logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 105 gości 
Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości prz y ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Sprawozdanie przewodniczącego Zespołu d s. rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy nieruchomości prz y ul. Kazimierza Wielkiego 45
we Wrocławiu

Zespół kierujący procesem inwestycyjnym, związanym z rozbudową i remontem nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, powołany został 3 grudnia 2009 r. uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nr 250/2009 i po kilku technicznych zmianach, usankcjonowanych kolejnymi uchwałami Rady, ostatecznie ukształtował się jako Zespół ds. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu w składzie: koordynator – Paweł Wróblewski, członkowie: Jacek Chodorski, Bożena Kaniak, Piotr Knast, Stefan Malcewicz, Alicja Marczyk-Felba, Małgorzata Nakraszewicz, Małgorzata Niemiec, Wiesław Prastowski, Andrzej Wojnar i mgr Maria Danuta Jarosz.

Pierwszym efektem działalności Zespołu było doprowadzenie we wrześniu 2010 r. do zatwierdzenia wykonanego w poprzedniej kadencji projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnie skonstruowano biznesplan całej inwestycji, oparty na środkach własnych, pozyskanych z planowanej dotacji miejskiego konserwatora zabytków i środkach z kredytu inwestycyjnego, który miał być następnie spłacany z przychodów z działalności gospodarczej Izby – wynajmu posiadanych lokali: sal konferencyjnych, pomieszczeń biurowych dawnej siedziby przy ul. Matejki 6 oraz pomieszczeń nowego obiektu – planowanej w pogłębionych piwnicach restauracji i parteru przewidzianego na siedzibę firmy ubezpieczeniowej Inter Polska.

W kolejnym etapie Zespół przeprowadził postępowanie przetargowe w celu wyłonienia inwestora zastępczego, którego zadaniem miało być prowadzenie i nadzorowanie inwestycji w imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Rozstrzygnięty w styczniu 2011 r. konkurs wygrało Wrocławskie Biuro Inwestorskie, będące spółką Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych. Umowa o współpracy została uroczyście podpisana 15 marca 2011 r. W tym samym czasie rozpoczęto negocjacje z bankami w celu pozyskania kredytu inwestycyjnego, w których za priorytet uznano uzyskanie 20-letniego okresu kredytowania, aby miesięczne obciążenia spłatą jego rat kapitałowo-odsetkowych były jak najniższe i nie utrudniały finansowania bieżącej działalności korporacyjnej. Zainteresowanie ofertą wyraziły trzy banki, a warunek rozłożenia spłaty kredytu na 20 lat spełnił jeden – Invest-Bank.

Równocześnie, wraz z inwestorem zastępczym, Zespół przystąpił do przeprowadzenia konkursu na głównego wykonawcę budowy. Spośród ubiegających się o kontrakt 11 firm wybrano Integer – przedsiębiorstwo istniejące na polskim rynku od 25 lat, specjalizujące się w renowacji zabytków. Umowę podpisano 21 lipca 2011 r.

Równolegle Zespół czynił starania o uzyskanie dotacji od miejskiego konserwatora zabytków na wykonanie zabytkowej elewacji budynku, oficjalnie zakończone pozytywną decyzją 18 kwietnia 2012 roku.

Po ogłoszeniu upadłości przez firmę Integer w lipcu 2012 r. Zespół wraz z inwestorem zastępczym unieważnił ogłoszony wcześniej przetarg na wykonanie elewacji budynku, ze względu na przejęcie placu budowy przez syndyka masy upadłościowej, a następnie dokonał rozliczenia inwestycji i uzyskał decyzję syndyka o jego odstąpieniu od kontynuowania budowy w ramach prowadzenia procesu likwidacyjnego. Równolegle z tymi działaniami Zespół wszczął procedurę wyłaniania kontynuatora inwestycji i rozmowy z Invest-Bankiem, mające na celu niezbędne aneksowanie umowy kredytowej, w której jako główny wykonawca wpisana była z nazwy upadła firma, oraz rozpisał nowy przetarg na wykonanie elewacji, dofinansowanej z budżetu miasta Wrocławia. Pierwsze postępowanie, prowadzone poza procedurą zamówienia publicznego wygrała firma AK Budownictwo i Konserwacja, zaś przetarg na wykonanie elewacji wygrała firma Borbud. Z początkiem października 2012 r. wznowiono inwestycję. W lutym 2013 r. Zespół przeprowadził postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie firmy meblarskiej, której zadaniem było wyposażenie pomieszczeń obiektu w meble biurowe, rozstrzygnięte ostatecznie na korzyść firmy Office Depot. 27 czerwca 2013 r. dokonano odbioru końcowego robót przez wydelegowanych członków Zespołu i inwestora zastępczego oraz zgłoszono końcowe usterki, które firma AK Budownictwo i Konserwacja usunęła do 31 lipca 2013 r. Ze względu na zaistnienie potrzeby wykonania robót dodatkowych – głównie związanych z koniecznością zabezpieczenia przeciwkradzieżowego budynku i usprawnienia wentylacji oraz montażu dodatkowej klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach Zespół nie zakończył swojej działalności po odbiorze budynku i nadal nadzorował niezbędne prace inwestycyjne, których konieczność ujawniła się już na etapie użytkowania obiektu, dotyczące między innymi doposażenia sal konferencyjnych w sprzęt audiowizualny, umożliwiający przesyłanie obrazu i dźwięku pomiędzy salami wykładowymi oraz w system zaciemniana sali głównej i zabezpieczenia sali restauracyjnej poprzez wykonanie dodatkowego zamknięcia lokalu.

W okresie swojej działalności Zespół obradował na formalnych posiedzeniach 34 razy, w tym kilkakrotnie wraz z Komisją Rewizyjną i Komisją Finansową oraz przeprowadził 8 wizji lokalnych. Niezależnie od tego członkowie Zespołu w miarę swoich możliwości towarzyszyli przewodniczącemu Zespołu we wszystkich działaniach i decyzjach.

Całość kosztów prowadzonej przez Zespół inwestycji sięgnęła kwoty ok. 14,6 miliona złotych, z czego 11,5 mln pochodziło z kredytu inwestycyjnego, 500 tys. zł. z pożyczki uzyskanej od Śląskiej Izby Lekarskiej i blisko 335 tys. zł. z bezzwrotnej dotacji z Urzędu Miasta, oraz 70 tys. złotych ze sprzedaży cegiełek.

Dr n. med. Paweł Wróblewski

 

Zaloguj się aby komentować.