logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
PRAWO NA CO DZIEŃ Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 i 1888.

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Karta urodzenia zawiera: nazwisko; imię (imiona); nazwisko rodowe; datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany; miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka; płeć. Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się. Od 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Do 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia zawiera, oprócz danych, o których mowa wyżej: informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu; dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka: a) liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo urodzonych; b) datę poprzedniego porodu; c) żywotność poprzedniego dziecka; miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium RP na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie rodziców dziecka pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Do 1 stycznia 2018 r. karta martwego urodzenia zawiera, oprócz danych wymienionych wyżej, czas zgonu płodu i przyczynę zgonu, jeżeli została stwierdzona.

Do 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego zawiera przepisy zmieniające ustawę z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2011 r. Nr 118, poz. 687, ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 11 znowelizowanej ustawy, zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia powyższego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

Osoby uprawnione stwierdzają zgon i jego przyczyny, a następnie wypełniają wydawaną w tym celu kartę zgonu. Karta zgonu jest wydawana podmiotom uprawnionym do pochowania zwłok w jednym egzemplarzu. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla potrzeb statystyki publicznej, udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do faktu zgonu i jego przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby pod opieką lekarską, wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. Wyjaśnienia te stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane tylko dla potrzeb statystyki publicznej oraz w postępowaniu sądowym.

Zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do dokonywania oględzin zwłok, jeżeli przy dokonaniu tej czynności powezmą pewność lub uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo, lekarz, jak i inne osoby powołane do oględzin zwłok, powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek policji.

Do 1 stycznia 2018 r. karta zgonu zawiera oprócz danych określających: nazwisko; nazwisko rodowe; imię (imiona) osoby zmarłej; numer PESEL; a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; datę, godzinę i miejsce zgonu albo datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok; datę oraz miejsce urodzenia osoby zmarłej; płeć osoby zmarłej; stan cywilny osoby zmarłej; imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej; informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, jeżeli są znane: informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu, w przypadku dziecka do roku życia: a) godzinę urodzenia; informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; b) informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę; nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) sporządzającego kartę zgonu; wykształcenie zmarłego; miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium RP na obszarze danej gminy.

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie dotyczącym karty zgonu.

Karta zgonu składa się z trzech części przeznaczonych: do zarejestrowania zgonu, dla administracji cmentarza, dla potrzeb statystyki publicznej. Karta zgonu w części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu zawiera, jeżeli są znane: nazwisko; nazwisko rodowe; imię (imiona) osoby zmarłej; numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; datę, godzinę i miejsce zgonu albo datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok; datę oraz miejsce urodzenia osoby zmarłej; płeć osoby zmarłej.

Karta zgonu w części przeznaczonej dla administracji cmentarza w celu pochowania zwłok zawiera: nazwisko; nazwisko rodowe i imię (imiona) osoby zmarłej; stan cywilny osoby zmarłej; datę i miejsce zgonu; datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej; imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej; informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej; adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu.

Karta zgonu w części przeznaczonej dla potrzeb statystyki publicznej zawiera: miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium RP na obszarze danej gminy, o ile są znane; wykształcenie zmarłego; informacje o zgonie, w tym przyczynę zgonu, oraz o osobie stwierdzającej przyczynę zgonu, a w przypadku dziecka do roku życia: a) godzinę urodzenia; b) informacje o stanie jego zdrowia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; c) informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu, liczbę dzieci urodzonych przez matkę.

1 marca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, opublikowane w Dz. U. z 2015 r., poz. 171.

Rozporządzenie określa: wzór karty urodzenia stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; wzór karty martwego urodzenia stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2018 r.

1 marca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu, opublikowane w Dz. U. z 2015 r., poz. 231.

Załącznik do rozporządzenia określa wzór karty zgonu. Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2018 r.

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak – radca prawny DIL

 

Zaloguj się aby komentować.