logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
INFORMACJA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ O KONSEKWENCJACH WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY NOWELIZUJĄCEJ USTAWĘ O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ USTAWĘ O IZBACH LEKARSKICH Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

INFORMACJA NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ
O KONSEKWENCJACH WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY
NOWELIZUJĄCEJ USTAWĘ O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY
ORAZ USTAWĘ O IZBACH LEKARSKICH

18 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r., poz. 65), która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o izbach lekarskich.

Najistotniejsze zmiany dot. zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz izb lekarskich, wchodzące w życie 18 stycznia 2016 r., są następujące:

1. POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Oznacza to, że nie jest już wystarczającym dowodem znajomości języka polskiego złożenie oświadczenia przez obywatela Polski albo innego państwa członkowskiego UE – każda osoba, która ukończyła studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w innym języku niż język polskie (a więc także studia na polskiej uczelni medycznej prowadzone w języku angielskim), bez względu na posiadane obywatelstwo, przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu (także ograniczonego prawa) jest zobowiązana złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską.

2. OPŁATY ZA ZAŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ UZNAWANIA KWALIFIKACJI

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

W roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 850 zł – opłata za zaświadczenie wynosi więc obecnie 55,50 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie.

Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. MECHANIZM OSTRZEGANIA

Okręgowe rady lekarskie mają obowiązek wysyłać za pośrednictwem systemu wymiany informacji IMI tzw. ostrzeżenia dot. lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (czasowy albo stały) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu.

Ponadto, takie ostrzeżenia zaczną także napływać z innych państw do Polski. W tym zakresie omawiana ustawa nie wprowadza żadnych regulacji co do tego, jak organy izb lekarskich powinny postępować w przypadku otrzymania ostrzeżenia dot. lekarza albo lekarza dentysty posiadającego uprawnienia w Polsce. Trzeba więc będzie podejmować ew. działania na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów.

Szczegóły dot. mechanizmu ostrzegania – w szczególności związane z dostępem izb lekarskich do odpowiedniego modułu w systemie IMI i jego obsługą – będą przekazywane wkrótce w miarę czynionych ustaleń.

Opracował Marek Szewczyński – radca prawny,
Ośrodek Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Izby Lekarskiej

 

Zaloguj się aby komentować.