logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 106 gości 
Czas pracy lekarzy - KONTROLE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY WE WROCŁAWIU W 2013 ROKU Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

KONTROLE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY
WE WROCŁAWIU W 2013 ROKU

W sytuacji, gdy lekarz wykonuje swoją pracę w kilku zakładach i dodatkowo np. prowadzi prywatną praktykę, PIP nie ma żadnych prawnych możliwości, by podważyć jego łączny czas pracy. A jak widać z poniższych statystyk, rzadko zdarza się, by u konkretnego pracodawcy dochodziło do nieprawidłowości. Problem pojawia się, gdy spojrzy się na niego z punktu widzenia czasu pracy wykonywanej łącznie. Ten aspekt jest nieuregulowany i nie podlega kontroli – mówi rzecznik Okręgowej Inspekcji Pracy, A. Kostyk-Lewandowska.

W 2013 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy przeprowadzono 21 kontroli z zakresu prawnej ochrony pracy w 21 podmiotach leczniczych. Doboru pracodawców do kontroli dokonywano na podstawie: napływających do OIP we Wrocławiu skarg (7 kontroli); rekontroli – w związku z niepoinformowaniem przez pracodawcę o realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli poprzedniej (1 kontrola); rozpoznania prowadzonego przez inspektorów pracy (13 kontroli, w części obejmujących podmioty lecznicze w ogóle wcześniej niekontrolowane). W skontrolowanych podmiotach pracowało ogółem 4406 osób, z czego: na podstawie stosunku pracy – 2855; na podstawie umów cywilnoprawnych – 705; podmiotów samozatrudniających się – 854.

PODMIOTY LECZNICZE PUBLICZNE CAŁODOBOWE

 

Informacja o łącznej liczbie pracujących:

  • na mocy stosunku pracy zatrudnionych – 1295 pracowników;
  • pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – 80;
  • podmiotów samozatrudniających się – 349.

Wśród 5 skontrolowanych podmiotów leczniczych publicznych ambulatoryjnych nie było takiego, w którym nie wystąpiłyby żadne nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy. Jednak w tej kategorii podmiotów leczniczych stwierdzono relatywnie niewiele nieprawidłowości. W 3 podmiotach stwierdzono tylko drobne uchybienia w zakresie dokumentacji (treści regulaminu pracy i umów o pracę). Uznać można, że nieprawidłowości, które mogą być ocenione jako istotne, stwierdzono w 2 podmiotach, co stanowi 40% prowadzonych kontroli w tej grupie. W tej grupie podmiotów nie prowadzono kontroli wynikających ze skarg pracowniczych.

Kontrole czasu pracy prowadzone w tej kategorii podmiotów leczniczych sprawdzały następujące zagadnienia:

  • norma dobowa – zagadnienie wystąpiło w 3 podmiotach (60%) – na 127 objętych kontrolą pracowników przekroczenia normy dobowej wystąpiły u 60 (47%), w średniej ilości 46,6 godzin na pracownika. Przekroczenia normy dobowej w 2 podmiotach nie miały charakteru nieprawidłowości – związane były z powierzaniem pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych, które to godziny nadliczbowe były w prawidłowy sposób rekompensowane (udzielaniem czasu wolnego na pisemne wnioski pracowników lub wypłatą wynagrodzenia). Nie wystąpiły przypadki niezapewnienia pracownikom jedenastogodzinnego odpoczynku dobowego w związku z zatrudnieniem w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy. W jednym podmiocie przekroczenia normy dobowej wynikały z dwukrotnego zatrudniania pracownika w tej samej dobie pracowniczej. Przypadki zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy stwierdzono przede wszystkim u jednego z kontrolowanych pracodawców: w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy pracowało tam w 2012 r. 57 pracowników (wszyscy objęci kontrolą) w łącznym wymiarze 2742 godzin, co daje 48 godzin nadliczbowych z tego tytułu w roku; przekroczenia występowały we wszystkich grupach zawodowych, w różnym nasileniu – nie ma możliwości wskazania grupy, w której przekroczenia normy dobowej byłyby najczęstsze; w najmniejszym stopniu dotyczyło to lekarzy.
  • przeciętna norma tygodniowa – zagadnienie wystąpiło w 2 podmiotach (40%) – dotyczyło 6 pracowników na 127 skontrolowanych (4,7%); w łącznym wymiarze 508 godzin, co daje ok. 84 godziny na pracownika w roku kalendarzowym;
  • zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu – nie stwierdzono nieprawidłowości;
  • zatrudnienie pracowników w ramach dopuszczalnego rocznego limitu godzin nadliczbowych – nieprawidłowości stwierdzono w jednym podmiocie (20%), w zakresie dotyczącym 3 pracowników – co stanowi 2,9% na 102 pracowników skontrolowanych w 5 podmiotach;
  • zapewnianie wymaganego odpoczynku dobowego – nie stwierdzono nieprawidłowości: brak nieprawidłowości w tym zakresie wynika w szczególności z faktu, że podmioty tej grupy nie udzielają świadczeń zdrowotnych w porze nocnej i nawet w przypadku wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy nie zatrudniają pracowników w wymiarze dobowym wydłużonym do 12 godzin – zatem w przypadku konieczności pracy w godzinach nadliczbowych nie dochodziło do naruszenia prawa pracowników do odpoczynku dobowego;
  • zapewnianie wymaganego odpoczynku tygodniowego – nieprawidłowości stwierdzono w jednym podmiocie (20%); dotyczyły 3 pracowników na 81 skontrolowanych (3,7%): nieprawidłowość dotyczyła tych samych 3 pracowników, którzy zatrudniani byli w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy – pracowali w niektórych tygodniach (poza pracą we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku) również w soboty i niedziele, za którą to pracę nie udzielano im innych dni wolnych, ale wypłacano wynagrodzenie z dodatkiem 100%;
  • przestrzeganie przepisów dotyczących klauzuli „opt-out” – nie stwierdzono nieprawidłowości.


Opracowanie OIP we Wrocławiu

 

Zaloguj się aby komentować.