logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
grudzień 2015 - styczeń 2016
Komentarz aktualny Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Komentarz aktualny

Tym razem całość tej rubryki musi zająć najaktualniejszy i najważniejszy temat ostatnich tygodni: ogłoszony przez nowego ministra zdrowia, wieloletniego prezesa i jeszcze do momentu wyboru na rządową posadę, sekretarza, a nadal członka Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, Konstantego Radziwiłła, plan działań resortu ochrony zdrowia. To dobry znak, że minister niemal pierwsze kroki skierował właśnie do siedziby najwyższej lekarskiej władzy i wziął udział w posiedzeniu NRL. Tuż przed spotkaniem Kapituła najwyższego korporacyjnego odznaczenia „Meritus Pro Medicis” przyznała to wyróżnienie między innymi właśnie jemu.

 
Lekarz na swoim - PROFESJONALIZM W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNEGO LEKARZA Drukuj

PROFESJONALIZM W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNEGO LEKARZA

„…osiągnięcie mistrzostwa w kierowaniu jest procesem, który trwać będzie tak długo, jak długo menedżerowie pozostaną otwarci na nowe możliwości rozwoju.”1

WPROWADZENIE

Nauki społeczne przez wiele lat stały na stanowisku, że profesje powstają, by zaspokajać określone potrzeby zbiorowości, gwarantować wysoki standard usług (paradygmat funkcjonalistyczny). Stąd profesjonalizm określa wysoki standard wykonania danej czynności. Jednak dziś coraz częściej przyjmuje się, że profesjonalizacja to proces, w którym określone grupy społeczne/zawodowe zdobywają kontrolę nad procesem pracy (paradygmat interpretatywistyczny), a co za tym idzie, że jest to proces pozyskiwania władzy społecznej. I podążając tym tropem, można zauważyć, że współczesny lekarz to nie tylko osoba zajmująca się profesją medyczną, ale również osoba, która dzięki szerokiej wiedzy oraz praktyce osiąga sprawność i skuteczność w działaniu2. Funkcjonowanie w warunkach rynkowych niesie konieczność uwzględniania reguł rynku (m. in. rachunku ekonomicznego, zaspokajania potrzeb nabywców). Z tego względu w pracy lekarza (szczególnie praktykującego prywatnie) dwie płaszczyzny funkcjonowania są istotne dla sprawności i skuteczności działania:

  • stricte medyczna, gwarantująca wysoki standard świadczeń, którą autorka przyjmuje jako istniejącą w każdym gabinecie, dlatego nie będzie ona przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu,
  • pozamedyczna, która odnosi się do społecznego i biznesowego obszaru praktyki/gabinetu/kliniki, wpływając również na sferę medyczną (np. poprzez możliwość/brak możliwości kupna nowoczesnego sprzętu).

 
Lekarz na swoim - DOTACJE W SŁUŻBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Drukuj

DOTACJE W SŁUŻBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rozpoczęła się dystrybucja środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Jak wiadomo, Polska jest w tym rozdaniu największym beneficjentem. Na lata 2014-2020 otrzymaliśmy do dyspozycji 82,5 mld euro, z czego 20 mld euro ma być przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogli liczyć oczywiście na pomoc także w poprzednim rozdaniu i część z nich z tej możliwości skorzystała. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ze środków unijnych wsparcie otrzymało do tej pory łącznie 30.940 przedsiębiorstw1.

 
Lekarz na swoim - Lekarz jako menadżer – jak rozwijać podmioty medyczne w czasach silnej konkurencji rynkowej? Drukuj

Lekarz jako menadżer
– jak rozwijać podmioty medyczne w czasach silnej konkurencji rynkowej?

Ten artykuł to klucz do prostego i skutecznego zwiększenia zysków placówki medycznej. Dzięki temu, co jest w nim zawarte, wyznaczą Państwo konkretne cele, zrobią dokładny plan działania i zoptymalizują procesy w firmie. Zyskają Państwo też więcej nowych pacjentów i zwiększą ich satysfakcję z leczenia. Jednym słowem praktyka medyczna P.T. Czytelników będzie się znacznie lepiej rozwijać.

 
Lekarz na swoim - WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ dla budowania wizerunku lekarza Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ dla budowania wizerunku lekarza

Współcześnie doświadczamy radykalnej zmiany społecznej dotyczącej postaw i zachowań pacjentów. Rozwój technologii, zwiększający dostęp do wiedzy medycznej, przyczynia się do wzrostu świadomości zdrowotnej, a wraz z nią oczekiwań pacjentów względem ochrony zdrowia. Pacjenci są często autorami treści dostępnych w Internecie, co powoduje, że rośnie ilość niezweryfikowanych informacji, które mogą budować w pacjentach błędne przekonania dotyczące ich stanu zdrowia. W połączeniu z dużą wiarygodnością źródeł internetowych w świadomości społecznej, stanowi to niewątpliwe wyzwanie dla lekarzy. Z drugiej strony Internet może stać się doskonałym narzędziem budowania wizerunku wśród pacjentów i pozyskiwania ich w charakterze rzeczników gabinetu. Internet pozwala prowadzić działania o dużym zasięgu i dużej skuteczności, pod warunkiem, że wiemy, jak go najlepiej do naszych celów wykorzystać.

