logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Sprawozdania - Okręgowy Sąd Lekarski DIL Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Okręgowy Sąd Lekarski DIL

Postępowań prowadzonych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest coraz więcej. W roku sprawozdawczym ilość spraw, z którymi przyszło nam się zetknąć, również była znacząca. Z moich obserwacji wynika, że zarzuty stawiane obwinionym lekarzom, stanowiące przedmiot niniejszych postępowań, są z roku na rok coraz cięższe, poważniejsze, niejednokrotnie wiążą się z odległymi skutkami dla zdrowia i życia pacjentów.

Przyczyn sukcesywnego wzrostu ilości postępowań prowadzonych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest wiele i mają one złożony charakter. Jedną z najczęstszych pobudek inicjowania postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest zwiększona świadomość pacjentów w zakresie ochrony swoich dóbr na gruncie dochodzenia roszczeń finansowych. Jakkolwiek większość postępowań prowadzonych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej kończy się na etapie postępowania wyjaśniającego, to jednak ok. 20 proc. zainicjowanych postępowań kontynuowanych jest przed tutejszym Sądem Lekarskim, który musi rozstrzygnąć złożony przez OROZ wniosek o ukaranie. Najczęstszą przyczyną prowadzonych przed OSL postępowań są zwykle zawinione działania obwinionych lekarzy, wynikające z braku dołożenia należytej staranności w prowadzonym procesie terapeutyczno-diagnostycznym, czy też błędy obwinionych lekarzy związane z nieprawidłową oceną stanu pacjenta oraz nieprawidłową oceną przeprowadzonej diagnostyki, co skutkuje wdrożeniem niewłaściwego bądź niewystarczającego postępowania i postawienie złego rozpoznania. Analizując wpływające do OSL sprawy, odnoszę nieodparte wrażenie, że wiele z nich nie musiało znaleźć swojego finału w Sądzie Lekarskim.

Wprawdzie błądzenie jest rzeczą ludzką (Errare humanum est), ale temu „błądzeniu” winna towarzyszyć odpowiedzialność. Z tego powodu w sytuacji dopuszczenia się błędu czy też niestaranności nie należy „chować głowy w piasek”, a podjąć wszelkie działania zmierzające do odwrócenia skutku zawinienia, następnie zaś o wszelkich okolicznościach poinformować w sposób rzetelny i wyczerpujący pacjenta i jego rodzinę, a także przeprosić za zaistniałe zdarzenie. Niestety, w większości przypadków taki scenariusz to tylko moje życzenie, niemające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Stąd też respektowania swoich praw pacjenci oraz ich rodziny dochodzą w postępowaniach przed różnymi organami zajmującymi się omawianą materią, czy to organami ścigania, sądami powszechnymi, Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Odnosząc się do danych statystycznych, informuję, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Okręgowy Sąd Lekarski DIL orzeka w pierwszej instancji w sprawach wniosków o ukaranie przekazanych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Lekarskiego skierowano 71 wniosków o ukaranie dotyczących 77 lekarzy różnych specjalności: alergologia – 1, chirurgia dziecięca – 2, chirurgii ogólna – 11, chirurgia szczękowo-twarzowa – 1, choroby płuc – 3, choroby wewnętrzne – 8, dermatologia i wenerologia – 1, medycyna pracy – 4, medycyna rodzinna – 2, neonatologia – 1, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 3, otolaryngologia – 1 , patomorfologia – 1, ginekologia i położnictwo – 3, pediatria – 1, psychiatria – 1, stomatologia ogólna – 4, stomatologia zachowawcza z endodoncją – 1, transplantologia kliniczna – 1, urologia – 1, bez specjalizacji – 26.

Przedmiotem niniejszych wniosków o ukaranie były głównie przewinienia zawodowe dotyczące stricte medycznych postępowań lekarzy. Zarzuty stawiane obwinionym w znacznej mierze dotyczyły popełnienia błędów diagnostyczno-terapeutycznych, błędów decyzyjnych w postępowaniu medycznym, błędów technicznych przy wykonywanych zabiegach, które w kilku przypadkach skutkowały przeniesieniem pacjenta w stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Kilka spraw nosiło znamiona przewinienia zawodowego, naruszającego przepisy obowiązującego prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz praw pacjentów, co po raz kolejny implikuje konieczność prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Sąd zauważył również utrzymujący się właściwie na tym samym poziomie wpływ spraw dotyczących bezprawnego wydawania pracownikom zaświadczeń dla celów Kodeksu pracy przy jednoczesnym braku prowadzenia stosownej dokumentacji w tym zakresie. Ponadto, w jednym przypadku wniosek o ukaranie dotyczył udzielania świadczeń medycznych pod wpływem alkoholu, a jeszcze inny sytuacji, w której lekarz wykorzystywał swój wpływ na pacjenta w innym celu niż leczniczy.

