logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Sprawozdania - Komisja Etyki Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Etyki

Komisja Etyki DRL VII kadencji pracuje w następującym składzie: dr n. med. Jakub Trnka – przewodniczący, prof. dr hab. Michał Jeleń – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki – zastępca przewodniczącego, dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska – sekretarz, dr n. med. Marta Pilak, dr n. med. Franciszek Zawiślak, lek. Elżbieta Szwarc, lek. Rafał Ślusarz, lek. Ryszard Jadach, dr n. med. Robert Susło, lek. dent. Iwona Świętkowska.

Komisja Etyki działała zgodnie z przepisami Ustawy o izbach lekarskich z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U., nr 30, poz. 158), Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1989 r. (Dz. U., nr 28, poz. 152) oraz zgodnie z Kodeksem etyki lekarskiej. Zadaniem Komisji jest sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza. Komisja zajmuje się również krzewieniem i propagowaniem w środowisku lekarskim zasad etyki i deontologii zawodu lekarza.

W minionym okresie Komisja rozpatrywała sprawy bieżące, prowadziła także dyskusje na temat teoretycznych i praktycznych aspektów wybranych art. Kel. Sprawy bieżące dotyczyły głównie skarg pacjentów na pracę lekarzy oraz skargi lekarzy na sytuacje konfliktowe z udziałem innych lekarzy w miejscu pracy. Każda z takich spraw była dokładnie analizowana, często obie strony konfliktu były zapraszane na posiedzenia Komisji, w wielu przypadkach udawało się osiągnąć kompromis i doprowadzić do rozwiązania konfliktu. W bardzo wielu sprawach konflikty wynikały nie ze złej woli, ale z nieprawidłowych relacji interpersonalnych lekarz – pacjent i lekarz – lekarz. Spektrum tych spraw było bardzo różnorodne, poczynając od wypowiadania negatywnych opinii o innym lekarzu w obecności pacjentów, nieuregulowane zobowiązania finansowe, nieprawidłowa reklama usług, celowe podrywanie autorytetu innego lekarza w ramach konkurencji zawodowej. W niektórych przypadkach Komisja musiała uznać brak kompetencji do rozstrzygnięcia konfliktu i wskazać stronom inne możliwości jego rozwiązania (sądy powszechne, sąd administracyjny, urzędy administracji państwowej itp.) Pacjenci skarżyli się głównie na nieprawidłową komunikację z lekarzem, brak zainteresowania pacjentem, niewywiązywanie się z ustalonych wcześniej z pacjentem zobowiązań. W rzadkich, uzasadnionych przypadkach sprawy były kierowane do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL. Tematem prac Komisji były także zagadnienia związane z interpretacją niektórych art. Kodeksu etyki lekarskiej. Analizowano, jakie konsekwencje ma dla lekarzy stosowanie się do art. 61 Kel. Badano również zgodność art. 30 i 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (z późn. zmian.), mówiących o stosowaniu przez lekarza tzw. klauzuli sumienia. Podobnie analizowano art. 52 ust. 2 Kel oraz treść przyrzeczenia lekarskiego składanego przez absolwentów uniwersytetów medycznych w kontekście możliwości podważania zaufania do lekarza oraz możliwości ograniczenia przez ten art. konstytucyjnej zasady wolności słowa. Warto wspomnieć, że w obu tych sprawach zapadły wyroki Trybunału Konstytucyjnego (w dniach 23.04.2008 r. i 7.10.2015 r.), treść tych wyroków była również analizowana przez Komisję. Prace nad tymi zagadnieniami zostały podjęte na wniosek prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza oraz przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Wojnara, jako wstęp do mającej się odbyć szerokiej dyskusji o zasadności ewentualnych zmian w Kodeksie etyki lekarskiej. Zagadnienia te będą również tematem dyskusji na najbliższym Zjeździe Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej.

Członkowie Komisji brali też udział w wyjazdowych posiedzeniach Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Dr n. med. Jakub Trnka
– przewodniczący Komisji Etyki

 

Zaloguj się aby komentować.