logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 127 gości 
OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZEZ LEKARZY KAS FISKALNYCH Drukuj
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZEZ LEKARZY KAS FISKALNYCH

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów, które wprowadza nowe zasady dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Jedną z zasadniczych zmian jest to, że od 2015 r. wszyscy podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, będą musieli dokonać zakupu tego urządzenia i rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy jego użyciu.

Renata Śliż kierownik Działu Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym Wrocław – Stare Miasto. Praktyk i trener z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych (Fot. z archiwum autorki)Obowiązek stosowania kas dotyczy podatników, którzy świadczą usługi opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a mianowicie lekarzy różnych specjalizacji bezpośrednio świadczących usługi opieki medycznej w prywatnych gabinetach. Nie dotyczy to lekarzy świadczących usługi opieki medycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozliczenie z NFZ nie podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Jednak przyjęcie przez lekarza prywatnie, choćby jednego pacjenta poza kontraktem z NFZ, skutkować będzie koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej.

 

Nowe przepisy nie obligują lekarzy do wprowadzenia kas fiskalnych 1 stycznia 2015 r. Ustawodawca przewidział dwumiesięczny okres przejściowy. Zatem lekarze, którzy do końca 2014 r. zachowali prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas ze względu na wysokość uzyskanych obrotów, będą zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu kas najpóźniej od 1 marca 2015 r. Termin ten jest terminem ostatecznym. Lekarze, którzy pomimo obowiązku ewidencjonowania, nie zainstalują kasy w terminie, stracą prawo do ulgi na jej zakup.

Zatem warto rozejrzeć się wcześniej i przed czasem dokonać wyboru odpowiedniej kasy. Powyższe pozwoli w przyszłości uniknąć błędów związanych z obsługą kasy i przygotować w trybie szkoleniowym użytkownika kasy do jej obsługi, zanim zostanie zafiskalizowana i rozpoczęte zostanie ewidencjonowanie obrotu uzyskanego w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

WYBÓR KASY FISKALNEJ

Dokonując zakupu kasy należy zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę rodzaj naszej działalności, bowiem potrzebna nam będzie kasa dostosowana do konkretnych potrzeb. Inna kasa potrzebna będzie np. prywatnej przychodni lekarskiej, inna natomiast lekarzowi w prywatnym gabinecie, bądź podczas wizyt domowych. Nie bez znaczenia będzie rodzaj usług, jakie będą wykonywane, liczba klientów, którzy będą przyjmowani, jak często kasa będzie wykorzystywana w terenie przy użyciu akumulatora, itd. Wszystkie te elementy, w przypadku działalności w zakresie opieki medycznej, pozwolą nam dobrać lekarzowi do gabinetu takie urządzenie, które dzięki posiadanym funkcjom wesprze jego pracę. Podkreślić należy, że w prywatnych gabinetach wystarczająca jest prosta, nieskomplikowana kasa fiskalna. Absolutnie niepotrzebna jest stacjonarna, duża kasa, która dedykowana jest przede wszystkim punktom handlowym o znacznych rozmiarach. Zatem w gabinetach lekarskich czy stomatologicznych znakomicie sprawdzi się niewielka, prosta, mobilna kasa fiskalna.

ZGŁOSZENIE KASY I JEJ FISKALIZACJA

Po zakupie wybranej kasy zobowiązani będziemy dopełnić obowiązku jej fiskalizacji poprzez zgłoszenie urządzenia do właściwego urzędu skarbowego. Przez fiskalizację kasy rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Wydruk ten dołącza się do książki serwisowej. Podczas fiskalizacji kasy do jej pamięci wprowadzony zostaje numer NIP podatnika. Po dokonaniu tej czynności należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w celu otrzymania decyzji o nadaniu numeru ewidencyjnego kasy. Zgłoszenia tego dokonuje się na ustalonym formularzu, który jest załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wydanego przez ministra finansów w sprawie kas rejestrujących.

KIEDY MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO ULGI NA ZAKUP KASY?

Wielu podatników zadaje sobie pytanie, kiedy i na jakich zasadach mogą skorzystać z prawa do ulgi, szczególnie w przypadku zakupu kolejnych kas fiskalnych, tak aby zminimalizować wydatki związane z zakupem tego urządzenia. Jednak należy pamiętać, że ustawodawca obok prawa do ulgi wprowadził również ograniczenia co do możliwości skorzystania z odliczenia. Rozpoczynając ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, można odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących w wysokości 90 proc. ceny zakupu netto, czyli bez podatku, jednak nie więcej niż 700 zł. Ulga przysługuje tylko podatnikom, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej w obowiązujących terminach, a odliczenie dotyczyć będzie każdej zakupionej kasy, która została zgłoszona na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Zatem z przedmiotowej ulgi możemy skorzystać tylko w stosunku do tych kas, które zostały przez nas zgłoszone na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że ulga przysługuje również podatnikom wykonującym wyłącznie czynności zwolnione z VAT, lub których sprzedaż zwolniona jest z podatku ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu 150 tys. zł rocznie.

