Bliżej stomatologii - OBOWIĄZKI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW JAKO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

OBOWIĄZKI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW JAKO PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE

I. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-STATYSTYCZNE

Przypominamy lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie i dentystyczne o obowiązku uczestnictwa w badaniach statystycznych statystyki publicznej za rok 2018.

Zgodnie z programem badań statystycznych na rok 2018 lekarze prowadzący działalność w formie praktyki lekarskiej lub dentystycznej wypełniają następujące sprawozdania na drukach::

 

Rodzaj

Kto i do kiedy?

MZ-11

udzielający świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ (raz w roku do 29 marca 2019 r.)

MZ-14

udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

(raz w roku do 1 marca 2019 r.)

MZ-15

jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
(raz w roku do 28 lutego 2019 r.)

MZ-19

udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie leczenia
środowiskowego/domowego
(raz w roku do 15 lutego 2019 r.)

MZ-24

udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa

(raz w roku do 15 lutego 2019 r.)

MZ-88

wszyscy prowadzący działalność leczniczą
(raz w roku do 1 marca 2019 r.)

MZ-89

wszyscy prowadzący działalność leczniczą
(raz w roku do 1 marca 2019 r.)

 

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne, specjalistyczne praktyki wypełniają następujące formularze: MZ-88 i MZ-89.

Istnieje możliwość przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), administrowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wypełnienie sprawozdań w systemie wymaga rejestracji. W tym celu na stronie do logowania: https://ssrmz.csioz.gov.pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Wygenerowany formularz prosimy przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, fax 71 340 63 89 lub
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Po zweryfikowaniu danych na wniosku, konto użytkownika zostanie aktywowane. Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w roku ubiegłym są nadal aktywne i nie wymagają powtórnej rejestracji.

Sprawozdania można wypełnić również w formie papierowej i przesłać lub złożyć osobiście w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej, parter, pokój 0128 (skrzydło B – lewa strona holu głównego). Formularze należy pobrać i wydrukować ze strony: www.csioz.gov.pl —> projekty —> statystyka —> formularze. Z powodu zmian w formularzach nie należy korzystać z druków z poprzedniego roku.

Osoby, które w 2018 roku nie prowadziły działalności w ramach indywidualnej praktyki lub prowadziły działalność tylko na rzecz innych podmiotów leczniczych, nie są zobowiązane do składania sprawozdań statystycznych.

Sprawozdania należy przekazać zgodnie z terminami wskazanymi w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Szczegółowych informacji o obowiązującej w 2018 roku sprawozdawczości udzielają pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej pod numerami tel.: 71 340 62 58, 71 340 62 79, 71 340 69 38.

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069 ze zmianami).

Jednocześnie informujemy, że ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 ) przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

II. ODPADY MEDYCZNE

Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka województwa dolnośląskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Walońska 3-5. Dział Gospodarki Odpadami Wrocław, tel. 71 770 42 62; Legnica; Jelenia Góra, tel. 76 854 89 21.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: bip.umwd.dolnyslask.pl zamieszczone są obowiązujące w tym zakresie druki.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach, która weszła w życie 6 stycznia 2018 roku lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i dentystyczne są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dolnośląskiego. Szczegółowych informacji udziela Wydział Środowiska – Dział Gospodarki Odpadami.

 

III. GAZY I PYŁY

Dotyczy lekarzy, którzy w ramach swojej praktyki korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilości oraz rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok.

Nie wnosi się opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku przedkładania wykazu danych marszałkowi województwa.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Walońska 3-5.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: Wrocław i Wałbrzych, tel. 71 770 43 44, tel. 71 770 43 72, tel. 71 770 43 46; Jelenia Góra, tel. 75 767 50 07; Legnica, tel. 76 862 90 06. Dział Emisji do Powietrza Wrocław, 71 770 42 83

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: bip.umwd.dolnyslask.pl zamieszczone są obowiązujące wzory formularzy.

Jednocześnie zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1271 ze zmianami), podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018, poz. 2527).

Raport wprowadza się do krajowej bazy przez stronę internetową: http://www.krajowabaza.kobize.pl

 

IV. INNE

Obowiązki sprawozdawcze

1. Lekarze – pracodawcy, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do:

 • sporządzania i wdrażania procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami,
 • sporządzania i wdrażania procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej,
 • oceny procedur raz na 2 lata,
 • prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami,
 • uzupełniania wykazu w razie zaistnienia zdarzenia,
 • sporządzania raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami,
 • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe są zobowiązani do:

 • przeprowadzania kontroli wewnętrznych – tzw. audytów,
 • przechowywania i okazywania na żądanie organów sanepidu w przypadku kontroli,

nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

 

3. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, używający aparatów rentgenowskich są zobowiązani do:

 • prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz rejestrowania danych w tym zakresie,
 • przekazania informacji wynikających z rejestru w terminie do 15 kwietnia roku następnego uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników oraz do centralnego rejestru dawek,
 • przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • co najmniej raz w roku.

Testy eksploatacyjne (podstawowe):

 • zgodność pola promieniowania z polem świetlnym
  – raz w miesiącu,
 • powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu,
 • rozdzielczość wysoko i niskokontrastową – co 6 miesięcy,
 • kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące,
 • system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)
  – co 6 miesięcy,
 • kasety – co 6 miesięcy,
 • procesy wywoływania – codziennie,
 • pomieszczenie ciemni – co 6 miesięcy,
 • ocenę zdjęć RTG – codziennie.

Lekarzy dentystów stosujących stomatologiczne aparaty do zdjęć wewnątrzustnych obowiązują testy podstawowe:

 • test rozdzielczości – co 6 miesięcy,
 • test powtarzalności ekspozycji – co miesiąc.

Testy eksploatacyjne (specjalistyczne):

 • co najmniej raz na 24 miesiące.

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej:

 • co 5 lat.

 

Inne obowiązki

1. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe:

 • zgłoszenie zmiany danych praktyki do rejestru prowadzonego przez OIL – 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
 • zgłoszenie ewentualnej zmiany zasad opodatkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – do 20 stycznia roku podatkowego, którego zmiana ma dotyczyć.

Powyższe dane zostały przygotowane na bazie przysłanego do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej pisma Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW. Pełny tekst pisma znajdziecie Państwo na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej/zakładka prawo.

lek. dent. Iwona Świętkowska, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL,
mec. Beata Kozyra-Łukasiak, radca prawny DIL