logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 
Komentarz powyborczy - Komentarz do tekstu byłego prezesa DRL dr. Igora Chęcińskiego pt. „Pożegnalne na cito” Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Komentarz do tekstu byłego prezesa DRL
dr. Igora Chęcińskiego pt. „Pożegnalne na cito”

W odniesieniu do zarzutów byłego prezesa DRL dr. Igora Chęcińskiego, zawartych w powyższym tekście, Komisja Rewizyjna DIL zwraca uwagę na fakt, iż sprawozdanie przedstawione na XXXII Zjeździe Delegatów DIL nie było prywatną opinią jej przewodniczącego, lecz stanowiskiem wypracowanym przez całą Komisję Rewizyjną i zgodnie z ideą zjazdu sprawozdawczo-wyborczego obejmowało ocenę czteroletniej kadencji DRL. Zawarte w nim stwierdzenia i opinie były wcześniej prezentowane na posiedzeniach Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i zostały poczynione na podstawie analizowanych dokumentów.

Sugerowanie istnienia dwóch różnych sprawozdań Komisji Rewizyjnej jest chybionym argumentem i niezgodnym ze stanem faktycznym. Na ostatnim, przedzjazdowym posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej Komisja Rewizyjna przedstawiła tylko informację o swojej działalności w trakcie kadencji. Sprawozdanie szczegółowe, oceniające całą kadencję w zakresie zaakceptowanym przez wszystkich członków Komisji, zostało zaprezentowane na zjeździe.

Fakt, iż bolesne dla naszej korporacji kwestie omawiano przy zaproszonych przez byłego prezesa dr. Igora Chęcińskiego gościach, był również efektem nierespektowania przez niego decyzji DRL o niezapraszaniu gości ze względu na czysto techniczny charakter tegoż zjazdu.

Komisja Rewizyjna informuje, iż punkt dotyczący wynagradzania prezesa nie miał charakteru zarzutu, lecz był stwierdzeniem faktu, iż zdaniem Komisji, w obecnej sytuacji finansowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zatrudnienie osób funkcyjnych na stałych pensjach, opartych na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych, było przedwczesne i według Komisji Rewizyjnej niewłaściwe. To stanowisko Komisja Rewizyjna prezentowała już w marcu tego roku na zjeździe budżetowym, a jego efektem było złożenie przez przewodniczącego Komisji projektu uchwały znoszącej możliwość zatrudniania na ww. umowach wybranych osób funkcyjnych.

Ze względu na negatywną ocenę działalności byłego prezesa dr. Igora Chęcińskiego Komisja Rewizyjna już przed marcowym zjazdem budżetowym analizowała możliwości prawne rozdzielenia procesu udzielania absolutorium: osobno dla Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i osobno dla prezesa. Przed obecnym zjazdem Komisja zwróciła się o opinię w tej sprawie do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, który stwierdził, że ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania prawnego, gdyż z założenia prezes jedynie kieruje pracami Rady i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania jej uchwał i decyzji, co zostało również zreferowane na posiedzeniu DRL 21 listopada br. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium za mijającą kadencję, gdyż zdaniem Komisji Dolnośląska Rada Lekarska działała prawidłowo i nie może ponosić odpowiedzialności za niezgodną z ustalonymi zasadami działalność prezesa. Jednocześnie Komisja Rewizyjna uznała, że w związku z niemożnością rozdzielenia absolutorium delegaci na zjazd DIL powinni zostać szczegółowo poinformowani o ustaleniach poczynionych przez Komisję.

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż fakt niepublikowania w gazecie „Medium” jej końcowego sprawozdania przed zjazdem nie wynikał z woli łamania jakiejkolwiek tradycji, lecz z logiki, która nakazuje najpierw poinformować wyłonionych w demokratycznym procesie wyborczym delegatów na zjazd o wynikach prac Komisji, a dopiero po przyjęciu sprawozdania podać do wiadomości publicznej. Podobna jest też praktyka postępowania ze sprawozdaniami najważniejszych organów i komisji w innych izbach lekarskich.

Marek Amrogowicz
Marek Kachnowicz
Irena Kowalska
Ewa Krawiecka-Jaworska
Piotr Laska

 

Zaloguj się aby komentować.