logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Luty 2015
Sprawozdanie z działalności Delegatury DIL w Wałbrzychu Drukuj

Delegatura DIL w Wałbrzychu

Delegatura Wałbrzyska reprezentuje ok. 2000 lekarzy. Nasza siedziba mieści się w samym centrum miasta, w starej kamienicy wałbrzyskiego rynku (ul. Moniuszki 1). W roku sprawozdawczym przyjęliśmy ok. 1400 interesantów, głównie w sprawach dotyczących: prawa wykonywania zawodu, problemów związanych z prowadzeniem praktyk lekarskich, ubezpieczeniami. Niestety p. Beata Czołowska, jedyny pracownik delegatury, musiała przyjąć także skargi na lekarzy, których było kilkanaście.

 
Sprawozdanie z działalności Delegatury DILw Jeleniej Górze Drukuj

Delegatura DIL w Jeleniej Górze

Wiceprezesem DRL ds. Delegatury Jeleniogórskiej jest lek. dent. Barbara Polek. Biuro delegatury prowadzi zatrudniona na ½ etatu p. Eugenia Serba – starszy referent. Na terenie działania delegatury pracuje 27 delegatów wybranych na zjeździe w roku 2013. Ponadto działa 8 kół lekarzy, w tym Koło Lekarzy Dentystów.

W roku sprawozdawczym w biurze delegatury przyjęto 310 interesantów w następujących sprawach: rejestracja działalności lekarskiej (gabinety – w miejscu wezwania oraz w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego); wydanie legitymacji lekarskiej, zmiana adresu zamieszkania, przeniesienie lekarza z innej okręgowej izby lekarskiej do DIL, przyjmowanie skarg i kierowanie ich do kancelarii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą uzyskało łącznie 51 lekarzy z Delegatury Jeleniogórskiej.

 
Sprawozdanie z działalności Delegatury DILw Legnicy Drukuj

Delegatura DIL w Legnicy

W Delegaturze Legnickiej zarejestrowanych jest aktualnie ok. 1370 lekarzy i lekarzy dentystów. W VII kadencji wybrano 23 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Biorą oni udział w pracach organów DIL. W skład Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wchodzi obecnie 3 lekarzy i lekarz dentysta z delegatury. W Okręgowym Sądzie Lekarskim działa 5 lekarzy i lekarz dentysta, rolę zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełni 2 lekarzy i 2 lekarzy dentystów. Ponadto 3 lekarzy i lekarz dentysta reprezentują delegaturę na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Utworzono 8 kół terenowych DIL.

 

 
Sprawozdanie z działalności Delegatury DIL we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Delegatura DIL we Wrocławiu

Delegatura Wrocławska została powołana uchwałą nr 10/2001 XVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17 listopada 2001 r. Za zgodą delegatów spotkania odbywały się tylko wtedy, gdy pojawiały się problemy dotyczące członków samorządu lekarskiego.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano jedno spotkanie, w którym uczestniczyło 21 delegatów i przewodniczących kół. Głównymi zagadnieniami poruszonymi na posiedzeniu były: projekt nowej strony internetowej, portal Młodych Lekarzy na Facebooku, rola izby w sytuacji wezwań do zapłaty związanych z refundacją leków, propozycje stanowisk i apeli na XXXIII Zjazd Delegatów DIL oraz kierunki strategii działania DIL.

 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia DRL Drukuj

Komisja Kształcenia DRL

Pod przewodnictwem dr. hab. n. med. Andrzeja Wojnara Komisja Kształcenia DRL odbyła w 2014 roku 5 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 10 osób.

W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 13 konferencji naukowo-szkoleniowych, o zróżnicowanej tematyce: przemoc wobec dzieci i młodzieży, radiologia, neonatologia, onkologia, choroba refluksowa, endometrioza, schorzenia kręgosłupa, neuropsychiatria wieku rozwojowego, onkogenetyka, promocja zdrowia i profilaktyka chorób, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. W konferencjach uczestniczyło średnio 76 osób. Wydano 9 publikacji naukowych zawierających streszczenia referatów wygłaszanych podczas poszczególnych szkoleń.

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej Drukuj

Sprawozdanie
z działalności Komisji Etyki
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w 2014 roku.

Komisja Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej została powołana Uchwałą Nr 132/2010 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, z dnia 22 kwietnia 2010r.

