logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 
Sprawozdanie - Delegatura Wrocławska Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Delegatura Wrocławska

W latach 2009-2011 wiceprezesem ds. Delegatury Wrocławskiej była dr Krystyna Kochman, w latach 2012-2013 obowiązki te przejął dr n med. Jakub Trnka.

Spotkania odbywały się nieregularnie, co wynikało z uzgodnień, jakie poczyniono z delegatami. Organizowano je z chwilą pojawienia się problemów dotyczących samorządu lekarskiego. Na spotkaniach przedstawiane i omawiane były uchwały podjęte w danym okresie przez Dolnośląską Radę Lekarską oraz niektóre uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

W okresie sprawozdawczym organizowano spotkania przewodniczących kół DIL i delegatów funkcjonujących w ramach Delegatury Wrocławskiej. Uczestniczyło w nich około 30-50 delegatów. Program spotkań uzależniony był od aktualnych problemów środowiska lekarskiego Dolnego Śląska.

W czasie spotkań przedstawiano najważniejsze stanowiska zajmowane przez DRL w sprawach dotyczących aktualnej sytuacji w placówkach ochrony zdrowia na terenie Dolnego Śląska, które były przesyłane do właściwych urzędów, w tym do wojewody dolnośląskiego oraz marszałka województwa dolnośląskiego.

Dużą część swoich działań Delegatura Wrocławska poświęciła problematyce restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia na terenie miasta Wrocławia. Delegatura zajmowała się również sytuacjami konfliktowymi, jakie miały miejsce pomiędzy lekarzami, a dyrekcjami niektórych szpitali np. w Specjalistycznym Szpitalu im. Falkiewicza we Wrocławiu. W trakcie spotkań delegaci byli zaznajamiani z programami Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektowania strategicznych kierunków działań w ochronie zdrowia, a także z napływającymi projektami aktów normatywnych regulujących problematykę szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Wiele czasu poświęcono także problemowi kształcenia lekarzy, w tym sprawom stażu podyplomowego, specjalizacji oraz kształcenia ustawicznego lekarzy. W poszczególnych spotkaniach brali również udział: prezes DRL dr n. med. Igor Chęciński, przewodniczący Komisji Kształcenia DRL dr n. med. Andrzej Wojnar, dr n. med. Paweł Wróblewski – wiceprezes ds. finansowych, skarbnik DRL dr Małgorzata Niemiec oraz radcy prawni DIL, co pozwalało na przekazywanie aktualnych, ważnych informacji i rzeczową dyskusję.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej na kolejnych spotkaniach pojawiła się tematyka dotycząca możliwości wykorzystania środków unijnych na cele samorządu (dofinansowanie kursów językowych dla lekarzy, pośrednictwa pracy i zatrudniania lekarzy polskich za granicą).

W okresie funkcjonowania delegatury zwołane zostało specjalne spotkanie przewodniczących kół z większych placówek ochrony zdrowia. Głównym tematem były czynne formy protestu środowiska lekarskiego Dolnego Śląska.

Pomiędzy spotkaniami do delegatury wpływały liczne pisma od kolegów lekarzy, w których poruszano sprawy dotyczące ich indywidualnych problemów związanych głównie ze stosunkiem pracy. Sprawy te były załatwiane w najbliższym z możliwych terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy wsparciu radców prawnych DIL.

W obecnej 4-letniej kadencji dużą część spotkań i dyskusji zajmowała tematyka restrukturyzacji ochrony zdrowia. Najwięcej pytań i problemów dotyczyło Narodowego Funduszu Zdrowia – naszego głównego płatnika, trudności finansowania placówek zdrowia w związku z nienależycie wyszacowanymi procedurami medycznymi.

Delegatura Wrocławska zajmowała się również problemami kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, kontaktami z Ministerstwem Zdrowia, współpracą z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim. Tej tematyce poświęcone było spotkanie z wojewodą dolnośląskim, w czasie którego dyskutowano o najważniejszych problemach środowiska na terenie Wrocławia.

Dr n. med. Jakub Trnka
przewodniczący Delegatury Wrocławskiej od 15.03.2012

 

Zaloguj się aby komentować.