. Zmiany spowodowały przesunięcia i zwolnienia na stanowiskach konsultanckich. Czy znowelizowana ustawa wpłynie na poprawę leczenia i będzie korzystna dla pacjentów? O jej cieniach i blaskach mówią dolnośląscy konsultanci: dr. n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka oraz prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan.

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3