logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok; Komisja Stomatologiczna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Stomatologiczna

W roku 2012 Komisja Stomatologiczna DRL zorganizowała 7 posiedzeń, przy czym pierwsze spotkanie odbyło się w przeddzień imienin naszej patronki św. Apolonii, której „zbawienne czuwanie” miało zapewnić nam owocne obrady i podejmowanie słusznych, przemyślanych decyzji.

lek. dent. Alicja Marczyk-Felba przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRLJuż na pierwszym naszym spotkaniu nakreśliliśmy plan zadań na cały rok. Przygotowane, a właściwie powtórzone zostały dwa bardzo ważne wnioski na Krajowy Zjazd Lekarzy, mianowicie „o możliwości zatrudnienia lekarza w praktyce lekarskiej (indywidualnej, specjalistycznej i grupowej)” oraz „zmniejszeniu ilości wymaganych punktów edukacyjnych w 4-letnim okresie rozliczeniowym do 100”. W głosowaniu nad tym ostatnim wnioskiem zabrakło niewielu głosów, aby nasz postulat przeszedł i jakkolwiek nie możemy tu odnotować sukcesu, to należy ten temat pilotować nadal, gdyż wyraźnie widać, że liczba osób, która ma zdanie tożsame z naszym znacząco wzrasta.

Kształcenie jest priorytetowym działaniem Komisji. Aby lekarze stomatolodzy podołali nałożonym obowiązkom odnośnie szkolenia ustawicznego przy dużym osobistym zaangażowaniu dr Krystyny Berdzik, został przygotowany cykl 10 wykładów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Były to ciekawie omówione zagadnienia z zakresu: periodontologii, zastosowania włókien szklanych, odbudowy estetycznej, rehabilitacji protetycznej, wykonywania wkładów i nakładów z żywicy metodą bezpośrednią i pośrednią, leczenia protetycznego pacjentów po zabiegach operacyjnych szczęki, planowania leczenia protetycznego z zastosowaniem wax-up mock-up oraz o problemach bólu i stresu w gabinecie stomatologicznym i postępowaniu w stanach zagrożenia życia. Tematyka wykładów odnosiła się także do zagrożeń związanych z pracą lekarza stomatologa („Profilaktyka, diagnostyka i leczenie schorzeń naczyń żylnych”). Staraliśmy się ponadto odpowiedzieć na pytanie: „Jak sprostać oczekiwaniom pacjentów i pomyślnie rozwijać praktykę stomatologiczną?”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie z demonstracją czynności praktycznych. Gościliśmy wielu wybitnych wykładowców i to zarówno przedstawicieli ośrodków akademickich, jak i lekarzy praktyków, którzy dzielili się swoją bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęliśmy we Wrocławiu bardzo pożądane szkolenia praktyczne z zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w leczeniu protetycznym. Warsztaty te zostaną przeprowadzone również w pozostałych Delegaturach. Frekwencja na szkoleniach była zróżnicowana od 66 do 249 osób, co przy 10 szkoleniach daje średnią 166 osób.

Poszerzyliśmy współpracę z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, z którym zostały przygotowane 3 wspólne konferencje. W spotkaniach uczestniczyło 372 członków DIL oraz 160 członków PTS.

Dr Małgorzata Nakraszewicz śledziła zwyczajowo poczynania NFZ i reagowała na kontrowersyjne dla środowiska lekarskiego decyzje Funduszu. Po ogłoszeniu konkursu na leczenie stomatologiczne KS DRL pozostawała w kontakcie z DOW NFZ w celu zagwarantowania jednakowego traktowania podmiotów w zakresie warunków udzielania świadczeń wynikających z zarządzeń prezesa NFZ, a także rzetelności kontraktowania poszczególnych zakresów. Oprócz różnic interpretacyjnych zagadnieniem budzącym najwięcej wątpliwości było kontraktowanie przez DOW NFZ zakresu ogólnego i zakresu ogólnego dla dzieci na tych samych zasobach oferenta. Postępowanie takie miało miejsce w latach poprzednich. Po kilkukrotnych spotkaniach i pisemnej interwencji w centrali NFZ  udało się uzyskać gwarancję właściwego postępowania. Następnie po rozstrzygnięciu konkursu i analizie zarzutów zgłaszanych przez lekarzy dział prawny DIL wraz z Małgorzatą Nakraszewicz opracował wzór odwołania i wspomagał koleżanki i kolegów w dalszym procedowaniu. Zgłoszone nieprawidłowości zostały również, w imieniu DRL, przesłane do ministra zdrowia (w trybie nadzoru nad prawidłowością postępowania, jak i w formie zgłoszenia do UOKiK i NIK).

