logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Lekarz a fundusze unijne - Przychodzi dotacja do lekarza Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Przychodzi dotacja do lekarza

Zdrowie społeczeństwa jest jednym z obszarów objętych pomocą funduszy unijnych 2014-2020. Na szczególne wsparcie mogą liczyć w najbliższych latach projekty pozwalające na zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych czy działania mające na celu wydłużenie aktywności zawodowej społeczeństwa. Duży nacisk położony został także na tworzenie programów profilaktycznych w zakresie chorób prowadzących do dezaktywacji zawodowej. Wsparciem mają być objęte projekty realizowane przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz jednostki zajmujące się leczeniem dzieci. Także podmioty udzielające opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej będą mogły w najbliższej perspektywie aplikować o środki unijne.

 

Izabela Wierzchacz-Langner Specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE, ARI – Agencja Rozwoju Innowacji we Wrocławiu (Fot. z archiwum autorki)Branża medyczna ma być wspierana zarówno z programów krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych. Z programów krajowych takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój popłyną środki na duże projekty inwestycyjne oraz na szkolenie kadr medycznych. Mniejsze projekty, polegające m.in. na doposażeniu podmiotów leczniczych w sprzęt medyczny czy prace remontowo-budowlane niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych, będą dofinansowane głównie z Regionalnych Programów Operacyjnych.

W niniejszym artykule skupimy się na środkach dostępnych dla dolnośląskich podmiotów leczniczych. Omówimy kto, kiedy i na co będzie mógł pozyskać dofinansowanie. A ponieważ pozyskiwanie dotacji dla niektórych może stanowić ogromne wyzwanie, w dalszej części artykułu wskażemy, od czego zacząć, przystępując do aplikowania o dotację.

Jak zostało wspomniane na wstępie, środki unijne rozdysponowywane są za pośrednictwem programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym. Każde z województw dysponuje określoną pulą, która rozdzielona jest na poszczególne działania. W przypadku województwa dolnośląskiego na wsparcie projektów realizowanych w regionie w perspektywie 2014-2020 wyasygnowanych zostało ponad 9 mld zł.

Dolnośląskie podmioty lecznicze oraz podmioty świadczące usługi medyczne będą mogły skorzystać z dofinansowania w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Poniżej przedstawiamy pokrótce, jakie projekty objęte są wsparciem w ramach poszczególnych działań.

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Publiczn e oraz prywatne podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą pozyskać środki na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz na wyposażenie w sprzęt medyczny. Dodatkowo w ramach omawianego działania dofinansowane może być wdrożenie rozwiązań w zakresie IT, ale tylko pod warunkiem, że stanowią one element projektu, a wydatki na nie będą niższe niż 49 proc. wszystkich wydatków kwalifikowanych.

W odniesieniu do planowanych prac remontowo-budowlanych ważne jest to, że muszą być one niezbędne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, także w przypadku dostosowywania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Z założenia wsparciem objęte mają być projekty zgodne z dokumentem Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne. Pomoc otrzymają więc regionalne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, jednostki zajmujące się leczeniem dzieci, a także dorosłych w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej. W szczególności o środki mogą się starać samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

O wsparcie mogą się także ubiegać podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Określona została minimalna wartość projektów. W przypadku szpitali musi to być minimum 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego i 150 tys. zł w przypadku pozostałych działań. POZ i AOS muszą ponieść wydatki na poziomie minimum 50 tys. zł na wyposażenie w sprzęt medyczny lub 100 tys. zł na pozostałe projekty.

Rozdanie środków na powyższe przedsięwzięcia planowane jest dopiero na przyszły rok. W marcu 2016 r. ma zostać ogłoszony konkurs adresowany do POZ i AOS, zaś w grudniu 2016 r. – dla szpitali.

Aktywne i zdrowe starzenie się

W omawianym działaniu wsparciem objęte zostaną dwa typy projektów, które mogą zainteresować podmioty lecznicze: wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające poziom zgłaszania się na badania profilaktyczne oraz programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. Te ostatnie mają być adresowane do osób, które są najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub które mogą na ten rynek powrócić dzięki świadczeniom rehabilitacyjnym. Główny cel wsparcia to poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia.

Konkurs na wdrożenie programów profilaktycznych ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, 29 grudnia 2015 r. Beneficjentami mogą być także podmioty lecznicze z Dolnego Śląska. W przyszłym roku planowany jest kolejny nabór wniosków – konkurs ogłoszony zostanie we wrześniu 2016 r.