 
Lekarz na swoim - Jak skutecznie chronić dane osobowe pacjenta? Drukuj

Jak skutecznie chronić dane osobowe pacjenta?

Rozwój Internetu sprawił, że przestaliśmy być anonimowi, a informacje na nasz temat łatwo pozyskać za pośrednictwem przeglądarki lub serwisów społecznościowych. Uruchomienie większości internetowych aplikacji, z jakimi mamy do czynienia w praktyce zawodowej, obwarowane jest koniecznością wprowadzenia swoich danych. W zależności od rodzaju oprogramowania i zakresu usługi mogą one mieć różny stopień szczegółowości. Im mniej płacimy za funkcjonalność, tym więcej informacji o sobie zostawiamy firmom, które z tych danych robią konkretny użytek. Jeśli zawieramy umowę z dostawcą usług internetowych we własnym imieniu, to odpowiadamy jedynie za zakres swojej ujawnionej tożsamości. Sytuacja komplikuje się, gdy lekarze bądź lekarze dentyści decydują o bezpieczeństwie danych pacjentów. Pacjent powierzając medykowi swoje dane wrażliwe oczekuje, że zachowa on je dla siebie i przekaże innym tylko w uzasadnionych przypadkach, dozwolonych przez prawo. Ujawnienie informacji o stanie zdrowia pacjenta może zniszczyć jego karierę zawodową, spowodować utratę pracy, odmowę udzielenia kredytu i inne poważne konsekwencje. Coraz częściej zdarza się, że pacjenci odmawiają podania swoich danych osobowych w rejestracji. Obawiają się wykorzystania tych informacji w niewłaściwym celu. Z tego powodu lekarz-przedsiębiorca prowadzący podmiot leczniczy lub praktykę lekarską powinien:

 
Wywiad „Medium” - Chciałbym zamienić system ochrony zdrowia w służbę zdrowia Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Chciałbym zamienić system ochrony zdrowia w służbę zdrowia

Magdalena Janiszewska: Panie Doktorze, jak to się stało, że „uwiódł” Pana świat wielkiej polityki?

Konstanty Radziwiłł: W przestrzeni publicznej, w „przedsionku” polityki jako ekspert, recenzent i krytyk podejmowanych przez polityków decyzji jestem od dawna. W końcu przyszedł czas na wzięcie osobistej odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość. Zwłaszcza że, nie popadając w pychę, czuję się do tego dobrze przygotowany.

 
W nowym roku - NOWE OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Od 1 stycznia 2016 r. (co do zasady) wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie przestanie obowiązywać.

NOWE OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMÓW
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Generalne zasady zawierania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone są w art. 132-161b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 581) w skrócie u.ś.o.z., natomiast szczegółowo postępowanie w sprawie zawarcia umowy reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014, poz. 1980). Zgodnie z art. 132 u.ś.o.z. podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem (jednakże świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym) potocznie nazywana „kontraktem”. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa w szczególności: rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; wykaz podwykonawców oraz wymagania dla nich inne niż techniczne i sanitarne, określone w odrębnych przepisach; zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami; kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy; zasady rozpatrywania kwestii spornych; postanowienie o rozwiązaniu umowy, które może nastąpić za uprzednim – nie krótszym niż 3 miesiące – okresem wypowiedzenia, chyba że strony postanowią inaczej; postanowienie o karze umownej.

 
W nowym roku - Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od stycznia 2016 r. Drukuj

Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od stycznia 2016 r.

www.zus.pl
Zwolnienia papierowe znikną 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Będą one automatycznie przekazywane do ZUS. Natomiast do pracodawcy pacjenta trafią także elektronicznie, jeśli ten będzie miał założony swój profil na PUE (Platforma Usług Elektronicznych). Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku. Czyli od stycznia pacjent będzie mógł otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Zwolnienia papierowe znikną 1 stycznia 2018 r. – od tego momentu będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne. W związku z e-zwolnieniami do wrocławskiego oddziału ZUS napływa wiele pytań. Na te najczęściej zadawane przez lekarzy odpowiada na łamach „Medium” Janusz Lipka, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Oddziału ZUS we Wrocławiu.

 
Nasi stomatolodzy - „NOWE WYZWANIA W OPIECE NAD KOBIETĄ, MATKĄ I DZIECKIEM” Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W konferencji „Nowe wyzwania w opiece nad kobietą, matką i dzieckiem” wzięło udział ok. 100 lekarzy, pielęgniarek i położnych. (Fot. M.J.)

„NOWE WYZWANIA W OPIECE NAD KOBIETĄ, MATKĄ I DZIECKIEM”

Pod takim tytułem 4 listopada 2015 roku została zorganizowana konferencja dla położnych, lekarzy i pielęgniarek. Odbyła się ona w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 45.

 
Nasi stomatolodzy - IX WROCŁAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA Drukuj

Lek. dent. Marek Stehlik uczy najmłodszych dbać o higienę jamy ustnej. (Fot. Marek Stehlik)

IX WROCŁAWSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA

W dniach 26 i 27 września odbyły się Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia. To już dziewiąta edycja tej niezwykle popularnej wśród wrocławian imprezy, która na stałe zagościła na uroczej Wyspie Słodowej. Po raz kolejny mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów oraz usług firm promujących zdrowie i zdrowy styl życia.

 

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2