logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
Sprawozdania - Komisja Rewizyjna DIL Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Rewizyjna DIL

Komisja Rewizyjna DIL działała w składzie: Piotr Laska – przewodniczący, Irena Kowalska – wiceprzewodnicząca, Ewa Krawiecka-Jaworska, Julian Pyrzanowski, Halina Nawrocka – sekretarz, Andrzej Banaszak.

W roku 2015 Komisja spotkała się 9 razy. Jej przedstawiciel, a czasem cała komisja, był obecny na posiedzeniach Prezydium DRL i Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Dziękuję obu tym organom za zawsze pozytywne nastawienie do opinii Komisji Rewizyjnej i podkreślanie jej znaczenia, pomimo krytycznego nieraz stanowiska w wielu kwestiach finansowych i nie tylko.

Komisja pozytywnie przyjęła sprawozdanie finansowe z VI Niemiecko-Polskiego Sympozjum „Zrozumieć przeszłość – kształtować przyszłość”. Spotkania z Saksońską Izbą Lekarską powinny być kontynuowane, ale ich formułę należy dostosować do potrzeb współczesności.

Lek. dent. Piotr Laska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej DILNa skutek działań Komisji Rewizyjnej, po wielogodzinnych dyskusjach, Dolnośląska Rada Lekarska zrezygnowała z kosztochłonnego procesu cyfryzacji biura oraz zmian w jego funkcjonowaniu po audycie przeprowadzonym przez firmę Net Tip. Ostatecznie podjęto uchwałę o rozwiązaniu umowy na wdrożenie systemu zarządzania dokumentacją biura DIL. W rezultacie Izba dokonała zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Ponadto Komisja stwierdziła, że umowy o dzieło zawarte przez prezesa DRL dr. Jacka Chodorskiego z p. Michałem Burzyńskim na przygotowanie ekspertyz dotyczących oceny stanu i potrzeb wyposażenia jednostek organizacyjnych biura DIL w sprzęt teleinformatyczny, niezbędny do realizacji podstawowych zadań organizacji w perspektywie pięciu następnych lat, w dużym stopniu dotyczyły materii stanowiącej przedmiot umowy z firmą Net Tip. Ponadto Komisja uznała, że zlecenie „nieformalnego” audytu kadrowo-organizacyjnego, poza wiedzą Rady, celowe podzielenie zamówienia w taki sposób, aby wymagana kwota leżała w kompetencji skarbnika i nie wymagała akceptacji Rady, wywieranie nacisku na skarbnika DRL w celu zatwierdzenia rachunku, oraz ostatecznie w obliczu niepowodzenia tych działań, samowolne wypłacenie stosownej kwoty bez zgody skarbnika DRL, za rażące naruszenie przepisów DIL.

Starania Dolnośląskiej Rady Lekarskiej o zwrot podatku VAT zakończyły się powodzeniem, ponieważ odzyskano kwotę w wysokości 1 155 000 zł. W powyższe działania zaangażowano dział księgowości oraz współpracującego z Izbą doradcę podatkowego p. Barbarę Mieczkowską. Pomimo że propozycje p. Barbary Mieczkowskiej przyczyniły się do wyjaśnienia licznych zawiłości związanych ze zwrotem podatku VAT, to jednak podstawę zwrotu podatku stanowiło rozwiązanie zaproponowane przez przedstawicieli organów skarbowych kontrolujących Izbę. Taka sytuacja przyczyniła się do ostrego sporu o wysokość wynagrodzenia dla doradcy podatkowego, tym bardziej że negocjujący umowę prezes DRL dr Jacek Chodorski nie ustalił jednoznacznie jego wysokości. Ostatecznie Dolnośląska Rada Lekarska podjęła uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia doradcy podatkowemu w wysokości 1,5 proc. netto od kwoty 924,987 zł, stanowiącej zwrot podatku VAT za wrzesień 2014 r. Tu należy wspomnieć o sugestiach przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnoszących się do konieczności przestrzegania ustalonych procedur dotyczących negocjacji w sprawie angażowania firm zewnętrznych oraz wydatkowania środków finansowych.

