logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 
Sprawozdanie - Komisja Stomatologiczna Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Stomatologiczna

W trakcie 4-letniej kadencji Komisja obradowała zwykle siedem razy w ciągu roku, a średnia frekwencja na spotkaniach wynosiła 30 osób. Na wszystkich posiedzeniach poruszano sprawy wynikające z naszej bieżącej działalności oraz będące skutkiem uchwał przyjętych przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej.

Główne zadania Komisji zogniskowane były oczywiście wokół organizacji szkoleń. Te zostały tak zaplanowane, aby lekarze stomatolodzy mogli zdobyć znaczącą liczbę punktów edukacyjnych. Zespół ds. kształcenia pracował przez całą kadencję bardzo intensywnie i zaproponował lekarzom stomatologom szeroki wachlarz szkoleń, obejmujący zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne. Przy bardzo aktywnym działaniu dr Krystyny Berdzik, zespół przygotował średnio 10 szkoleń rocznie. Gościliśmy na nich wyśmienitych wykładowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz znakomitych przedstawicieli świata nauki z innych ośrodków akademickich, polskich i zagranicznych. Nasze szkolenia cieszyły się w środowisku dużym zainteresowaniem. W ciągu roku uczestniczyło w nich średnio około 1800 osób, a czasami frekwencja była tak duża, że nie mogliśmy się wszyscy zmieścić w sali wykładowej. Rozpoczęliśmy szkolenia praktyczne z medycyny ratunkowej, z umiejętności zastosowania łuku twarzowego i artykulatora, pracy narzędziami maszynowymi w endodoncji oraz użycia włókien szklanych. Większość z tych szkoleń została powielona w delegaturach. Nowoczesna i dobrze wyposażona sala wykładowa w nowej siedzibie Izby pozwoli na poszerzenie zakresu tematycznego szkoleń praktycznych.

W ramach naszych działań edukacyjnych zorganizowane zostały warsztaty interdyscyplinarne „Między nami lekarzami”. Głównym celem I edycji (2010 r.) było wypracowanie ścieżki porozumiewania się między lekarzami różnych specjalności, a zajmujących się pacjentami z wieloma schorzeniami. Wykłady zostały zaprezentowane przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, a w podsumowujących dyskusjach uczestniczyli również nasi goście, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Anna Lella i wiceprzewodnicząca Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej dr Małgorzata Lindorf. W drugiej edycji warsztatów w 2011 roku to lekarze stomatolodzy zaprezentowali wykłady o tematyce poszerzającej wiedzę lekarzy medycyny ogólnej z zakresu chorób jamy ustnej i profilaktyki nowotworowej. Kontynuując przesłanie I warsztatów, staraliśmy się uporządkować katalog sporów kompetencyjnych zwłaszcza w przypadku kierowania do siebie wzajemnie pacjentów.

Na przestrzeni 4 lat wzorowo układała się współpraca z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym. Wspólnie organizowaliśmy szkolenia i konferencje, których zwieńczeniem będą „Pierwsze Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne” – 16 listopada 2013 r. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, szczegółowe informacje dot. tematyki wykładów ukazywały się w „Medium” oraz na stronie internetowej Komisji.

Na łamach naszej korporacyjnej gazety informowałam lekarzy na bieżąco o nowych aktach prawnych, które w zasadniczy sposób wpływały na prowadzenie praktyki lekarskiej. Dotyczyło to m.in. obowiązku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, którego kształt został opracowany na posiedzeniach Komisji, a następnie skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli sanepidu. Informowałam także o postępowaniu wynikającym z rozporządzenia ministra zdrowia, obligującego lekarzy i techników do dołączenia do dokumentacji odpowiedniego certyfikatu o zgodności wyrobu medycznego z odpowiednimi procedurami zgodnymi z klasyfikacją tego wyrobu. Komisja zorganizowała szkolenia w związku z nowymi przepisami dotyczącymi prowadzania dokumentacji medycznej, jak również przeprowadziła cykl szkoleń przygotowujących lekarzy do rejestracji i obsługi kasy fiskalnej.

W bieżącej kadencji Komisja Stomatologiczna zainicjowała bardzo bliską współpracę z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Jest współorganizatorem programu „Higiena jamy ustnej i profilaktyka próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat”. Nasze spostrzeżenia i zalecenia brane są pod uwagę przy konstruowaniu kolejnych edycji programu. Uczestniczymy w corocznych konferencjach, prezentując zakres działania Komisji w tym programie oraz raport z jego monitoringu. Wobec braku jakichkolwiek programów ogólnopolskich na rzecz profilaktyki próchnicy u dzieci, uważam wrocławski program za jasną gwiazdę na szarym tle rzeczywistości.

Kolejną formą współpracy z Wydziałem Zdrowia jest nasza obecność, od 4 lat, na „Dniach Promocji Zdrowia” w Ogrodzie Botanicznym, gdzie nasze koleżanki i koledzy wraz z higienistkami osobiście przeprowadzali instruktaż prawidłowego mycia zębów, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Sami dbali o atrakcyjność stoiska stomatologicznego, co spowodowało, że każdego roku skorzystało z tej akcji kilkaset osób. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, przełamujemy barierę strachu pacjentów, co pozytywnie wpływa na zmianę wizerunku lekarza dentysty.

