logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 
Sprawozdanie - Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Sprawozdania komisji i organów DIL VI kadencji

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów

W okresie sprawozdawczym (21.11.2009-31.09.2013) Komisji przewodniczyła lek. Bożena Kaniak. W pracach Komisji, odbywających się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia), brało udział średnio 8 lekarzy sumiennie wywiązujących się z powierzonych zadań.

Głównym celem pracy Komisji jest udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym Koleżankom i Kolegom poprzez przyznawanie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych. Wsparcie ze strony Komisji nie ograniczało się wyłącznie do sfery finansowej. Członkom DIL oferowaliśmy pomoc w zakresie: hospitalizacji, dostępu do leków, urządzeń medycznych czy rehabilitacji. Ponadto Komisja dofinansowywała pobyt członków Koła Lekarzy Seniorów na turnusach rehabilitacyjnych, jak również pomagała w indywidualnych przypadkach.

Wnioski o przyznanie zapomogi obejmowały następujące przypadki:

  • choroby (w większości nowotworowe),
  • pomoc wdowom po lekarzach samotnie wychowujących dzieci,
  • pomoc osobom po wypadkach wymagających rehabilitacji oraz opieki medycznej i pielęgniarskiej,
  • wsparcie emerytów i rencistów posiadających niskie dochody,
  • pomoc młodym lekarzom: bezrobocie, niskie wynagrodzenia stażystów, stażyści bez świadczeń stypendialnych.

Zgodnie z uchwałą DRL nr 84/2002 z dnia 12.09.2002 r. oraz uchwałą nr 135/2010 DRL z dnia 27.05.2010 r. przyznawane są również odprawy pośmiertne przysługujące rodzinie zmarłego lekarza, członka DIL, tj. małżonkowi lub innemu członkowi rodziny spełniającemu warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 ze zm.).

Wydatki Komisji Socjalnej DRL w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego kształtowały się następująco:

rok 2010
przyznano 82 bezzwrotne zapomogi na łączną kwotę 167.810 zł;
odmownie rozpatrzono 2 wnioski;
przyznano 31 odpraw pośmiertnych na łączną kwotę 31.000 zł

rok 2011
przyznano 110 bezzwrotnych zapomóg na łączną kwotę 193.189 zł;
odmownie rozpatrzono 3 wnioski;
przyznano 22 odprawy pośmiertne na łączną kwotę 22.000 zł;

rok 2012
przyznano 72 bezzwrotne zapomogi na łączną kwotę 176.820 zł;
odmownie rozpatrzono 5 wniosków;
przyznano 20 odpraw pośmiertnych na łączną kwotę 20.000 zł;

rok 2013 (do września włącznie)
przyznano 45 bezzwrotnych zapomóg na łączną kwotę 122.500 zł;
odmownie rozpatrzono 2 wnioski;
przyznano 17 odpraw pośmiertnych na łączną kwotę 17.000 zł;

Corocznie Komisja wykorzystuje wszystkie środki pieniężne ujęte w budżecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Ponadto ściśle współpracuje z Kołem Lekarzy Seniorów we Wrocławiu, w którego posiedzeniach niejednokrotnie uczestniczy przewodnicząca Komisji.

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za dotychczasową pracę na rzecz Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL, za ogromne zaangażowanie, okazaną życzliwość oraz serce. Życzę wszystkim, by podejmowali dalsze, aktywne działania na rzecz środowiska lekarskiego.

Lek. Bożena Kaniak
przewodnicząca Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL

 

Zaloguj się aby komentować.