Decyzja o zmianie banku kredytującego nasz remont była podyktowana pogarszającą się współpracą Izby z Plus Bankiem, w tym groźba podwyższenia marży oraz oprocentowania kredytu inwestycyjnego. Powyższe względy oraz niekorzystne warunki udzielenia kredytu obrotowego spowodowały podjęcie działań przez skarbnika DRL, mających na celu zmianę banku kredytującego działalność Izby i refinansującego kredyt inwestycyjny. W efekcie tych działań Dolnośląska Rada Lekarska podjęła uchwałę o zmianie banku kredytującego naszą inwestycję na PKO BP S.A., co spowodowało obniżenie kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego i podpisanie korzystniejszej umowy.

Po negatywnym audycie finansów Izby, przeprowadzonym przez Agencję Biegłych Rewidentów ABR Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01. do 31.12.2014 Komisja nie mogła go przeanalizować z prezesem DRL Jackiem Chodorskim, ponieważ zrezygnował on ze swojej funkcji. Negatywne wyniki audytu obciążyły zdecydowanie głównego księgowego oraz prezesa DRL. Po zmianie na stanowisku prezesa DRL, na wniosek Komisji Rewizyjnej, podziękowano za współpracę głównemu księgowemu p. Tomaszowi Lenerowi i przystąpiono do procesu zatrudnienia nowej osoby na tym stanowisku. Zatrudniono p. Agnieszkę Florecką, która dostała zadanie uporządkowania działu. Przeprowadzony audyt finansowy za rok 2015 wykazał poprawę funkcjonowania działu księgowości DIL.

Komisja Rewizyjna w trakcie rutynowej kontroli poczty przychodzącej i wychodzącej z sekretariatu biura DIL stwierdziła duże ilości korespondencji wychodzącej, nieprzypisane do żadnego działu. Komisja uzyskała informacje od pracowników, że jest to prywatna korespondencja byłego prezesa Jacka Chodorskiego, który wysłał na koszt DIL korespondencję. Wyjaśnienia lek. Jacka Chodorskiego w żaden sposób nie usprawiedliwiają jego działań, gdyż naraziły Izbę na straty finansowe.

Kluczowe sprawy, jakimi w roku sprawozdawczym zajęła się Komisja, dotyczyły: działalności Rady i Prezydium DRL w 2015 roku, sprawozdań finansowych za rok 2014 i 2015, zatrudnienia, wynagrodzeń i zakresów obowiązków pracowników biura DIL, obiegu dokumentów finansowych i bieżącej gospodarki finansowej, sposobu egzekwowania obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz Izby, funkcjonowania strony internetowej oraz kosztów wydawania gazety DIL „Medium”, informatyzacji biura DIL, gospodarowania salami szkoleniowymi przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 oraz al. Matejki 6, preliminarza budżetowego DIL na 2016 rok. Ponadto przeanalizowano i zaopiniowano kilka przedsięwzięć finansowych. Na wniosek członków Rady analizie poddane zostały przepisy dotyczące nowego systemu opłacania składek.

W minionym roku Dolnośląska Rada Lekarska podjęła ok. 290 uchwał. Ponad 100 uchwał dotyczyło zawieszenia opłacania składki czy jej zmniejszenia, pozostałe zaś: wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wyrażenia opinii o kandydacie na konsultanta krajowego lub wojewódzkiego, funkcjonowania biura, Rady, komisji.

Stwierdzono prawidłowe procedury weryfikacji osób pobierających różne świadczenia finansowe z Izby, osoby te wywiązują się z obowiązku opłacania składek na rzecz samorządu. Prawidłowo przebiega weryfikacja osób zwalnianych z opłacania składek na rzecz Izby z powodu nieuzyskiwania dochodów.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła przejście na nowy system odprowadzania składek na Naczelną Izbę Lekarską oraz przygotowania i wprowadzenia nowej uchwały NIL dotyczącej wysokości i zasad opłacania składek w 2015 roku. Popieramy zintensyfikowanie prac skarbnika DRL w celu egzekwowania zaległych składek, procedury są prawidłowe choć nie bardzo efektywne. Dzięki rozsądnemu gospodarowaniu środkami finansowymi nie mamy już zaległości w składkach odprowadzanych na rzecz NIL.

Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu uchwał ostatniego zjazdu stwierdza, że Rada DIL powołała Komisję Lekarzy Prowadzących Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą. Ta jednak nie funkcjonuje (uchwała nr 16/2014).

Komisja Rewizyjna DIL jednogłośnie przegłosowała wniosek do delegatów na zjazd o udzielenie prezesowi DRL i Radzie DIL absolutorium za rok 2015.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom za ogromne zaangażowanie w pracę w Komisji.

Lek. dent. Piotr Laska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIL

 

Zaloguj się aby komentować.