logowanie



Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Sprawozdanie skarbnika DRL za 2015 r. Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie skarbnika DRL za 2015 r.

Rok 2015 to trudny czas dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ze względu na niespodziewaną rezygnację lek. Jacka Chodorskiego z funkcji prezesa DRL. Ta decyzja mogła wpłynąć negatywnie na gospodarkę finansową DIL.

Preliminarz budżetowy, sporządzony przez skarbnika DRL i Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu, zatwierdzony przez delegatów 7 marca 2015 r. na XXXIV Okręgowym Zjeździe Lekarzy DIL, stanowił bazę gospodarki finansowej Izby w minionym roku. Sprawozdanie zostało oparte na dokumentach księgowych za rok 2015, które wpłynęły do DIL. Pomimo planowanego deficytu w wysokości 129 122 tys. zł, rok 2015 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym – 2 250 741,71 zł. Od tej kwoty musimy jednak odjąć raty kredytu w wysokości 556 520,72 zł.

W 2014 r. Dolnośląska Izba Lekarska otrzymała z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT, wynikający z inwestycji dokonanych w latach 2010-2013. Kwota w wysokości 1 200 000 zł została zdeponowana na lokacie w PKO BP.

Lek. Małgorzata Niemiec – skarbnik DRLNajwiększym obciążeniem jest dla Izby kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2011 r. w Invest-Bank-u S.A. (obecnie Plus Bank S.A.) na remont i modernizację naszej siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. W 2015 r. zmieniliśmy bank kredytujący naszą inwestycję. To ważna decyzja dla finansów DIL. Osobami, które z ramienia Izby stale współpracują z bankami, są główny księgowy i skarbnik DRL. Współpraca z Plus Bankiem była dla mnie niezmierne trudna i kłopotliwa. Plus Bank dwukrotnie podwyższał nam marżę, a wielokrotnie byliśmy ostrzegani o zamiarze zwiększenia oprocentowania kredytu. Późniejsze wyjaśnianie i negocjacje z bankiem były bardzo mozolne i uciążliwe. Kiedy znaleźliśmy się w niełatwej sytuacji finansowej, mieliśmy problemy, by wynegocjować z Plus Bankiem korzystny dla Izby kredyt obrotowy. W związku z tym prosiłam prezesa oraz Dolnośląską Radę Lekarską o udzielenie zgody na podjęcie negocjacji z innymi bankami w celu refinansowania naszego kredytu inwestycyjnego. Rozmowy były żmudne i poufne, ponieważ zgodnie z umową zawartą z Plus Bankiem każdą decyzję finansową musieliśmy uzgadniać i przeprowadzać przez rachunek w Plus Banku całość rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem DIL. Po kilku miesiącach prowadzenia rozmów podpisaliśmy umowę na refinansowanie kredytu hipotecznego z PKO BP. Trudno porównać kredyt w Plus Banku i kredyt w PKO BP, gdyż inny jest okres kredytowania (20 i 15 lat), różna jest kwota miesięcznej spłaty kredytu (w PKO przez cały okres kredytowania będziemy płacić po ok. 82 tys. zł miesięcznie, zaś nasza ostatnia wpłata w Plus Banku wynosiła 78 tys. zł, a według symulacji finalna rata wyniosłaby ok. 54 tys. zł.) Z symulacji wykonanej przez PKO BP wynika, że możemy zyskać na tej operacji ok. 400 tys. zł. Najważniejsza z punktu widzenia interesów DIL jest wiarygodność i rzetelność banku. Jako skarbnik dołożyłam wszelkiej staranności podczas negocjacji dotyczących refinansowania kredytu, aby DIL nie poniósł finansowej straty podczas fiskalnych operacji. Co i tak nie uchroniło nas od interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Plus Banku.

Podstawowym źródłem finansowania samorządu zawodowego są składki członkowskie opłacane przez lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w DIL. Stanowiły one w 2015 r. 79 proc. preliminowanych przychodów. Zgodnie z art. 8 pkt. 3 ustawy o izbach lekarskich oraz uchwałą NRL nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, lekarze i lekarze dentyści, którzy należą do samorządu zawodowego, mają obowiązek opłacania składek członkowskich. Od 1 stycznia 2015 r. wysokość składki dla lekarza i lekarza dentysty została ustalona przez Naczelną Radę Lekarską na kwotę 60 zł miesięcznie.

Z Ministerstwa Zdrowia, za czynności przejęte od administracji państwowej na pokrycie kosztów działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz prowadzenia rejestru lekarzy i postępowań w sprawie wykonywania zawodu, otrzymaliśmy kwotę 274 711 zł. Dotacja z MZ tylko częściowo pokrywa faktycznie ponoszone przez Izbę wydatki. Dlatego DIL powierzyła kancelarii prawnej sprawę odzyskania od Skarbu Państwa – ministra zdrowia zaległych środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonanych przez Izbę, a przejętych od organów administracji państwowej za lata 2007-2009, w kwocie 845105,58 zł oraz za lata 2011-2013 w formie zawezwania do próby ugodowej. Obecnie trwają negocjacje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zawarcia porozumienia, na mocy którego, DIL zostaną przekazane środki finansowe mające na celu wyrównanie poniesionych przez Izbę kosztów czynności przejętych od administracji państwowej za lata 2005-2015.