Kontakty z Funduszem wynikały również z wprowadzenia systemu eWUŚ. Aby wyjaśnić wiele wątpliwości z tym związanych, na początku stycznia odbyło się spotkanie przewodniczącej Komisji Alicji Marczyk-Felby,

Małgorzaty Nakraszewicz i mec. Moniki Huber-Lisowskiej z dyrektorem ds. medycznych DOW NFZ Michałem Dzięgielewskim. Omawiane tematy zostały opublikowane na stronie internetowej DIL w formie wywiadu pt. „eWUŚ – pytania i odpowiedzi”.

Do zadań KS DRL należy także opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących leczenia stomatologicznego. Na bieżąco, bardzo drobiazgowo i rzetelnie zajmuje się tym dr Małgorzata Nakraszewicz. Nasze uwagi przekazywane są do Naczelnej Komisji Stomatologicznej.

Członkowie Komisji już na stałe wbudowali swą obecność i aktywność we Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia, które co roku odbywają się w Ogrodzie Botanicznym, gdzie wraz z higienistkami z Medycznej Szkoły Policealnej przeprowadzają liczne instruktaże higienizacyjne, udzielają fachowych porad, mocno propagują profilaktykę, a tym samym pracują nad powszechną zmianą wizerunku lekarza dentysty, który nieodmiennie nadal kojarzy się z bólem i strachem.

KS DRL jest nadal współorganizatorem programu Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia pt. „Profilaktyka próchnicy u dzieci w wieku 3-5 lat w przedszkolach”, a wnioski wynikające z monitoringu programu przeprowadzonego przez przewodniczącą KS posłużą do rozszerzenia i uatrakcyjnienia niektórych zadań i elementów tego programu.

Na stronie Komisji znajduje się sprawozdanie z konferencji w Gdańsku, w której uczestniczyły Alicja Marczyk-Felba i Urszula Kanaffa-Kilijańska i zawiera ono wytyczne EAPD określające wymaganą zawartość fluoru w pastach do mycia zębów, zwłaszcza dla dzieci. Stanowi to bardzo użyteczną informację dla lekarzy w rozmowach z rodzicami o użyciu pasty z określoną ilością fluoru adekwatną do wieku dziecka.

Komisja podjęła rozmowy z Anną Knotz – dyrektor firmy ubezpieczeniowej Inter Polska ws. określenia rodzaju odpowiedzialności, jaką ponosi lekarz (cywilna, karna, zawodowa, prawnicza) i zakresu proponowanego ubezpieczania obowiązkowego i dobrowolnego. W trakcie rozmów ustalono, że należy bardziej szczegółowo określić procedury lecznicze dla lekarzy ze specjalizacją i bez. Odpowiednie opracowanie w najbliższym czasie przedstawi w „Medium” dr Ewa Sudnik.

Na łamach gazety DIL na bieżąco informowałam lekarzy o pracach legislacyjnych, które rzutują na prowadzenie przez nas praktyk lekarskich. Z prac KS NRL przekazałam do „Medium” „Przewodnik po obowiązkach sprawozdawczych lekarza – przedsiębiorcy”. W naszym czasopiśmie wypowiadali się także inni członkowie Komisji: prof. Jan Wnukiewicz w artykule pobudzającym do dyskusji o opiece stomatologicznej nad pacjentem i o problemach leczenia ogólnoustrojowego, Marek Stehlik, który opisał nasze pierwsze praktyczne szkolenia w Izbie oraz Małgorzata Nakraszewicz, która poruszała tematy interesujące środowisko.

