logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VI kadencji XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL, 23 listopada 2013 r. Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VI kadencji
XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów DIL, 23 listopada 2013 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w VI kadencji DIL pracowała w składzie:

 1. Piotr Laska – przewodniczący,
 2. Irena Kowalska – wiceprzewodnicząca,
 3. Marek Amrogowicz – wiceprzewodniczący,
 4. Marek Kachnowicz – sekretarz,
 5. Ewa Krawiecka-Jaworska,
 6. Teresa Grzegorczyk-Skibińska (odeszła od nas w 2011 r.).

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za konstruktywną, owocną i miłą współpracę. Bez Was wiele naszych samorządowych spraw zostałoby niezauważonych.

Komisja Rewizyjna odbyła w VI kadencji trzydzieści spotkań na terenie Izby oraz w budynku remontowanego Domu Lekarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 (obecnie siedziba DIL). Przewodniczący KR lub delegowany przedstawiciel, a kilkukrotnie Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, uczestniczyła w posiedzeniach Prezydium oraz Rady DIL.

Komisja Rewizyjna w czasie swojej kadencji zajmowała konstruktywne stanowisko w sprawach:

 • oceny wykonania budżetu w poszczególnych latach VI kadencji,
 • powołania biura audytowego w celu oceny gospodarki finansowej DIL;
 • obiegu dokumentów finansowych;
 • dokonywania zakupów i zamawiania usług przez DIL (od zlecenia poprzez umowę do jej finalizacji fakturą i zapłaty);
 • zasad zlecania, podpisywania i rozliczania delegacji służbowych DIL (wprowadzono specjalne procedury);
 • zatrudnienia w biurze DIL, zakresu obowiązków i zasad wynagradzania pracowników (opiniowanie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania, wnioskowano do Rady o przeprowadzenie audytu zewnętrznego);
 • funkcjonowania i zasad wynajmu hotelu, sal konferencyjnych (urealniono cenniki);
 • zasad i korzyści ze współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska;
 • cennika reklam w „Medium” i na stronie internetowej DIL;
 • procesu i kosztów wydawania „Medium”;
 • rejestracji indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich (czas i procedury);
 • procedur weryfikacji lekarzy pobierających różne świadczenia finansowe ze strony Izby, a niepłacących składki członkowskiej;
 • weryfikacji lekarzy zwalnianych z opłacania składek na rzecz Izby z powodu nieuzyskiwania dochodów;
 • obowiązku lekarzy pracujących za granicą do płacenia składki w naszej Izbie, w przypadku kiedy są członkami DIL;
 • dokonano kontroli szkoleń z psychologii zleconych przez Komisję Kształcenia firmie Laboratorium (w rezultacie odzyskano środki finansowe za szkolenia przeprowadzone niezgodnie z treścią podpisanej umowy);
 • oceny sprawozdania finansowego z organizacji V Polsko-Niemieckiego Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować” zorganizowanego w Zamku Książ;
 • komputerowej bazy danych, zaaprobowano stworzenie na terenie Izby dostępu do bezprzewodowego Internetu;
 • unowocześnienia strony internetowej DIL oraz w wielu innych sprawach wynikających z bieżącego funkcjonowania DIL.

KR corocznie oceniała wykonanie budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Podstawowym źródłem finansowania działalności lekarskiej są składki członkowskie. Stanowiły one 79% przychodów w 2010 r., 82,8% w 2011 r., 78,4% w 2012 r. Dolnośląska Izba Lekarska w latach 2010-2012 w sprawozdaniach finansowych wykazywała dodatnie wyniki finansowe. Ocena stanu finansów w całej kadencji jest pozytywna. W okresie 4 lat wydatki i wpływy były zgodne z przyjętym budżetem przez coroczny Okręgowy Zjazd Lekarzy. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Dolnośląska Rada Lekarska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu kontroli finansowej przez biegłych rewidentów. Audyt finansowy wykonany na koniec VI kadencji nie został niestety jeszcze zakończony, przewidywany termin przedstawienia wyników 2 grudnia 2013 r. KR pozytywnie zaopiniowała decyzję Rady DIL ws. wykonania remontu i adaptacji sutereny w budynku przy al. Matejki 6. Zwiększyło to bazę i poprawiło warunki lokalowe. Jednak obecnie planów co do zagospodarowania tych pomieszczeń brak.

Sprawą priorytetową dla Komisji Rewizyjnej była, największa od czasów odrodzenia dolnośląskiego samorządu lekarskiego, inwestycja związana z remontem i modernizacją nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Komisja na bieżąco kontrolowała prace od fundamentów, remontu piwnic, sal konferencyjnych, pomieszczeń biurowych aż po dach, montaż windy, wykończenie wnętrz i remont elewacji. Wizytowaliśmy plac budowy przynajmniej raz na miesiąc, co bardzo mobilizowało zatrudnione tam firmy i pracowników. Komisja Rewizyjna analizowała na bieżąco sprawy związane z wyborem inwestora zastępczego i wykonawców. W momencie wyboru banku kredytującego naszą inwestycję Komisja Rewizyjna analizowała wniosek kredytowy i wyraziła swoją pozytywną opinię. Komisja nie bez obaw przyjęła do wiadomości fakt obciążenia hipoteki kredytem obydwu naszych nieruchomości (Matejki i Kazimierza Wielkiego). Zaaprobowała biznesplan DIL związany ze spłatą zaciągniętego kredytu.