Z tytułu organizacji szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu bioetyki, prawa medycznego oraz orzecznictwa lekarskiego Urząd Marszałkowski przekazał nam 174 750 zł, co stanowi 174,75 proc. kwoty ujętej w preliminarzu.

Istotnym źródłem przychodów DIL jest czynsz uzyskiwany z tytułu umowy najmu pomieszczeń przy al. Matejki 6, zawartej z Zarządem Melioracji Urzędu Marszałkowskiego. Wynosił on 260 116,14 zł. Umowa najmu została podpisana do 31 grudnia 2017 r. Drugim stałym przychodem jest czynsz w wysokości 146 341,44 zł opłacany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Polska S.A. z tytułu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Przychody te przeznaczone są na spłatę kredytu inwestycyjnego.

Reklamy, publikowane odpłatnie w gazecie DIL „Medium” oraz na naszej stronie internetowej (128,95 proc. wykonania), stanowią dodatkowe źródło wpływów. Przychody uzyskujemy też z tytułu wynajmu lokalu gastronomicznego „Recepta” usytuowanego w przyziemiu Domu Lekarza oraz wynajmu sal mieszczących się w budynkach: przy al. Matejki oraz Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu. W związku z licznymi prośbami lekarskich towarzystw naukowych o zwolnienie z opłaty za wynajem sali konferencyjnej, Dolnośląska Rada Lekarska podjęła uchwałę, że podmioty organizujące konferencje, szkolenia, zebrania i spotkania wspólnie z DIL są zwolnione z opłat za wynajęcie pomieszczenia. Dlatego też założenie budżetowe z tego tytułu nie zostało w 2015 r. zrealizowane (ok. 50 proc. założonego wykonania).

Stałym obciążeniem finansowym Izby pozostaje obowiązek odprowadzenia części środków uzyskiwanych ze składek członkowskich na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. Zgodnie z uchwałą nr 14 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy wysokość odpisu finansowego przekazywanego przez DIL na rzecz NIL wynosi 15 proc. od kwoty składek, które wpłynęły na konto naszej Izby w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W ubiegłym roku składka na NIL wyniosła 896 026,70 zł.

Wykonujemy zawód, który wymaga najwyższego zaufania i dlatego zgodnie z art. 17 Konstytucji RP tworzymy samorząd zawodowy. Wpłacając co miesiąc składkę członkowską, utrzymujemy naszą korporację. Trzeba jednak pamiętać, że około 60 proc. wpłaconych przez nas składek przekazywanych jest w różnych formach lekarzom i lekarzom dentystom.

Do zadań samorządu należy prowadzenie i udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Komisja Kształcenia w roku 2015 dysponowała budżetem w wysokości 250 000 zł, otrzymała również dotację w wysokości 21 901 zł na zdarzenia edukacyjne z Naczelnej Izby Lekarskiej. Komisja zorganizowała 15 konferencji naukowo-szkoleniowych, a wspólnie z Komisją Stomatologiczną 10 kursów medycznych i 5 konferencji. Nakładem Komisji wydrukowano 5 publikacji naukowych, które zawierały referaty wygłoszone podczas konferencji. Dolnośląska Izba Lekarska poprzez działalność Komisji Kształcenia wspiera rozwój zawodowy lekarzy, dofinansowując kursy i staże do specjalizacji, dopłacając młodym lekarzom do kursów przygotowujących do LEK lub LDEK, współfinansuje publikacje naukowe oraz nagradza najlepiej zdających specjalistów.

Priorytetowym zadaniem Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów jest niesienie pomocy finansowej lekarzom i lekarzom dentystom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Komisja wspiera również finansowo rodziny naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów. Na ww. cele wydała w ubiegłym roku około 250 000 tys. zł. DIL pomaga seniorom. Ponadto przy każdej delegaturze działają Koła Seniorów, których budżet w 2015 r. wynosił 50 000 zł. Taką samą kwotą dotujemy działalność Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej.

Komisja Stomatologiczna w ubiegłym roku miała zapreliminowane 35 000 zł. Wykorzystała 76,36 proc. przyznanych środków.

DIL dba o integrację środowiska lekarskiego, organizując spotkania, imprezy kulturalne i sportowe. Fundusze na te cele pochodzą m.in. z Komisji Historycznej i Kultury, która w ubiegłym roku dysponowała budżetem w wysokości 20 000 zł oraz Komisji Sportu, dysponującej również kwotą 20 000 zł. Rada dofinansowała kwotą 6000 zł zjazd absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia studiów.