Na posiedzeniach Komisji przeżyliśmy wiele uroczystych chwil, między innymi mogąc wręczyć medale im. Jana Mikulicza-Radeckiego dr med. stom. Annie Dadun-Sęk, lek. dent. Bożenie Kalmuk i naszej koleżance z Komisji lek. dent. Annie Norowskiej-Kiecy. Z kolei na uroczystości wręczania dyplomów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego uhonorowaliśmy nagrodami książkowymi wyróżniających się absolwentów. Niezwykle uroczyście w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej wręczyliśmy tymczasowe Prawo Wykonywania Zawodu przyszłym lekarzom stomatologom, a na posiedzeniu Rady lek. dent. Jana Łyczka, za najlepiej zdany LDEP na Dolnym Śląsku, wyróżniliśmy medalem „E Pluribus Unum”.

Z inicjatywy Komisji Stomatologicznej, w porozumieniu z burmistrzem Oleśnicy i Kołem Lekarzy Stomatologów ziemi oleśnickiej, odbyła się z okazji 130. rocznicy urodzin prof. Antoniego Cieszyńskiego piękna uroczystość zarówno na zamku jak i w rynku w Oleśnicy.

Na spotkaniu Komisji przed Świętami Bożego Narodzenia nasi członkowie po raz kolejny zebrali pośród siebie środki finansowe i przekazali na zorganizowanie wigilii i prezentów gwiazdkowych dzieciom z ubogich rodzin będących pod opieką ogniska wychowawczego „Iskierka” we Wrocławiu.

Koleżanki będące w zarządzie Komisji, a równocześnie pełniące funkcje pełnomocnika ds. stomatologii w delegaturach aktywnie działały na swoim terenie. Dr Violetta Duży z Delegatury Legnickiej przygotowała dla lekarzy 9 szkoleń, pomoc podczas ofertowania z NFZ, pomoc i monitorowanie sprawozdawczości odnośnie: odpadów medycznych, statystyki medycznej, emisji spalin (potrzebne dokumenty, terminy) oraz propozycję grupowego zakupu kas fiskalnych – negocjacje cenowe – dla dentystów z delegatury, szkolenie dotyczące użytkowania kasy i przepisów. W ramach imprez integracyjnych na terenie delegatury zorganizowano między innymi doroczny Bal Lekarza i Lekarza Stomatologa w Lubinie, Bal Stomatologa w Legnicy, Andrzejki lubińskich dentystów w Świeradowie (wyjazdowe), wycieczkę do Drezna i Czech – dla koła Lubin i jego sympatyków oraz systematyczne spotkania kół.

Przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej dr Barbara Polek dla lekarzy stomatologów przygotowała 10 szkoleń, w tym 4 wewnętrzne. Ponadto podjęła ogromny trud zorganizowania Okręgowego Zjazdu Lekarzy DIL, z czego wywiązała się wyśmienicie. W Delegaturze Wałbrzyskiej dr Iwona Świętkowska zorganizowała 3 szkolenia wspólnie z terenowym kołem PTS, w których wzięło udział około 250 osób. W ramach działań integracyjnych odbyły się dwa spotkania świąteczne.

Wszelkie działania Komisji Stomatologicznej były wynikiem wspólnych dyskusji, przemyśleń i końcowych wniosków. Dlatego dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za ich aktywność i duże zaangażowanie w pracy na rzecz korporacji. Jak zawsze mieliśmy duże oparcie w zespole radców prawnych. Mec. Beata Kozyra-Łukasiak i mec. Monika Huber-Lisowska pomogły nam odnaleźć się w gąszczu przepisów, a istotnych zmian legislacyjnych było naprawdę wiele. Duża aktywność Komisji w zakresie szkoleń wymagała równie intensywnej współpracy z Komisją Kształcenia, gdzie szczególne słowa uznania kieruję do Pani Patrycji Malec. Jak zwykle nad całością spraw administracyjnych Komisji czuwała Pani Agnieszka Jamroziak.

Wysoka frekwencja lekarzy stomatologów, zarówno na licznych szkoleniach jak i na spotkaniach integracyjnych, zdaje się świadczyć, że działalność Komisji Stomatologicznej w miniony roku była potrzebna i doceniana.

Alicja Marczyk-Felba

 

Zaloguj się aby komentować.