logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
Sprawozdanie finansowe Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie finansowe

Gospodarka finansowa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w 2014 r. opierała się na preliminarzu budżetowym sporządzonym przez skarbnika DRL i Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu. Został on zatwierdzony przez delegatów na XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy DIL, który odbył się we Wrocławiu 8 marca 2014 r.

Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie dokumentów księgowych za 2014 rok, które wpłynęły do DIL. Nie obejmuje ono jednak wszystkich dokumentów za miniony rok, albowiem nadal wpływają one do Izby. Z tego powodu główny księgowy DIL nie mógł zamknąć całego roku 2014. W sprawozdaniu finansowym, przygotowanym na 31 listopada 2014 r., wynik finansowy kształtował się na poziomie ok. 50 tys. zł zysku. Pomimo planowanego deficytu w wysokości 156 tys. zł, rok 2014 powinien zakończyć się dodatnim wynikiem finansowym. Dodatkowe wydatki, niezawarte w preliminarzu, były akceptowane na bieżąco przez Dolnośląską Radę Lekarską oraz Prezydium DRL. Takim nieplanowanym zdarzeniem był wyjazd naszej delegacji na obchody 25-lecia NIL do Warszawy.

Największym obciążeniem jest dla Izby kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2011 r. w Invest Banku (obecnie Plus Bank) na remont i modernizację naszej siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Kredyt został zaciągnięty w wysokości 11.500.000 zł na 20 lat. W roku 2014 raty kapitałowo-odsetkowe wynosiły 924.770 zł. Do spłaty pozostało jeszcze 11.040.613 zł. W 2011 r. Śląska Izba Lekarska udzieliła nam 5-letniej pożyczki na modernizację Domu Lekarza w wysokości 500 tys. złotych na 10 lat z oprocentowaniem na poziomie WIBOR. Do końca 2014 r. oddaliśmy 79.335 zł. W 2014 r. wystąpiliśmy do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Obecnie w DIL trwa kontrola podatkowa prowadzona w zakresie weryfikacji podatku od towaru i usług za lata od 2011 do 2014, w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim na rachunek bankowy podatnika. We wrześniu Urząd Skarbowy przelał na nasze konto 273.805 zł, a w grudniu milion zł. Członkowie Rady, uchwałą z 22 stycznia 2015 r., wyrazili wolę, by przeznaczyć otrzymane z Urzędu Skarbowego środki na spłatę pożyczki zaciągniętej w Śląskiej Izbie Lekarskiej oraz kredytu obrotowego na rachunku inwestycyjnym w Plus Banku w wysokości 350 tys. zł, który został zaciągnięty na spłatę zadłużenia w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Podstawowym źródłem finansowania Izby są składki członkowskie opłacane przez lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w naszym samorządzie zawodowym. Stanowią one ok. 65 proc. przychodów DIL. Zgodnie z art. 8 pkt. 3 ustawy o izbach oraz uchwałą NRL w sprawie wysokości składki członkowskiej lekarze i lekarze dentyści, którzy należą do lekarskiej korporacji zawodowej mają obowiązek opłacania składek członkowskich. W stosunku do lekarzy dłużników, którzy nie wywiązują się z opłacania składek członkowskich na rzecz DIL, wysyłane są upomnienia, w dalszej kolejności wezwania przedkomornicze, a następnie zgodnie z art. 116 ustawy o izbach lekarskich sprawy przekazywane są do komornika, który podejmuje działania w celu ściągnięcia należnych składek w trybie egzekucji administracyjnej. W ubiegłym roku wystawiono 4383 upomnienia i 717 wezwań przedkomorniczych. Ponadto, zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej DIL oraz Komisji Etyki DRL sprawy kilku lekarzy, którzy nie opłacali składek na Izbę przez wiele lat, zostały skierowane do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL za naruszenie przepisów ustawy o izbach lekarskich oraz Kodeksu etyki lekarskiej. Naczelna Rada Lekarska uchwałą nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej ustaliła wysokość składki obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. dla lekarza i lekarza dentysty w wysokości 60 zł miesięcznie.