W ramach podtrzymywania tradycji w dniach 23-25 kwietnia 2015 r. odbyło się w Görlitz VI Sympozjum Niemiecko-Polskie „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”, na które DIL przeznaczyła kwotę 189 297,21 zł. Spotkanie to należało do najważniejszych wydarzeń minionego roku dla samorządu lekarskiego na Dolnym Śląsku. Czynny udział w organizacji tego przedsięwzięcia wzięła Komisja Współpracy z Zagranicą i Lekarzy Cudzoziemców.

Zgodnie z uchwałą XI Zjazdu Delegatów DIL z dnia 1 marca 1997 r. koła terenowe mają prawo wykorzystać na działalność własną 20 proc. wpływów pochodzących ze składek członkowskich koła, pomniejszonych o składki odprowadzane do NIL. Na ten cel w budżecie DIL w 2015 r. zarezerwowano kwotę 200 000 zł. Według regulaminu finansowania działalność kół polega przede wszystkim na integracji środowiska, pomocy finansowej w przypadkach losowych, organizowaniu szkoleń i konferencji oraz wspólnych inicjatywach o charakterze kulturalnym.

DIL wydaje gazetę „Medium”, która jest pismem skierowanym do członków naszej korporacji. Stanowi ona główne źródło informacji na temat działalności samorządu lekarskiego. Publikowane w „Medium” artykuły dotykają spraw dla nas istotnych, opisują wydarzenia, które miały miejsce w naszej Izbie, dostarczają informacji o zasadach wykonywania zawodu lekarza, prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej i zmianach w obowiązujących przepisach prawa. Fundusz, jakim dysponowała redakcja „Medium” w 2015 r., wynosił 400 000 zł.

W 2015 r. Dolnośląska Rada Lekarska przeznaczyła 56 tys. zł (+VAT) na informatyzację biura DIL. Zgodnie z uchwałą Rady z dnia 22 maja 2014 r. podpisano umowę z firmą Net Tip na wdrożenie systemu zarządzania dokumentacją biura DIL. Realizacja umowy została podzielona na sześć etapów. Komisja Rewizyjna DIL, po przeanalizowaniu przedmiotowej umowy, stwierdziła, że ze względu na niesatysfakcjonujący wynik pierwszego etapu realizacji umowy, jej kontynuowanie jest niezasadne. Ostatecznie dokonaliśmy zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego po ogłoszeniu konkursu ofert. Na wyżej wymienione oprzyrządowanie została wydana kwota 27 791 zł.

Dolnośląska Rada Lekarska podjęła w 2014 r. decyzję o objęciu ochroną prawną lekarzy, którzy nie podpisali z DOW NFZ umów lub aneksów na refundację recept i otrzymali wezwania do zapłaty za wystawianie recept bez umowy ubezpieczonym pacjentom. Wstępna pomoc prawna została udzielona lekarzom na poziomie Izby, a następnie sprawy lekarzy, którzy zgłosili się do DIL z prośbą o wsparcie i wyrazili wolę reprezentowania ich interesów przed DOW NFZ, przekazano w toku postępowania sądowego do kancelarii prawnej. Dotyczy to 22 lekarzy, członków DIL. Obecnie sprawy są w toku. W „sporze receptowym” między lekarzami a DOW NFZ Izba zobowiązała się do pokrycia wszelkich kosztów postępowania sądowego we wszystkich instancjach oraz kosztów zastępstwa procesowego niezależnie od wyniku sprawy. Dotychczas zwróciliśmy 6 lekarzom poniesione koszty z tytułu refundacji. Na fundusz prawny DIL przeznaczył w 2015 r. 150 tys. zł, z czego wykorzystano 18 546 zł.

W połowie ubiegłego roku, na zlecenie Komisji Rewizyjnej DIL, przeprowadzony został audyt finansowy, który wykazał wiele niedociągnięć w dziale księgowości. I to pomimo dokonania zmian organizacyjnych, w tym zatrudnienia nowego głównego księgowego. W związku z powyższym od sierpnia 2015 r. DIL zatrudniła nową główną księgową mgr Agnieszkę Florecką. Przeprowadzony audyt finansowy za rok 2015 wykazał poprawę funkcjonowania działu księgowości DIL.

Wyrazy wdzięczności składam dr n. med. Krystynie Gniatkowskiej-Gładysz za długoletnią i ofiarną pracę na rzecz Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej przy DIL oraz rzetelną współpracę ze skarbnikiem DRL. Celem działalności Kasy jest niesienie pomocy materialnej jej członkom (lekarzom i lekarzom dentystom) w formie zwrotnych pożyczek. Działalność Kasy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lekarzy.

W szczególny sposób pragnę podziękować za współpracę Komisji Finansowej, której przewodniczy dr n. med. Piotr Knast, polegającą m.in. na opiniowaniu zamierzeń finansowych DIL. Bardzo dziękuję Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej oraz p.o. prezesa DRL dr. n. med. Pawłowi Wróblewskiemu za bezkonfliktową działalność oraz umożliwienie mi spokojnego wykonywania powierzonych zadań na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Lek. Małgorzata Niemiec – skarbnik DRL

 

Zaloguj się aby komentować.