logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
PRAWO NA CO DZIEŃ - OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI W OCHRONIE ZDROWIA Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI W OCHRONIE ZDROWIA

30 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1 355.

Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych sporządza dla obszaru województwa, raz na 5 lat, regionalną mapę uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przygotowuje projekt Mapy Regionalnej, w szczególności na podstawie danych epidemiologicznych, demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz przekazuje go właściwemu wojewodzie w terminie do 15 października roku poprzedzającego o rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej.

Wojewoda na podstawie wymienionego projektu sporządza Mapę Regionalną i przekazuje ją do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w terminie do 1 lutego roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego na podstawie Map Regionalnych sporządza Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych, następnie Mapę Ogólnopolską i Mapy Regionalne przekazuje ministrowi zdrowia do zatwierdzenia do 1 kwietnia roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map.

Minister zdrowia zatwierdza mapy w terminie do 1 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map, a przed zatwierdzeniem może dokonać ich zmiany. Zatwierdzone mapy są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra zdrowia oraz urzędów obsługujących wojewodów.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego monitoruje aktualność map i przekazuje ministrowi zdrowia corocznie do 30 czerwca wyniki monitorowania map za rok poprzedni. Minister zdrowia może dokonać zmiany map na podstawie informacji otrzymanych w wyniku monitorowania, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tych informacji.

Na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, w terminie do 1 września roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych priorytetów, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną. Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą dokonuje aktualizacji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w przypadku zmiany Mapy Regionalnej, w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania tej zmiany.

Zgodnie z nowelizacją ustawy wojewoda albo minister zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego:

 • podmiotu leczniczego, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, lub nowych jednostek albo komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 3 mln zł w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 • podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub nowych jednostek albo komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 2 mln zł w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 • podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek albo komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, albo innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do szpitalnego oddziału ratunkowego, szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, centrum urazowego i centrum urazowego dla dzieci.

Minister zdrowia jest organem wydającym opinię, w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest:

 • podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest wojewoda;
 • podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną;
 • instytut badawczy w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą;
 • podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego;
 • wojewoda, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
 • uczelnia medyczna, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą.

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo podmiotu zamierzającego wykonywać taką działalność. Opinię wydaje się wyłącznie na podstawie:

 • informacji przedstawionych we wniosku;
 • priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • Mapy Regionalnej albo Ogólnopolskiej;
 • opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;
 • opinii prezesa Funduszu – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister zdrowia;
 • informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji. Za pośrednictwem tego systemu jest generowany wniosek o wydanie opinii, wraz z formularzem IOWISZ. Podmiotami uprawionymi do przetwarzania danych w systemie, w zakresie zadań związanych z wydaniem opinii o celowości inwestycji są: podmiot wnioskujący, minister zdrowia, wojewoda, prezes Funduszu, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu.

W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie opinii, organ wydający opinię przekazuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego IOWISZ, wypełniony przez podmiot wnioskujący formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia do zaopiniowania:

 • dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;
 • prezesowi Funduszu – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister zdrowia.

Wymienione podmioty wydają opinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Opinie te przekazuje się odpowiednio wojewodzie albo ministrowi zdrowia.

Opinie wydaje się na formularzu IOWISZ na podstawie danych zawartych we wniosku, uwzględniając:

 • priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • Mapę Regionalną – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda albo minister zdrowia, a inwestycja, której dotyczy wniosek, zaspokaja wyłącznie potrzeby zdrowotne o charakterze lokalnym;
 • Mapę Ogólnopolską – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister zdrowia, a wniosek dotyczy inwestycji innej niż określona wyżej.

Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania pozytywnej opinii nie może być wyższa niż 50 proc. maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w formularzu IOWISZ. W przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż minimalna wydaje się opinię negatywną.

Podmiot wnioskujący, organ wydający opinię, prezes Funduszu i dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, każdy w zakresie swojej właściwości, wypełniają, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, formularz IOWISZ, dokonując oceny celowości inwestycji, przez przyznanie punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów przez podmiot wnioskujący oraz uzasadnienie tej oceny. Organ wydający opinię, prezes Funduszu i dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządzają uzasadnienie wyłącznie w przypadku, gdy proponowana ocena lub uzasadnienie oceny danego kryterium jest inna niż przedstawiona przez podmiot wnioskujący w formularzu IOWISZ.

W przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do ministra zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii. W przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem. Minister zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od jego doręczenia. W wyniku rozpatrzenia protestu minister zdrowia wydaje opinię w sprawie protestu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając ich liczbę na podstawie:

 • informacji przedstawionych przez podmiot wnioskujący,
 • uzasadnienia zawartego w proteście,
 • właściwej mapy potrzeb zdrowotnych,
 • priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 • danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed ministrem zdrowia w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu, podmiot, który otrzymał tę opinię, może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podmiot, który wniósł skargę lub minister zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Do dnia ogłoszenia pierwszych map potrzeb zdrowotnych w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej opinie o celowości inwestycji są wydawane na podstawie danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Do 31 grudnia 2021 r. minister zdrowia może sporządzić i ogłosić mapy potrzeb zdrowotnych obejmujące leczenie grup chorób w ramach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. W powyższym przypadku wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych dokonuje aktualizacji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych ogłoszonych przez ministra zdrowia w terminie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, administrator danych, w celu zapewnienia eksploatacji systemów teleinformatycznych, może upoważnić administratora systemu do powierzania przetwarzania danych przetwarzanych w tych systemach podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych.

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak – radca prawny DIL

 

Zaloguj się aby komentować.