Zwrot kosztów z Ministerstwa Zdrowia za czynności przejęte od administracji państwowej na pokrycie kosztów działalności okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, okręgowego sądu lekarskiego oraz prowadzenia rejestru lekarzy i postępowań w sprawie wykonywania zawodu wynosił 168.971 zł. Od lat dotacja z Ministerstwa Zdrowia pokrywa tylko ok. 30 proc. faktycznie poniesionych wydatków. Dlatego DIL powierzyła kancelarii prawnej sprawę odzyskania od Skarbu Państwa – ministra zdrowia zaległych środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonanych przez Izbę, a przejętych od organów administracji państwowej za lata 2007-2009. Sprawa o kwotę 845.105.58 zł toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Ponadto ta sama kancelaria prawna w grudniu 2014 roku, na zlecenie DIL, podjęła już starania o odzyskanie środków za czynności przejęte od organów administracji państwowej za lata 2011-2013 w formie zawezwania do próby ugodowej.

Z tytułu organizacji szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu bioetyki, prawa medycznego oraz orzecznictwa lekarskiego Urząd Marszałkowski przekazał nam 168.885 zł, co stanowi 178 proc. kwoty ujętej w preliminarzu.

Ważnym źródłem przychodów DIL jest czynsz otrzymywany z tytułu umowy najmu pomieszczeń przy al. Matejki 6 Zarządowi Melioracji Urzędu Marszałkowskiego. Wynosi on 270.000 zł. Umowę najmu tych pomieszczeń mamy podpisaną do 31 grudnia 2017 r. Drugi stały przychód stanowi czynsz w wysokości 151.000 zł płacony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Polska z tytułu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Wskazane powyżej przychody przeznaczone są na spłatę kredytu inwestycyjnego.

Dodatkowym źródłem przychodów są wpływy z: reklam zamieszczanych w gazecie DIL „Medium” oraz na naszej stronie internetowej, wynajmu sal oraz lokalu gastronomicznego „Recepta” mieszczącego się w przyziemiu Domu Lekarza. Założenia budżetowe z ww. tytułów w 2014 r. nie zostały zrealizowane.

Stałym obciążeniem finansowym Izby jest obowiązek odprowadzania części środków uzyskiwanych ze składek członkowskich na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. Do 30 czerwca 2014 r. składka na NIL przekazywana była w oparciu o uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy w wysokości 15 proc., liczonej od liczby członków figurujących w Centralnym Rejestrze Lekarzy. Od 1 lipca 2014 r., zgodnie z uchwałą nr 14 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, wysokość odpisu finansowego przekazywanego przez DIL na rzecz NIL wynosi 15 proc. od kwoty składek, które wpłynęły na konto naszej Izby w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Obecny sposób naliczania składek na rzecz NIL jest dużo bardziej korzystny dla okręgowych izb lekarskich. W pierwszym półroczu 2014 r. przekazaliśmy na NIL 405.495 zł, natomiast w drugiej części roku – 229.753 zł. Rok 2014 zaczynaliśmy z długiem 4 składek dla NIL, co stanowiło kwotę 330.916.50 zł. W czerwcu 2014 r. wykorzystaliśmy kredyt obrotowy na rachunku inwestycyjnym do spłaty tej zaległości.

Tworzymy samorząd – jak każdy wolny zawód, który wymaga najwyższego zaufania. Utrzymujemy naszą korporację z comiesięcznych składek, z których ponad 60 proc., w różnych formach, „wraca” do lekarzy. Prowadzimy szkolenia, ponieważ chcemy podnosić swoje kwalifikacje. Staramy się wspomagać młodych lekarzy w rozwoju zawodowym, m.in. poprzez dofinansowywanie szkolenia do specjalizacji, honorujemy najlepiej zdających specjalistów. Komisja Kształcenia w roku 2014 dysponowała budżetem w wysokości 180.000 zł (plus dotacje w wysokości 27.847 zł na zdarzenia edukacyjne z Naczelnej Izby Lekarskiej). Komisja zorganizowała 13 konferencji naukowo-szkoleniowych, a wspólnie z Komisją Stomatologiczną 12 kursów medycznych. Opublikowano 9 pozycji naukowych, które zawierały streszczenia wykładów wygłaszanych podczas poszczególnych konferencji.

Staramy się wspierać tych z nas, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu kłopotów zdrowotnych i zdarzeń losowych. W miarę możliwości finansowych wspomagamy rodziny naszych przedwcześnie zmarłych Koleżanek i Kolegów. Na te cele Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów DRL wydała w ubiegłym roku ok. 200.000 zł.

