PRAWO NA CO DZIEŃ Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

1 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012, poz. 1082.

Staż podyplomowy obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych, w przypadku: lekarza – w dziedzinach chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej, lekarza dentysty – w dziedzinie stomatologii, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Staż lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych obejmuje szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS. Staż lekarza dentysty w ramach stażu w dziedzinie stomatologii obejmuje szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej kurs ratownictwa medycznego.

Oprócz wymienionych szkoleń staż lekarza, lekarza dentysty obejmuje szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Staż lekarza trwa 13 miesięcy a lekarza dentysty 12 miesięcy. Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca. Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu w przypadku choroby i macierzyństwa, korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem, powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego i przebywania na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące. Okres trwania stażu cząstkowego, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń i zakres ich odbywania określają ramowe programy stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Programy te uległy zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących.

Kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu, w tym stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego, będące podmiotami leczniczymi, spełniają następujące warunki: 1) udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego, 2) zatrudniają lekarzy, lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie, 3) posiadają zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu, 4) zapewniają określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu.

Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony do prowadzenia stażu, w tym stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego ma co najmniej 5-letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny, posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu oraz spełnia warunki określone w pkt. 1 i 4.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, może być zawarta na czas określony wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:

  • w przypadku stażu lekarza – będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach stażu cząstkowego co najmniej w dziedzinach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii,
  • w przypadku stażu lekarza dentysty – będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej,
  • mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez stażystę w ramach oddelegowania tej części programu, której realizacji nie może zapewnić.

W przypadku niezrealizowania programu stażu w zakresie odbywania dyżurów medycznych z powodu ciąży lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4, umowę z lekarzem, lekarzem dentystą zawiera się na czas niezbędny do zrealizowania dyżurów medycznych. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł. W przypadku gdy uprawnionym do prowadzenia stażu jest podmiot leczniczy, kierownik wyznacza koordynatora spośród zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lekarzy lub lekarzy dentystów posiadających specjalizację. W przypadku gdy umowa o pracę ze stażystą jest zawarta z lekarzem dentystą prowadzącym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, funkcję koordynatora pełni ten lekarz. Koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż 10 stażystów i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty i dodatkowo w wysokości 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty. Jeżeli liczba stażystów zatrudnionych w podmiocie leczniczym jest mniejsza niż 5, funkcję koordynatora pełni opiekun nadzorujący staż cząstkowy stażysty w dziedzinie chorób wewnętrznych albo z zakresu stomatologii zachowawczej. W przypadku gdy uprawnionym do prowadzenia stażu jest podmiot leczniczy, opiekuna wyznacza kierownik podmiotu leczniczego spośród lekarzy, lekarzy dentystów, którzy posiadają specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarzy dentystów wykonujących zawód przez okres co najmniej 5 lat, z tym że na oddziale szpitala opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem .

Jeżeli podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu jest indywidualna lub specjalistyczna praktyka lekarska opiekunem jest lekarz, lekarz dentysta prowadzący tę praktykę. Opiekun może nadzorować wykonywanie zawodu przez jednego stażystę, a w sytuacji szczególnie uzasadnionej przez dwóch stażystów.

Stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełni dyżury medyczne, zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem, z tym że kobieta będąca w ciąży jest zwolniona z pracy w porze nocnej, a stażysta sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 4. może pracować w porze nocnej wyłącznie po wyrażeniu zgody. Stażysta pełni dyżur jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, w szpitalnym oddziale ratunkowym lub jako dodatkowy członek zespołu ratownictwa medycznego, pod nadzorem lekarza lub lekarzy pełniących dyżur, uprawnionych do samodzielnego wykonywania zawodu. Stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. Stażyście za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Stażysta uzyskuje zaliczenie stażu podyplomowego po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwiów i sprawdzianów.

Uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP dokonuje minister zdrowia na wniosek lekarza, lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów. Uznanie może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu nie był krótszy niż 12 lub 13 miesięcy oraz, że program odbytego stażu lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z ramowym programem, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu za granicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza dentysty. Lekarz lub lekarz dentysta, któremu minister uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w RP, realizuje ramowy program w nieuznanej części. Lekarz, lekarz dentysta, który rozpoczął staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, odbywa go zgodnie z tymi przepisami.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak