logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
Sprawozdania z działalności organów i Komisji DRL za 2012 rok: Komisja Legislacyjna Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Legislacyjna

Komisja Legislacyjna DRL działa w oparciu o Regulamin Komisji zatwierdzony przez Dolnośląską Radę Lekarską uchwałą nr 9/2006 z 12 stycznia 2006 r. W okresie sprawozdawczym nasza działalność miała „dwie prędkości". Do końca marca 2012 roku Komisja spotykała się sporadycznie i w zasadzie jej prace były zawieszone.

lek. med. Leszek Pałka przewodniczący Komisji Legislacyjnej DRLW obecnym, 5-osobowym składzie Komisja rozpoczęła działalność w kwietniu 2012 roku. W jej spotkaniach uczestniczy regularnie 3 członków. Przewodniczącym Komisji jest kolega Leszek Pałka. W naszych posiedzeniach uczestniczy zawsze mgr Monika Huber-Lisowska – radca prawny Izby.

Spotkania Komisji odbywają się co 2 tygodnie z przerwą wakacyjną. Ta nadzwyczajna cykliczność spotkań, w stosunku do innych Komisji DRL, wymuszona jest ilością i częstotliwością napływających do Izby projektów nowych lub nowelizowanych aktów prawnych, a także określonymi terminami umożliwiającymi wyrażenie opinii.

Naszym dużym osiągnięciem w stosunku do lat poprzednich jest wcześniejsze dostarczanie projektów aktów prawnych pocztą elektroniczną do domu każdego z członków Komisji. Dzięki temu zminimalizowaliśmy koszty wysyłki projektów w formie papierowej (pocztą tradycyjną). Taka forma projektów w zasadniczy sposób zmieniła także procedowanie podczas posiedzeń Komisji.

W okresie sprawozdawczym Komisja Legislacyjna DRL opiniowała i wniosła uwagi do ponad stu projektów aktów prawnych przedstawionych do konsultacji społecznych przez marszałek sejmu, ministra zdrowia, ministra finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelną Radę Lekarską. Komisja opiniowała także, projekty aktów prawnych stanowiących realizację obowiązków wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.

Do najważniejszych spośród opiniowanych projektów należy projekt Ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich, który miał na celu pozbawienie samorządu lekarskiego jego głównych prerogatyw w dziedzinie sądownictwa lekarskiego, z czym kategorycznie Komisja się nie zgodziła. Wielokrotnie zajmowaliśmy i zajmujemy się nadal aktami prawnymi regulującymi kwestię recept lekarskich. Istotne są także projekty zmian do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projekty aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na wszystkie rodzaje świadczeń.

Komisja opiniowała także projekt Ustawy o: konsultantach krajowych i wojewódzkich, rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny, pod względem fachowym i sanitarnym, odpowiadać pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa leczniczego czy gabinetu lekarskiego, dokumentacji medycznej, a także kontrowersyjną propozycję Rządu RP w zakresie decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ostatni z wymienionych projektów, stawia czytającym włosy na głowie, to kolejny „fenomenalny” gniot przygotowany przez ministra Arłukowicza.

Komisja kilkakrotnie próbowała nawiązać współpracę z Dolnośląską Izbą Aptekarską w zakresie opiniowania aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego. Do dziś nie udało się nam jednak do tego doprowadzić. Uważamy, że jest to spora strata dla obu środowisk. Łączy nas bowiem wiele bardzo ważnych spraw. Wierzymy, iż zmiana jest możliwa, a wspólnie wypracowane stanowiska zbliżą nasze samorządy i zmuszą decydentów do liczenia się z naszymi wspólnymi postulatami.

Z własnej inicjatywy, wychodząc z założenia, że za każdą pracę należy się zapłata, Komisja rozpoczęła działania zmierzające do prawnego uregulowania odpłatności dla lekarzy wypisujących druki ZLA. Za te czynności ZUS nie chce nam płacić, choć powinien. Wynagrodzenie należy się także tzw. opiekunom lekarzy stażystów oraz lekarzy odbywających wakacyjne praktyki studenckie oraz kierownikom specjalizacji lekarzy rezydentów, którym minister Arłukowicz nie płaci za wykonaną pracę w przedmiotowym zakresie. Ambicją Komisji Legislacyjnej DRL jest uzyskanie satysfakcjonującego efektu ww. zakresie, choćby miało to skompromitować władze RP na arenie międzynarodowej. Nie wyrażamy bowiem zgody na dotychczasowe traktowanie lekarzy przez władze państwowe.

Przedstawialiśmy w „Medium” zasady współpracy lekarzy różnych poziomów opieki nad pacjentem, stanowisko Izby na temat tzw. „konkursu ofert”. Apelowaliśmy i nadal to podtrzymujemy, by członkowie DIL zgłaszali do Komisji Legislacyjnej wszelkie uwagi związane ze złym funkcjonowaniem systemu prawnego.

Leszek Pałka

 

Zaloguj się aby komentować.