Okręgowy Sąd Lekarski podjął w okresie sprawozdawczym 57 orzeczeń, które dotyczyły 64 lekarzy. Wobec 57 lekarzy tutejszy Sąd Lekarski wydał orzeczenia skazujące, natomiast 7 lekarzy uniewinniono od popełnienia zarzucanych im czynów. Orzeczenia dotyczyły zarówno spraw, które wpłynęły do Sądu w roku 2015, jak i tych, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu, a także spraw, które co do zasady, pochodziły od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej tutejszej Izby. Kilka spraw zostało przekazanych przez Naczelny Sąd Lekarski, który postanowił, że właściwym do rozstrzygania będzie tutejszy Sąd Lekarski. Względem 7 lekarzy umorzono postępowanie, bądź to z powodu śmierci lekarza, bądź z powodu przedawnienia karalności, a w jednym przypadku umorzono postępowanie z powodu uznania czynu za przewinienie mniejszej wagi. Z uwagi na wielość zarzutów obwinionych lekarzy oraz brak regulacji prawnych odnoszących się do możliwości orzeczenia kary łącznej, Okręgowy Sąd Lekarski wymierzył następujące kary: upomnienia – 20, nagany – 17, karę pieniężną – 16, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od 6 miesięcy do dwóch lat – 3, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od roku do pięciu lat – 3. W każdym przypadku kosztami postępowania obciążył obwinionego lekarza. Połowa postępowań została zakończona już na pierwszej rozprawie głównej, natomiast w drugiej połowie spraw rozstrzygnięcie wymagało przeprowadzenia kilku rozpraw z uwagi na obszerność materiału dowodowego i konieczność bezpośredniego przeprowadzania dowodów na rozprawie.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, Okręgowy Sąd Lekarski rozpoznaje zażalenia na postanowienia OROZ w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz umorzenia postępowania wyjaśniającego. Zażalenia rozpoznawane są na posiedzeniach jawnych z udziałem stron w składzie trzyosobowym, w trakcie których Sąd zapoznaje się z zebranym przez OROZ materiałem dowodowym i dokonuje kontroli instancyjnej przeprowadzonego przez OROZ postępowania wyjaśniającego. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. do Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęło 61 zażaleń na postanowienia OROZ, z których to 51 zostało rozstrzygniętych. W 39 sprawach postanowienia OROZ zostały utrzymane w mocy przez OSL, natomiast w 6 przypadkach zaskarżone postanowienie OROZ uchylono, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania, rekomendując wykonanie pewnych czynności procesowych, którymi OROZ jest związany, a których przeprowadzenie pozwoli na podjęcie właściwiej decyzji merytorycznej. W dwóch sprawach OSL wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia OROZ i umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia karalności, w jednym przypadku przewodniczący odmówił przyjęcia wniesionego środka odwoławczego, w jednym przypadku wniesiony środek odwoławczy przewodniczący OSL pozostawił bez rozpoznania, natomiast w dwóch sprawach zwrócono się do NSL o wyznaczenie innego sądu lekarskiego do prowadzenia sprawy z uwagi na fakt, że sprawa dotyczyła lekarza, który piastował stanowisko funkcyjne w strukturach samorządu zawodowego.

Nadto, Okręgowy Sąd Lekarski realizował w 8 przypadkach zadania wynikające z pomocy prawnej, a mianowicie na wniosek okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej innych izb, prowadzących postępowania wyjaśniające w swoich sprawach, przesłuchiwał świadków zamieszkałych na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Łącznie tutejszy Sąd Lekarski przesłuchał 37 świadków. Przed OSL we Wrocławiu odbyło się w sumie 114 rozpraw oraz 93 posiedzenia.

W celu rzetelnego prowadzenia postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zachodziła, i w dalszym ciągu zachodzi, potrzeba cyklicznego szkolenia się z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Stąd też w minionym roku przewodniczący OSL, wiceprzewodniczący OSL dr n. med. Jan Spodzieja oraz pracownicy kancelarii tutejszego Sądu wzięli udział w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIL oraz Naczelny Sąd Lekarski w Poznaniu. Dziękuję władzom DIL za umożliwienie nam uczestnictwa w szkoleniach i przychylne do nich nastawienie.

Wspomnieć należy również, że Okręgowy Sąd Lekarski i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Interdyscyplinarną Pracownią Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego po raz kolejny byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Prawa Lekarza”, która odbyła się we wrześniu ub.r. i jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem. Raz jeszcze dziękujemy wykładowcom i uczestnikom spotkania, którzy zaszczyli nas swoją obecnością.

Pragnę podziękować członkom Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagają mi realizować ustawowe zadania związane z prowadzeniem postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Chciałbym w szczególności podziękować za poświęcony czas, uwagę i zaangażowanie, jakie wkładają w tę niewątpliwie trudną sferę działalności samorządowej. Koledzy! Bez Waszego udziału Sąd nie działałby tak sprawnie, jak działa. Słowa uznania kieruję również do pracowników kancelarii mgr Iwony Podoby oraz mgr Aleksandry Stebel za ogrom nieocenionej pracy i osobiste zaangażowanie w prawidłowe funkcjonowanie OSL.

Lek. Włodzimierz Wiśniewski – przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL

 

Zaloguj się aby komentować.