logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Sprawozdania - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL

Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagają najdłuższego zastanowienia.
Pitagoras

W roku 2015 do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL we Wrocławiu wpłynęło 360 skarg. Jednocześnie z poprzedniego okresu, tj. z roku 2014, pozostało niezakończonych 207 postępowań. Z przytoczonych danych statystycznych wynika, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem prowadzono czynności w 567 sprawach.

Dr n. med. Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DILZnacząca ilość skarg zarejestrowanych w biurze OROZ dotyczyła nieprawidłowego postępowania diagnostyczno-leczniczego, w wyniku którego – zdaniem wnoszących skargi – doszło do powstania powikłań chorobowych lub śmierci pacjenta. Na drugim miejscu uplasowały się skargi, w których zarzucano lekarzom nieetyczne zachowanie wobec pacjentów lub ich rodzin, czy opiekunów. Prowadzone były również postępowania dotyczące poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej, tj. w historiach choroby bądź w wystawianych zaświadczeniach o stanie zdrowia. Pozostałe postępowania związane były z zarzutami naruszenia praw chorych psychicznie, w postaci przyjęcia do szpitala bez zgody pacjenta, bądź wydania zaświadczenia o stanie zdrowia chorego osobom nieuprawnionym. Ponadto Rzecznik zajmował stanowisko w zakresie skarg i zawiadomień odnoszących się do: czerpania przez lekarzy korzyści materialnych, konfliktów między lekarzami oraz podejrzenia prowadzenia eksperymentów nielegalnych.

W oparciu o analizę prowadzonych statystyk ustalono, że najwięcej skarg dotyczyło leczenia z zakresu chorób wewnętrznych oraz udzielania pomocy w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wiele postępowań toczyło się w sprawach dotyczących leczenia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, neurologii, psychiatrii, ginekologii i położnictwa oraz protetyki stomatologicznej. Nie zabrakło również skarg na postępowanie pediatrów, okulistów, lekarzy medycyny pracy oraz biegłych sądowych i orzeczników ZUS.

W okresie sprawozdawczym zakończono ogółem 390 spraw, z czego w 162 sprawach Rzecznik wydał postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a 131 wydał postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. W 60 sprawach do Okręgowego Sądu Lekarskiego skierowane zostały wnioski o ukaranie przeciwko 98 lekarzom. Od postanowień o odmowie wszczęcia i umorzeniu postępowania wyjaśniającego wniesiono do Sądu Lekarskiego 84 zażalenia, z czego tylko w 8 sprawach Sąd uchylił decyzję Rzecznika, kierując je do ponownego rozpoznania.

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na powyższe dane statystyczne, a w szczególności na ilość uchylonych przez Sąd postanowień, wydanych przez Okręgowego Rzecznika i jego zastępców. Dowodzi to, iż podjęte w sprawach decyzje merytoryczne poprzedzone były starannym gromadzeniem materiału dowodowego, a następnie jego wnikliwą analizą. Praca rzeczników ma szczególny charakter. O tym, jak jest trudna i niewdzięczna, wspominali już wielokrotnie moi poprzednicy. Ja także, zdając coroczne sprawozdania z działalności i opisując zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy, każdorazowo zwracam uwagę na złożoność czynności procesowych, które należy przeprowadzić. Z tego powodu pominę tutaj te informacje. Chciałbym jednak podkreślić, że ocena postępowania medycznego czy etycznego naszych kolegów nie należy do zadań łatwych, dlatego też trafnym podsumowaniem jest przytoczona na wstępie myśl Pitagorasa: Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagają najdłuższego zastanowienia.

Działalność biura OROZ nie koncentruje się jedynie na prowadzeniu postępowań. Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego we Wrocławiu przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim – Interdyscyplinarną Pracownią Prawa Medycznego i Bioetyki zorganizowały 18 września 2015 r. Ogólnopolską Konferencją pt. „Prawa Lekarza”. Była to już druga konferencja, która odbyła się w siedzibie DIL we Wrocławiu, ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem lekarzy oraz środowiska prawniczego.

Szczególnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w biurze OROZ, była przeprowadzona – w ramach nadzoru – wizytacja Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Służyła ona ustaleniu, czy czynności sprawdzające oraz postępowania wyjaśniające są prowadzone w sposób płynny, tj. bez zbędnej zwłoki i terminowo, a nadto, czy na poszczególnych etapach postępowania OROZ wydawał właściwe decyzje procesowe. We wnioskach zawartych w protokole pokontrolnym wizytujący podkreślił, że „praca OROZ DIL we Wrocławiu prowadzona jest z dużym zaangażowaniem, a jednocześnie rozwagą. Wnioski o ukaranie kierowane są do OSL w sytuacjach zasadnych, rzeczywiście tego wymagających, o czym wydaje się świadczyć znikomy odsetek decyzji NSL niezgodnych z orzeczeniami OROZ. Na wyróżnienie zasługuje też wydajna praca sekretariatu OROZ”.

Uzyskanie tak dobrego wyniku nie byłoby możliwe bez zaangażowania moich współpracowników. Dlatego też serdecznie i gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom rzecznikom za wytężoną pracę i poświęcenie, a pracownikom biura OROZ za pomoc i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Równie serdecznie pragnę podziękować lek. Jackowi Chodorskiemu, który jako prezes DRL nie pozostał obojętny na problemy, z jakimi biuro borykało się od wielu lat. Dzięki jego przychylności otrzymaliśmy silne wsparcie prawnicze i zyskaliśmy możliwość podnoszenia kwalifikacji personelu biura OROZ. Dziękuję również dr. n. med. Pawłowi Wróblewskiemu i lek. Małgorzacie Niemiec za pomoc w realizowaniu ustawowych zadań OROZ, której przejawem było m.in. pokrycie kosztów uczestnictwa rzeczników DIL we wspólnych warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez biuro OROZ WIL w Poznaniu.

Dr n. med. Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL

 

Zaloguj się aby komentować.