Pomagamy naszym seniorom. Przy każdej delegaturze działają Koła Seniorów, których budżet w 2014 r. wynosił 50.000 zł. Również Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej dotujemy kwotą 50.000 zł.

Podtrzymujemy tradycję. Integrujemy się, uczestnicząc w różnych spotkaniach, imprezach kulturalnych i sportowych. Fundusze na te cele pochodzą m.in. z Komisji Historycznej i Kultury DRL, która w ubiegłym roku dysponowała budżetem w wysokości 8.000 zł oraz Komisji Sportu posiadającej 15.000 zł. Co roku Rada dofinansowuje kwotą 5.000 zł zjazdy absolwentów z okazji 50-lecia uzyskania absolutorium.

Zgodnie z regulaminem koła terenowe mogą wykorzystać na własne potrzeby 20 proc. środków pochodzących ze składek. Na ten cel w 2014 r. w budżecie DIL zarezerwowano kwotę 150.000 zł. W ubiegłym roku Rada DIL zmieniła regulamin finansowania wydatków własnych kół. Działalność własna kół polega głównie na: integracji środowiska, pomocy finansowej w przypadkach losowych, organizowaniu szkoleń i konferencji oraz wspólnych inicjatywach o charakterze kulturalnym.

Wydawana gazeta DIL „Medium” jest pismem skierowanym do członków naszej Izby. Stanowi główne źródło informacji na temat działalności samorządu lekarskiego. Ponadto, dzięki artykułom zawartym w „Medium” możecie Państwo zapoznać się z wydarzeniami, które miały miejsce w naszej Izbie, informacjami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza, prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej i zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Redakcja pisma miała do dyspozycji w 2014 r. fundusz w wysokości 400.000 zł.

Zatrudniamy prawników, gdyż chcemy mieć wsparcie i specjalistyczną pomoc prawną. Dolnośląska Rada Lekarska podjęła także decyzję o objęciu ochroną prawną wszystkich lekarzy, którzy nie podpisali z DOW NFZ umów lub aneksów na refundację recept i otrzymali wezwania do zapłaty za wystawianie recept bez umowy, ubezpieczonym pacjentom. Wstępna pomoc prawna została udzielona lekarzom na poziomie Izby, a następnie sprawy lekarzy, którzy zgłosili się do DIL z prośbą o wsparcie i wyrazili wolę reprezentowania ich interesów przed DOW NFZ oraz w toku postępowania sądowego przekazano do kancelarii prawnej. Dotyczy to 22 lekarzy – członków DIL. Obecnie sprawy są w toku. W „sporze receptowym” między lekarzami a DOW NFZ Izba zobowiązała się do pokrycia wszelkich kosztów postępowania sądowego we wszystkich instancjach oraz kosztów zastępstwa procesowego niezależnie od wyniku sprawy. Na fundusz prawny i fundusz prawny dla Zespołu Rzeczników Praw Lekarza Dolnośląska Izba Lekarska przeznaczyła w 2014 r. 130.000 zł.

Zapewniamy lekarzom doradztwo podatkowe i pomoc w wypełnianiu corocznych zeznań podatkowych. W ubiegłym roku na ten cel DIL wyasygnował kwotę w wysokości 17.000 zł.

W 2012 r. marszałek województwa dolnośląskiego zezwolił DIL na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej z przeznaczeniem zebranych środków pieniężnych na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i rozliczenie zbiórki była skarbnik DRL. W listopadzie 2014 r. dokonano rozliczenia przychodu z tytułu sprzedaży cegiełek. Zebrano kwotę 85.400 zł, z tego 30.445 zł przeznaczono na remont zabytkowego fortepianu, resztę na zasłonięcie świetlików w sali kolumnowej Domu Lekarza.

Pragnę gorąco podziękować p. mgr Halinie Rybackiej za ponad czteroletnią współpracę. Od listopada 2014 r. funkcję głównego księgowego DIL pełni mgr Tomasz Lener. Mam nadzieję, że współpraca między skarbnikiem a głównym księgowym będzie równie owocna.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności Dolnośląskiej Izby Lekarskiej złożę 7 marca 2014 r. przed delegatami na XXXIV Okręgowym Zjeździe Lekarzy DIL.

Lek. Małgorzata Niemiec – skarbnik DRL

 

Zaloguj się aby komentować.