logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL

2014 roku, pod przewodnictwem lek. Bożeny Kaniak, Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL odbyła 10 posiedzeń. W pracach Komisji brało udział średnio 8 osób, dobrze wywiązujących się z powierzonych czynności.

Do priorytetowych zadań Komisji należy przede wszystkim pomoc finansowa Koleżankom i Kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z uchwałą nr 84/2002 DRL z dnia 12.09.2002 r. oraz uchwałą nr 135/2010 DRL z dnia 27.05.2010 r. przyznawane są również odprawy pośmiertne przysługujące rodzinie zmarłego lekarza – członka DIL, tj. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz.1118 ze zm.).

W roku 2014 przyznano 68 bezzwrotnych zapomóg na łączną kwotę 165.400 zł, w tym: 11 zapomóg przyznanych przez Komisję, 52 zapomogi przyznane przez Komisję i zaakceptowane przez skarbnika DRL, 5 zapomóg przyznanych przez Komisję i zaakceptowanych przez Prezydium bądź Radę.

Przyznane zapomogi – podział na delegatury: 38 lekarzy z Delegatury Wrocławskej, 3 lekarzy z Delegatury Wałbrzyskiej, 7 lekarzy z Delegatury Jeleniogórskiej, 3 lekarzy z Delegatury Legnickiej, 2 osoby niebędące lekarzami (wdowy po lekarzach).

Przyznane zapomogi – przedział wiekowy: do 30 roku życia – 6 osób, do 50 roku życia – 7 osób, powyżej 50 roku życia – 40 osób.

Podania obejmowały następujące przypadki: choroby (w większości nowotworowe), pomoc wdowom po lekarzach samotnie wychowujących dzieci, pomoc osobom po wypadkach wymagających rehabilitacji oraz opieki medycznej i pielęgniarskiej, wsparcie emerytów i rencistów posiadających niskie dochody, pomoc młodym lekarzom: bezrobocie, niskie wynagrodzenia stażystów, stażyści bez świadczeń stypendialnych.

W 4 przypadkach, kierując się regulaminem, Komisja stwierdziła brak podstaw do udzielenia zapomogi.

Komisja przyznała 26 odpraw pośmiertnych na łączną kwotę 26 tys. zł. Inne koszty: ok.1600 zł (koszty posiedzeń, opłaty telefoniczne i pocztowe, materiały biurowe), 7 tys. zł – to kwota 2 zapomóg i 1 odprawy przyznanych w roku 2013, a wypłaconych w roku 2014. Ogółem w roku 2014 Komisja wydatkowała kwotę 200 tys. zł (100 proc.).

Pomoc Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL nie ogranicza się wyłącznie do sfery finansowej, dotyczy ona również innych form, takich jak: hospitalizacja, dostęp do leków lub urządzeń medycznych czy rehabilitacji.

W 2015 roku będziemy kontynuować dotychczasowe zadania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej lekarzy – członków DIL oraz ich rodzin. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za współpracę i pomoc.

Lek. Bożena Kaniak – przewodnicząca KS i ds. Lekarzy Seniorów DRL

 

Zaloguj się aby komentować.