logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Wybory korespondencyjne 2013: ROZPOCZYNA SIĘ... KAMPANIA WYBORCZA Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

ROZPOCZYNA SIĘ... KAMPANIA WYBORCZA

Wiosna za pasem. Na niebie coraz częściej gości słońce, a za oknem robi się cieplej. W gabinetach, przychodniach, szpitalach oraz w naszym biurze przy al. Matejki 6 we Wrocławiu atmosfera przedwyborcza także coraz gorętsza.

Czytacie te słowa Drodzy Czytelnicy już w kwietniu, a ja pisałem je jeszcze w marcu, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny.Uwzględniając termin dystrybucji gazety, celowo formułuję następne zdania w czasie przeszłym.

Do 27 marca szefowie delegatur zgłaszali, spośród delegatów obecnej kadencji, kandydatów na przedstawicieli Okręgowej Komisji Wyborczej. Ci pełnić mają funkcję przewodniczących komisji skrutacyjnych w rejonach wyborczych. 28 marca OKW podjęła uchwałę, na mocy której „wyborczymi” reprezentantami zostali członkowie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz osoby wytypowane przez delegatury.

Dr n. med. Andrzej Wojnar – przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej (Fot. z archiwum „Medium”)Do 1 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego) zgłaszaliśmy na odpowiednich drukach kandydatów z naszego rejonu na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów DIL. Mogliśmy również zgłosić własną kandydaturę. Do 16 kwietnia OKW przygotuje i zamknie, w drodze odpowiedniej uchwały, listy kandydatów dla poszczególnych rejonów oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej DIL. Każda lista oprócz nazwisk może, na wniosek kandydata (wyłącznie w BIP), zawierać następujące informacje: zdjęcie kandydata, rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty, tytuł i stopień naukowy, specjalizację, miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu, funkcje w samorządzie, adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Te ostatnie na ew. zapytania lub wnioski od wyborców. Nadto inne informacje obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej oraz zwięzły opis naszych zamierzeń samorządowych w przyszłej kadencji. Zgłoszeni przez nas kandydaci będą mogli przekonywać koleżanki i kolegów do siebie i swojego programu działania. To już prawdziwa kampania wyborcza. Nie zapominajmy, że w tych wyborach nie ma zebrań wyborczych i nie można podyskutować z kandydatami przed głosowaniem. Pamiętajmy też, planując termin głosowania w naszym rejonie, by dać czas naszym kandydatom na zaistnienie na tym BIP-owskim forum wyborczym i stworzyć możliwość do dyskusji z wyborcami ze swojego rejonu.

Po 16 kwietnia wydrukujemy 14 244 karty do głosowania (tylu jest bowiem uprawnionych do głosowania wyborców), oddzielnie dla każdego ze 116 rejonów wyborczych. Zostaną one wysłane wraz z listą zgłoszonych kandydatów z naszego rejonu (zawierającą dane obligatoryjne), zawiadomieniem o miejscu i terminie głosowania korespondencyjnego lub osobistego, dwiema kopertami do przesłania głosu drogą korespondencyjną, instrukcją głosowania korespondencyjnego oraz odnośnikiem do strony internetowej zawierającej dodatkowe, nieobligatoryjne informacje o kandydatach. Każdy z nas otrzymawszy do domu powyższy zestaw, będzie miał minimum 14 dni na dostarczenie swojego głosu do OKW we Wrocławiu. W tym przypadku liczy się już nie data stempla pocztowego, lecz fizyczny fakt dotarcia głosu do biura DIL. Przez 2 dni OKW zajmować się będzie weryfikacją danych pod względem formalnym i praktycznie najwcześniej terminy głosowań przy urnach możemy planować po 6 maja. Głosowania w rejonach wyborczych, jak jestem przekonany głównie drogą korespondencyjną, odbędą się od 6 maja do 30 czerwca.

Trwają obecnie ustalenia szefów delegatur z OKW co do dnia, miejsca, czasu głosowania (od 1 do 12 godzin) oraz składów komisji skrutacyjnych w rejonach. W skład komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego wchodzi jeden z przedstawicieli OKW, powołanych uchwałą 28 marca oraz dwóch członków danego rejonu niekandydujących na delegatów. Ci będą zarazem odpowiedzialni za przygotowanie lokalu wyborczego z urną oraz rozwieszenie plakatów – ogłoszeń informujących o dniu i miejscu głosowania. Jak łatwo zauważyć, czeka nas wszystkich dużo pracy.

9 marca br. byłem w Warszawie na szkoleniu przewodniczących Okręgowych Komisji Wyborczych połączonym z zebraniem Krajowej Komisji Wyborczej. Podobne problemy mamy w całym kraju, ale wszyscy wierzymy, że nowa formuła wyborów korespondencyjnych się sprawdzi i doprowadzi do wyboru właściwych reprezentantów środowiska lekarskiego, mocno zaangażowanych w działalność izbową. Takich, którzy przyczynią się do odrodzenia idei samorządności naszego, mimo wszystko, wolnego zawodu. Praktycznie działa już także „gorąca linia telefoniczna” pomiędzy przewodniczącymi OKW izb okręgowych a przewodniczącym Krajowej Komisji Wyborczej kol. Pawłem Susłowskim, który „zjadł zęby” na izbowej legislacji. Czasami wspiera nas radą, gdy zapisy regulaminu wyborczego wydają się być niejednoznaczne.

dr n. med. Andrzej Wojnar
przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Kalendarz wyborczy 2013. (Grafika: MŁ)

 

Zaloguj się aby komentować.