 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej DIL Drukuj

Komisja Rewizyjna DIL

Komisja Rewizyjna DIL działała w składzie: Piotr Laska – przewodniczący, Irena Kowalska – zastępca przewodniczącego, Ewa Krawiecka-Jaworska – zastępca przewodniczącego, Julian Pyrzanowski – członek. Dziękuję Koleżankom i Koledze za ogromne zaangażowanie w pracę w Komisji.

W roku 2014 Komisja spotkała się 8 razy. Jej przedstawiciel był obecny na wszystkich posiedzeniach Prezydium i Rady Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

 
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL Drukuj

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL

Do kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL w roku 2014 wpłynęło łącznie 330 skarg, a zakończono wydaniem:

  • postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w 114 sprawach,
  • postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w 143 sprawach,
  • skierowaniem wniosku o ukaranie w 56 sprawach,
  • oraz zakończono w inny sposób, np. przekazaniem zgodnie z właściwością do innego OROZ 35 spraw.

 

 
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego Drukuj

Okręgowy Sąd Lekarski

Tytułem wstępu chciałbym zwrócić uwagę Koleżankom i Kolegom, członkom Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, na sukcesywny wzrost postępowań prowadzonych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. W okresie sprawozdawczym spraw, z którymi przyszło nam się zetknąć, było naprawdę wiele. Z moich obserwacji wynika, że również czyny zarzucane obwinionym lekarzom, stanowiące przedmiot niniejszych postępowań, stają się z roku na rok coraz cięższe, poważniejsze i mają dalekosiężne skutki dla zdrowia i życia pacjentów. Podłożem sukcesywnego wzrostu postępowań prowadzonych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej mogą być różnorakie okoliczności. Jedną z najczęstszych przyczyn inicjowania postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest zwiększona świadomość pacjentów w zakresie ochrony swoich dóbr na gruncie dochodzenia roszczeń finansowych. Jakkolwiek większość postępowań prowadzonych w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest zakończona na etapie postępowania wyjaśniającego, czy to postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, czy też postanowieniem o umorzeniu postępowania wyjaśniającego z powodu przesłanek określonych w art. 63 cytowanej wyżej ustawy, to jednak ok. 20 proc. zainicjowanych postępowań, kontynuowanych jest przed tutejszym OSL, który jest zobowiązany rozstrzygnąć złożony przez OROZ wniosek o ukaranie. Najczęstszą przyczyną prowadzonych przed OSL postępowań są zwykle zawinione działania obwinionych lekarzy wynikające z braku dołożenia należytej staranności w prowadzonym procesie terapeutyczno-diagnostycznym czy też błędy obwinionych lekarzy związane z nieprawidłową oceną stanu pacjenta oraz nieprawidłową oceną przeprowadzonej diagnostyki, co skutkuje wdrożeniem niewłaściwego bądź niewystarczającego postępowania i postawienie złej diagnozy. Analizując wpływające sprawy mam nieodparte wrażenie, że wiele z nich nie musiało mieć finału w OSL. Co prawda błądzenie jest rzeczą ludzką. W sytuacji dopuszczenia się błędu czy też niestaranności nie należy jednak „chować głowy w piasek”, a podjąć wszelkie działania zmierzające do odwrócenie skutku zawinienia, następnie zaś o wszelkich okolicznościach poinformować w sposób rzetelny i wyczerpujący pacjenta i jego rodzinę, przepraszając za zaistniałe zdarzenie. Niestety w większości przypadków taki scenariusz pozostaje jedynie moim życzeniem, nieprzekładającym się na realia. Stąd też respektowania swoich praw pacjenci oraz ich rodziny dochodzą w postępowaniach przed różnymi organami zajmującymi się omawianą materią, tj. organami ścigania, sądami powszechnymi, wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Specjalnej powołanej dla oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu w 2014 roku Drukuj

Sprawozdanie z działalności  Komisji Specjalnej powołanej dla oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu w 2014 roku

Komisja Specjalna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu działa w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych i jest powołana dla oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

 
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej - 2014 r. Drukuj

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej - 2014 r.

Uchwałą nr 331/2013 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 19.12.2013 r. zatwierdzono skład Komisji ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego. Przewodniczącym Komisji został wybrany dr hab. n.med. Andrzej Wojnar. Członkowie Komisji to: dr n.med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, lekarz Ryszard Kępa, lekarz dentysta Alicja Marczyk-Felba, lekarz dentysta Małgorzata Nakraszewicz, lekarz dentysta Barbara Polek, lekarz Dorota Radziszewska.

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 2 z 4