Tematem poruszanym niemal na wszystkich posiedzeniach Komisji były relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powołany Zespół do kontaktów z NFZ (osoby reprezentujące: Maria Kiełbowicz, Alicja Marczyk-Felba, Małgorzata Nakraszewicz) wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami Dolnośląskiego Oddziału NFZ, przedstawiając nasze stanowisko w sprawach stomatologicznych, proponując konkretne zmiany w zasadach kontraktowania. Niestety, nasze postulaty nie znajdowały często odzwierciedlenia w działaniach DOW NFZ. Zgłoszone przez Komisję, w imieniu DRL, nieprawidłowości zostały przesłane do Ministra Zdrowia w trybie nadzoru nad prawidłowością postępowania, do centrali NFZ jak i w formie zgłoszenia do UOKiK i NIK. Wnioski naszej Komisji odnośnie kontraktowania zostały zawarte w stanowisku Komisji Stomatologicznej NRL i przedstawione na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Do istotnych działań w tym zakresie należało opracowanie przez lek. dent. Małgorzatę Nakraszewicz i mec. Monikę Huber-Lisowską metodologii i karty oceny oferty, co posłużyło lekarzom do indywidualnych odwołań dotyczących wyników kontraktowania. Nadzorowaliśmy tryb odwoławczy tych lekarzy dentystów, którzy zgłosili się do Komisji Stomatologicznej w tej sprawie. Tym razem udało się doprowadzić do uwzględnienia przez centralę NFZ zasadności odwołań. Usilnie lobbowaliśmy na rzecz poprawy kontraktowania stomatologii dziecięcej i przygotowania raportu w sprawie dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Na wszystkich Krajowych Zjazdach Lekarzy Komisja przedstawiła wnioski dotyczące możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w prywatnej praktyce i zmniejszenia liczby wymaganych punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego do 100.

Na konferencję 4. samorządów zawodowych Dolnego Śląska pt. „Zdrowie Polaków – realia, szanse, zagrożenia, wizerunek systemu” został opracowany referat pn. „Sytuacja w stomatologii – szanse i zagrożenia”, w którym omówiono zły stan uzębienia u kobiet ciężarnych i jego wpływ na przebieg ciąży i zdrowie przyszłych dzieci, duże zaawansowanie próchnicy u dzieci w zębach mlecznych, dokonano oceny poziomu próchnicy u dzieci w województwie dolnośląskim oraz zwrócono uwagę na niskie nakłady finansowe na leczenie dzieci i młodzieży przez NFZ.

Członkowie Komisji byli uczestnikami ważnych wydarzeń. We Lwowie brali udział w uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza. W Oleśnicy, w 129. rocznicę urodzin prof. Cieszyńskiego, twórcy nowoczesnej stomatologii polskiej, wraz z grupą lekarzy złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą w miejscu, gdzie urodził się Profesor. Z naszej inicjatywy w nowej siedzibie DIL znajdzie się tablica poświęcona pamięci tego wybitnego Profesora.

Komisja odbyła dwa wyjazdowe posiedzenia. Na jednym, przygotowanym przez dr Barbarę Polek, w pięknych wnętrzach Bazyliki Krzeszowskiej poświęciliśmy naszą figurkę św. Apolonii, a na drugim, w Delegaturze Wałbrzyskiej u dr Iwony Świętkowkiej, uczestniczyliśmy w znakomicie przygotowanym, także od strony muzycznej, spotkaniu świątecznym. Dzięki dr Violetcie Duży (Delegatura Legnicka) mieliśmy okazję zwiedzić ciekawe miejsca i brać udział we wspaniałych balach.

Każde bożonarodzeniowe spotkanie Komisji połączone było z akcją charytatywną i zbieraniem pieniędzy na rzecz ogniska wychowawczego „Iskierka” we Wrocławiu. Zebrane środki przeznaczano na paczki i spotkania wigilijne dla wychowanków tej placówki. Członkowie Komisji zdecydowali się również wesprzeć finansowo fundację „Różowa Wstążka”, której celem było wydanie informatora na temat metod rehabilitacji osób z nowotworami szyi i głowy.

Przez 4 lata członkowie Komisji działali we wszystkich sprawach zespołowo i o wszystkim decydowali wspólnie. Każdy z nich miał i ma udział w tworzeniu wizerunku Izby. Dzisiaj jest czas, aby im wszystkim ponownie bardzo za to podziękować, jak również za duże wsparcie, jakie czułam, kierując pracami Komisji. W tym okresie współpracowałam także z wieloma osobami z administracji naszej Izby. Słowa podziękowania kieruję także do nich.

Lek. dent. Alicja Marczyk-Felba
przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

 

Zaloguj się aby komentować.