Reasumując, z ulgi możemy skorzystać w przypadku, gdy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożymy – przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania – pisemne zgłoszenie o liczbie i miejscu kas, które zamierzamy używać, terminowo rozpoczniemy ewidencjonowanie dokonywanej sprzedaży przy użyciu kas, które będą spełniały wymagane warunki techniczne, i będziemy posiadali dowód zapłaty całej należności za zakupione kasy rejestrujące. Dowodem potwierdzającym zapłatę może być wyciąg bankowy, dowód zapłaty kartą płatniczą lub gotówką.

MOMENT UTRATY PRAWA DO ULGI

W przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy rejestrującej lub nie dokona w obowiązujących terminach zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, traci prawo do ulgi i zobowiązany jest do zwrotu uzyskanych kwot tytułem ulgi na zakup kas. Zwrotu ulgi należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, co do zasady w terminach ustawowych dla rozliczeń w podatku od towarów i usług.

Obowiązek zwrotu ulgi wystąpi również, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: podatnik zaprzestanie działalności; nastąpi otwarcie likwidacji; zostanie ogłoszona upadłość; nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży objętej obowiązkiem ewidencjonowania na kasie; podatnik dokona odliczenia z naruszeniem ogólnych warunków, np. dokona nieprawidłowego wyliczenia kwoty do odliczenia lub zwrotu, albo wskaże w zgłoszeniu niezgodne z rzeczywistością dane co do miejsca używania kasy.

Niedotrzymanie terminu wykonania przeglądu technicznego może również skutkować koniecznością zwrotu kwoty ulgi otrzymanej za zakup kas.

WARUNKI UŻYWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH – WYMOGI DOTYCZĄCE PARAGONU

Paragon drukowany z kasy powinien zawierać wszystkie elementy, enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę, a w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer kolejny wydruku;
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży oraz oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną identyfikację;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi oraz ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 • wartość rabatów lub narzutów, o ile takie występują;
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów oraz wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 • łączną kwotę podatku i łączną kwotę sprzedaży brutto;
 • oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 • kolejny numer paragonu i numer kasy oraz oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 • numer NIP nabywcy – jednakże tylko w przypadku żądania nabywcy oraz logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Nowe kasy z reguły posiadają możliwości drukowania na paragonach wymaganych ustawowo elementów. Jednak nie wszystkie kasy spełniają wymogi, np. co do umieszczania na paragonie NIP nabywcy. Umieszczanie NIP nabywcy na paragonie jest uproszczeniem pozwalającym na ograniczenie się jedynie do tego numeru bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska nabywcy, nazwy jego firmy oraz danych adresowych, czy też kompletu danych liczbowych dotyczących transakcji. Obowiązek ten umożliwia i upowszechnia stosowanie tzw. faktur uproszczonych, które można wystawiać w sytuacji, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Zatem potencjalny nabywca kasy powinien sam ocenić przydatność zakupywanego urządzenia.

KORYGOWANIE NA KASIE POMYŁEK ZAPISÓW

Wątpliwości w kwestii możliwości dokonywania korekt często spędzają podatnikom sen z powiek, bowiem korekty mogą występować z różnych powodów, między innymi z powodu błędnego wydrukowania paragonu, bądź zwrotów towarów lub uznanych reklamacji towarów i usług. Za pomocą kasy nie ewidencjonuje się bowiem korekt sprzedaży między innymi z uwagi na fakt, że w pamięci fiskalnej raz zapisane dane pozostają niezmienne do końca. Nie ma też fizycznej możliwości ich usunięcia, bądź naniesienia jakichkolwiek zmian zapisów. Możliwość dokonania ewentualnej korekty na kasie występuje jedynie do momentu wydrukowania paragonu. Powyższe nie oznacza jednak, że podatnicy nie mogą dokonać korekty obrotu po wydrukowaniu paragonu. Ustawodawca przewidział w ustawie o podatku od towarów i usług takie możliwości poprzez zmniejszanie obrotu o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o ocenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zatem wszelkie korekty zapisów w kasie fiskalnej, dotyczące zwrotów i uznanych reklamacji, mogą zostać dokonane jednakże za pomocą odrębnej ewidencji, która powinna zawierać wskazane przez ustawodawcę elementy. Inną ewidencję natomiast winno prowadzić się dla oczywistych pomyłek, np. błędnego zaewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy. Wówczas należy wskazać krótki opis przyczyn i okoliczności popełnienia pomyłki oraz kwot sprzedaży i podatku podlegających korekcie. Do ewidencji należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego omyłkowo zaewidencjonowaną sprzedaż.

O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ, ABY ZADBAĆ O PRAWIDŁOWĄ PRACĘ KASY!