Mamy nową siedzibę Izby. Ale plan zagospodarowania i wykorzystanie bazy przy al. Matejki 6 jest również w kręgu oceny Komisji Rewizyjnej. Wieloletnia umowa z najemcą budynku przy al. Matejki 6, z Zarządem Melioracji Urzędu Marszałkowskiego, to dobre przedsięwzięcie. Kredyt zaciągnięty na remont i modernizację budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 obciąży Izbę przez najbliższe dwadzieścia lat. Jednak preliminarz spłat znajduje w dużej części pokrycie w naszych wpływach z dzierżawy lokali.

W VI kadencji Rada DIL podjęła około 2 tys. uchwał, większość z nich dotyczyła spraw składkowych (zwolnienia, obniżenia lub umorzenia). Część uchwał dotyczyła pracy biura DIL (regulaminy, zasady wynagradzania, zakres obowiązków i inne). Niewielki odsetek uchwał to opinie na temat proponowanych nowych ustaw i rozporządzeń dotyczących spraw lekarskich, organizacji ochrony zdrowia, kształcenia podyplomowego i inne.

Komisja Rewizyjna VI kadencji bardzo pozytywnie ocenia współpracę z wiceprezesem ds. finansowych dr. n. med. Pawłem Wróblewskim, skarbnikiem DRL dr Małgorzatą Niemiec, Komisją Finansową i Zespołem ds. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Niestety Komisja Rewizyjna obserwowała niejednokrotnie bardzo konfliktowe sytuacje i brak rzetelnej współpracy pomiędzy prezesem a członkami Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Częste różnice zdań oraz chęć uzyskania kompromisu przy współudziale Komisji Rewizyjnej kończyły się wielogodzinną debatą na forum Rady.

Zdarzenia w VI kadencji DIL, które zdaniem Komisji Rewizyjnej zasługują na dezaprobatę:

 • zmiana na stanowisku skarbnika DRL (problemy, które skłoniły do odejścia dr. Józefa Lulę, pozostały dylematami jego następczyni dr Małgorzaty Niemiec, z którymi borykała się do końca kadencji);
 • przyznanie przez prezesa DRL samemu sobie nagród rocznych za lata 2010 i 2011. Prezes DRL nie podlega zapisom regulaminu wynagradzania pracowników, więc nagroda roczna mu się nie należała;
 • negocjacje z firmami budowlanymi poza oficjalnie powołanym do tego celu Zespołem i próby nacisku na Radę w celu wyboru firmy, która dawała gorsze warunki finansowe i terminowe, wstrzymanie podpisania umowy z AKBiK przez prezesa DRL na wznowienie remontu nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, pomimo pozytywnej opinii zespołu odpowiedzialnego za modernizację nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, który to uchwałą Rady nr 307/2012 z 10 maja 2012 r. został upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących tej nieruchomości oraz podpisem pod umową złożonym przez skarbnika DRL;
 • bezprzedmiotowe, bez zgody i wiedzy Rady, zlecenie wykonania standingu finansowego porównującego zasoby finansowe firmy AK Budownictwo i Konserwacja oraz firmy Castellum Sp. z o.o. Zespół ds. nadbudowy, przebudowy i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 wybierając wykonawcę, kierował się zarówno jego statusem majątkowym, ale również brał pod uwagę: koszt prac (firma Castellum była o 600 tys. droższa), czas wykonania robót oraz możliwe do przewidzenia konsekwencje finansowe i organizacyjne opóźnienia zakończenia budowy (firma Castellum zaproponowała o kilka miesięcy późniejszy termin ukończenia prac, a to wiązało się z dodatkowymi kosztami dla Izby, np. wynajem pomieszczeń w budynku przy al. Matejki 6, droższa obsługa kredytu, zagrożenie zerwaniem umowy z miejskim konserwatorem zabytków na remont elewacji). Wszelkie informacje zawarte w standingu były wcześniej znane i omawiane na posiedzeniach Zespołu przy równoczesnym uczestnictwie prezesa DRL. W związku z tym wykonanie standingu było niecelowe i naraziło DIL na niepotrzebne koszty;
 • podejmowanie przez prezesa DRL samodzielnych inicjatyw, bez uzasadnienia w uchwałach, decyzjach lub stanowiskach DRL dotyczących zlecania odpłatnych opracowań i referatów. Dla przykładu: przed zjazdem delegatów w 2012 r. zostało powołanych 5 zespołów do opracowania strategii DIL, m.in. Zespół ds. wizerunku, którego przewodniczącym został prezes DRL. Były to zespoły osobowe. Rada nie przyznała zespołom żadnych funduszy. 1 marca 2012 r. została zawarta umowa o dzieło z p. Magdaleną Furman-Turowską na wykonanie opracowania na temat „Wizerunek DIL. Strategia zmian”. Opracowanie to zostało zamówione indywidualnie przez prezesa DRL, bez zgody i wiedzy Rady, a przelew za wykonaną usługę zrealizowany bez podpisu skarbnika DRL. Należy podkreślić, że wnioski i zalecenia zawarte w opracowaniu nie zostały wykorzystane w działalności DIL;
 • zlecanie przez prezesa wykonania przelewów finansowych bez podpisu skarbnika DRL oraz noszące znamiona nepotyzmu zlecanie, poza ustalonymi procedurami, różnych usług. W celu ukrócenia tego typu procederu Rada uchwaliła regulamin zamawiania usług wymagający podpisania przez zamawiającego oświadczenia o braku konfliktu interesu. Niestety i ten regulamin został przez prezesa złamany;
 • brak konsultacji i ścisłej współpracy prezesa DRL z osobami odpowiedzialnymi za organizację dużych spotkań i konferencji (było to powodem niepotrzebnego wzrostu kosztów np. konferencji w Zamku Książ o 45 tys. zł);
 • zagubienie 20 statuetek z brązu wykonanych przez Stanisława Wysockiego jako prezenty dla uczestników V Polsko-Niemieckiego Sympozjum w Książu (300 zł za sztukę). Komisja Rewizyjna do dzisiaj nie otrzymała wyjaśnienia, co stało się z tymi statuetkami;
 • uchylenie przez prezesa DRL decyzji poprzedniego przewodniczącego DIL nakazującej pracownikom Izby weryfikację informacji dot. opłacania składek przez lekarzy przy wydawaniu certyfikatów za szkolenia organizowane ze środków finansowych Izby oraz wszelkich innych dokumentów potrzebnych lekarzom (zmniejszyło to ściągalność składek);
 • jednoosobowe decyzje, z pominięciem Rady, w sprawie typowania lekarzy do różnego rodzaju plebiscytów, organizacji, konferencji i spotkań, powoływania komitetów honorowych,
 • brak konkretnych konsultacji i decyzji w sprawach reprezentacji DIL w kontaktach międzynarodowych, osłabiło to relacje z Saksońską Izbą Lekarską, pielęgnowane w poprzednich kadencjach;
 • zatrudnienie prezesa DRL nie sprawdziło się. W trudnej sytuacji finansowej członkowie Rady, zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Lekarskiego wykonujący swoje zadania za diety, mają je obniżane lub zawieszane. Zaś osoby zatrudnione nie ponoszą solidarnie konsekwencji finansowych. W trakcie VI kadencji prezes DRL otrzymał wynagrodzenie z różnych tytułów w wysokości 477 439 zł (dla porównania przewodniczący DIL w poprzedniej kadencji otrzymał z kasy DIL 108 848 zł).

Na zakończenie pragnę przytoczyć cytat ze sprawozdania mojego poprzednika, obecnego prezesa:

„Na podkreślenie zasługuje znamienny fakt funkcjonowania samorządu oparty na aktywności bardzo małej, kilkunastoosobowej grupie działaczy. Jest to problem, na który winne zwrócić uwagę władze w kolejnej kadencji. W kontekście obserwowanych dynamicznych zmian na rynku pracy lekarzy być może należy pomyśleć o innym niż dieta samorządowa rozwiązaniu wynagradzania pracy w Izbie, które byłoby bardziej sprawiedliwe i motywacyjne”. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wprowadzenie tych zasad nie sprawdziło się, wprowadzenie wynagradzania nie zwiększyło aktywności osób, które te wynagrodzenia otrzymywały. KR uważa, że należy poszukiwać bardziej efektywnych metod funkcjonowania Izby aktywizujących wszystkich jej członków.

Komisja Rewizyjna DIL wystąpiła z pismem do Naczelnej Rady Lekarskiej o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości udzielania osobnego absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej i prezesowi DRL. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w piśmie z 30 października 2013 r. napisał: „Ustawa nie czyni prezesa okręgowej rady lekarskiej organem izby ani nie przyznaje mu prawa podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji okręgowej rady lekarskiej. Podpisywanie dokumentów rodzących zobowiązania finansowe po stronie izby wymaga, oprócz podpisu prezesa okręgowej rady lekarskiej, także podpisu skarbnika. Przed podpisaniem zobowiązań przez prezesa okręgowej rady lekarskiej i skarbnika powinna być w tym zakresie podjęta decyzja rady bądź prezydium o wyrażeniu zgody na wydatkowanie środków”. W opinii Komisji Rewizyjnej ocena działań członków Rady w kadencji 2009-2013 jest pozytywna, a wobec braku prawnej możliwości rozdzielnego udzielania absolutorium prezesowi i Radzie Okręgowa Komisja Rewizyjna występuje do delegatów na XXXII Zjazd Lekarzy DIL z wnioskiem o udzielenie Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej absolutorium.

Lek. dent. Piotr Laska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIL VI kadencji

 

Zaloguj się aby komentować.