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

W ramach kolejnego działania podmioty lecznicze, definiowane zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, mogą uzyskać środki na dwa typy projektów: opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz działania związane z deinstytucjonalizacją opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Wartość realizowanego projektu nie może być mniejsza niż 50 tys. zł. Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, a także te zlokalizowane na obszarach o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług. W konkursie będzie można wystartować dopiero w przyszłym roku – jego ogłoszenie planowane jest na 29 lipca 2016 r.

E-usługi publiczne

Wreszcie ostatnie działanie, które adresowane jest przede wszystkim do jednostek administracji, ale także do podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej. W tym przypadku wsparciem objęte mają być przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lub rozwoju e-usług publicznych, w tym m.in. projekty zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. Drugim typem działań objętych dofinansowaniem ma być tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. O środki mogą się starać także podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej, które ukierunkowane są na rozwój elektronicznych systemów obejmujących gromadzenie i udostępnianie danych medycznych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Minimalna całkowita wartość projektu powinna wynosić 50 tys. zł, zaś dla projektów realizowanych w partnerstwie próg ten wynosi 100 tys. zł. Konkurs ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku – 30 grudnia 2015 r.

Inne źródła finansowania

Fundusze unijne to nie jedyne źródło finansowania branży medycznej. Od kilku lat polskie podmioty lecznicze mogą korzystać ze wsparcia tzw. Funduszy Norweskich, czyli środków pochodzących z krajów spoza UE – Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Pomoc udzielana jest poprzez Norweski Mechanizm Finansowy oraz  Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inwestycje w zdrowiu to jeden z obszarów objętych wsparciem funduszy norweskich. Dystrybucja środków odbywa się m.in. za pośrednictwem programu PL07 noszącego nazwę Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Celem programu jest ogólna poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Jego efektem ma być w szczególności poprawa opieki perinatalnej, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej dla osób chronicznie chorych i zależnych osób starszych oraz działania profilaktyczne służące zmniejszeniu w Polsce wskaźnika umieralności i zachorowalności na raka. Program ma nieco inny charakter, ponieważ nie finansuje projektów inwestycyjnych, natomiast służy tworzeniu sieci kontaktów a także transferowi wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami z państw beneficjentów i podmiotami z państw darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w jego obszarze merytorycznym. O wsparcie mogą się starać wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych, w tym m.in. jednostki lecznicze przekształcone w spółki kapitałowe.

Starania o dotację

Środki unijne mogą stanowić doskonałe źródło finansowania rozwoju podmiotów leczniczych. Jednak dla wielu potencjalnych beneficjentów, zwłaszcza tych, którzy do tej pory nie aplikowali o dotacje, procedury z tym związane mogą stanowić czynnik zniechęcający. Starania o dotację nie muszą być jednak trudne, jeśli przestrzega się kilku zasad.

Po pierwsze należy pamiętać, że środki unijne służą finansowaniu konkretnych projektów. Jeżeli przedsięwzięcie będzie dobrze zaplanowane, cel jasno określony, a harmonogram realizacji precyzyjny, łatwiej będzie przełożyć projekt na wniosek o dofinansowanie.

Po drugie przed przystąpieniem do konkursu należy wnikliwie zapoznać się z kryteriami wymienionymi w dokumentacji konkursowej. Określenie na początku, czy warunki dostępu są spełnione, pozwala uniknąć rozczarowania związanego z odrzuceniem wniosku podczas oceny. Dotyczy to np. dotychczasowego poziomu wykorzystania pomocy de minimis przez wnioskodawcę.

Po trzecie realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych wymaga od beneficjenta zabezpieczenia środków własnych. Należy pamiętać, że dotacja nie pokrywa w 100 proc. wydatków, ponadto najczęściej wypłacana jest w formie refundacji. Aby zachować więc płynność finansową, beneficjent musi dysponować własnym kapitałem, który umożliwi mu zarówno realizację projektu, jak i prawidłowe funkcjonowanie.

Procedura aplikowania o dotację to temat na osobny artykuł. Niniejszy tekst miał na celu pokazać Państwu, że perspektywa 2014-2020 to dobry i być może ostatni moment na pozyskanie środków, które mogą znacząco pomóc w rozwoju podmiotów z branży medycznej.

Izabela Wierzchacz-Langner

 

Zaloguj się aby komentować.