Prawidłowe funkcjonowanie kas oraz jak najszybsze ustalenie przyczyn awarii urządzeń zależne jest od odpowiedniego ich serwisowania. W tym celu należy korzystać wyłącznie z usług podmiotów prowadzących serwis główny (producenci kas) lub podmiotów prowadzących serwis kas, posiadających autoryzację serwisu głównego. Zgodnie z przepisami punkt serwisowy i serwisanci muszą być zarejestrowani u producenta oraz we właściwym urzędzie skarbowym dla podmiotów, dla których wykonują prace. Wybór serwisu powinien być szczególnie przemyślany, bowiem późniejsza zmiana, niewynikająca z naruszenia warunków serwisu, może nastąpić dopiero na wniosek podatnika, jednakże wyłącznie za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny. O zmianie serwisu jesteśmy zobowiązani powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W ramach serwisowania powinniśmy nie rzadziej niż co dwa lata wykonywać przez uprawniony serwis obowiązkowy przegląd techniczny. Termin pierwszego przeglądu technicznego należy liczyć od dnia fiskalizacji kasy. W praktyce obowiązkowy przegląd techniczny nie jest absorbujący i przeprowadzany jest z reguły bardzo sprawnie, dzięki czemu nie musimy zamykać gabinetu na cały dzień. Nie bez znaczenia jest fakt, że serwisu można dokonać w miejscu prowadzenia działalności. Warto jednak pamiętać, że do przeprowadzenia przeglądu uprawniony jest jedynie serwisant wpisany do książki serwisowej. Oznacza to, iż nie można „zanieść” kasy do dowolnie wybranego punktu i poprosić o skontrolowanie urządzenia. Każda wykonana przez serwisanta czynność powinna zostać wpisana do książki serwisowej. Wpisy te muszą być czytelne, opatrzone podpisem i pieczęcią pracownika firmy serwisowej. Warto przypomnieć, że niedotrzymanie terminu wykonania przeglądu technicznego może niestety skutkować koniecznością zwrotu kwoty ulgi otrzymanej za zakup kas. Jeżeli w wyniku awarii kasy nie można prowadzić ewidencji za pomocą tej kasy, to podatnik zobowiązany jest do używania kasy rezerwowej. W przypadku natomiast braku kasy rezerwowej nie może świadczyć usług w ramach prowadzonej działalności, do czasu usunięcia awarii.

JAK DŁUGO NALEŻY PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTY KASOWE?

Należy podkreślić, że dokumenty kasowe, takie jak paragony oraz raporty fiskalne, winny być przechowywane co do zasady przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym upływa termin płatności podatku. Zatem musimy przechowywać je do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Warto również pamiętać, że przechowywanie dokumentów kasowych winno odbywać się w ustalonym porządku, przede wszystkim dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg podatkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, oraz w sposób pozwalający na łatwe odszukanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z KASAMI FISKALNYMI

Obecnie większość przedsiębiorców ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas, a jeśli tego nie robią, pomimo iż są zobowiązani, narażają się na kontrolę podatkową bądź skarbową. Kasa fiskalna jest po prostu jednym z rodzajów ksiąg podatkowych, podobnie jak księga przychodów i rozchodów czy ewidencja VAT. W związku z tym nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy są karane w oparciu o tę samą podstawę prawną, co nieprawidłowości w prowadzeniu księgi. Ocena prawno-karna czynu może być różna w zależności od stopnia naruszenia przepisów podatkowych w zakresie prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, a co za tym idzie możemy mieć do czynienia z nierzetelnym prowadzeniem księgi lub jej ewentualną wadliwością. Prawidłowość ewidencjonowania sprzedaży podlega kontroli przez pracowników organów podatkowych lub organów kontroli skarbowych. W przypadku, gdy w wyniku kontroli podatkowej bądź skarbowej ujawnione zostanie, że podatnik narusza obowiązek ewidencjonowania określony w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Ponadto, niezależnie od wyżej wskazanej sankcji, pracownicy wymienionych organów w ramach wykonywanych zadań prowadzonych podczas kontroli prawidłowości ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, stwierdzając naruszenie prawa, mogą nałożyć mandat karny. Wysokość grzywny w drodze mandatu karnego zarówno kredytowanego, jak i w gotówce, została ustalona na 2014 r. w kwocie od 168 zł do 3.360 zł. Warto podkreślić, że jeżeli podatnik odmówi przyjęcia mandatu, sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Organ uprawniony jest wówczas do skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podsumowując należy mieć na uwadze, że niewywiązywanie się w całości lub w części z obowiązku ewidencjowania obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących wpływa na zaniżenie odprowadzanego do budżetu państwa podatku od towarów i usług, a także na wysokość i formę płaconego przez podatnika podatku dochodowego. Zatem, aby uniknąć w przyszłości błędów i nieprawidłowości, wskazane jest należyte przygotowanie się do użytkowania kas.

Renata Śliż

 

Zaloguj się aby komentować.