logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Nasi stomatolodzy - SPOTKANIE U MINISTRA I NIE TYLKO Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

SPOTKANIE U MINISTRA I NIE TYLKO

30 października 2014 r. jako członek delegacji Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, której przewodniczyła dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, uczestniczyłam w spotkaniu z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Tematem spotkania było omówienie możliwych rozwiązań zmierzających do poprawy opieki stomatologicznej udzielanej dzieciom w wieku szkolnym, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Przed wizytą u ministra członkowie delegacji wypracowali jednolite stanowisko, które zostało zaprezentowane szefowi resortu zdrowia. Ustalono, że na poprawę dziecięcej opieki stomatologicznej nie wpłynie samo wprowadzenie gabinetów stomatologicznych na teren szkół, lecz szereg kompleksowych i zintensyfikowanych działań systemowych. Członkowie delegacji jednoznacznie stwierdzili, że finansowanie świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom w wieku szkolnym nie powinno odbywać się z puli środków NFZ, lecz w ramach stworzonego w tym celu, wyodrębnionego programu rządowego, który zostałby sfinansowany ze środków budżetu państwa. Stwierdzono także, że w przypadku powrotu gabinetów do szkół to władze państwa powinny zapewnić lekarzom dentystom odpowiednie warunki wykonywania zawodu, najlepiej na podstawie umowy o pracę, a także powinny być odpowiedzialne za organizację samych gabinetów. Członkowie delegacji uznali, że nie można obarczyć lekarzy dentystów obowiązkiem zakupu sprzętu medycznego za własne pieniądze na potrzeby wyposażenia gabinetów szkolnych. Za niedopuszczalne uznano możliwość kontraktowania takich świadczeń na zasadach ustalonych przez NFZ w ramach przepisów o kryteriach oceny ofert.

Witając przedstawicieli KS, minister Arłukowicz zaznaczył, że spotkanie to nie odbywa się jedynie w związku z exposé premier Kopacz, w którym zapewniała ona, że gabinety stomatologiczne powrócą do szkół. Podkreślił, że celem spotkania jest ukształtowanie modelu zmian systemowych, które doprowadzą do poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku szkolnym.

Dodatkowe koszty związane ze zorganizowaniem gabinetów stomatologicznych w większości szkół przekraczają w tej chwili możliwości budżetu państwa. W związku z tym poddano pod rozwagę możliwość aktywizacji szkół jako podmiotów współodpowiedzialnych za zdrowie dzieci wraz z intensyfikacją działań edukacyjno-profilaktycznych. Minister zdrowia zadeklarował, że podejmie się organizacji spotkania z udziałem ministra edukacji narodowej, w którym wzięliby udział także przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL.

Minister zdrowia poinformował nas, że od przyszłego roku w sposób znaczący zwiększona zostanie liczba miejsc rezydenckich, także w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych, a część z nich zostanie uznana jako priorytetowa (np. stomatologia dziecięca). Liczba rezydentur na wiosnę 2015 r. zwiększy się o tysiąc miejsc, a jesienią o 2,5 tysiąca miejsc dla wszystkich specjalizacji lekarskich.

Minister odniósł się pozytywnie do poruszonej przez nas kwestii złagodzenia niektórych wymogów dla jednostek akredytacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach lekarsko-dentystycznych i złożył propozycję utworzenia zespołu roboczego, z udziałem przedstawicieli KS NRL. Oświadczył też, że chce zaproponować preferencyjne warunki kontraktowania świadczeń tym podmiotom, które zdecydują się prowadzić szkolenie specjalizacyjne, nie wskazał jednak, jakie przewiduje „mechanizmy preferencji” dla tych podmiotów.

Wiceprezes NRL Agnieszka Ruchała-Tyszler zaproponowała, by włączyć kurs stomatologiczny do programu specjalizacji lekarskich (w szczególności z zakresu medycyny rodzinnej, pediatrii i ginekologii). Minister Arłukowicz zadeklarował swoje poparcie dla tej propozycji.

Członkowie delegacji przedłożyli też propozycję wdrożenia rządowego programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki zdrowia jamy ustnej w szkołach. Minister uznał taki pomysł za godny rozważenia – zastrzegł jednak, że środki na ten cel mogłyby ewentualnie zostać wygospodarowane po roku 2016.

W spotkaniu, oprócz ministra, uczestniczyli także: dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w MZ dr Jolanta Orłowska-Heitzman, podsekretarz stanu w MZ Piotr Warczyński oraz dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Dagmara Korbasińska.

6 listopada br., na kolejnym spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z dr Jolantą Orłowską-Heitzman, omówiliśmy wnikliwie temat związany z systemem szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów i akredytacji podmiotów prowadzących to szkolenie. Przedstawiliśmy argumenty uzasadniające potrzebę stworzenia odpowiednich warunków do poszerzenia bazy jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację, która mogłaby być oparta także na indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktykach lekarsko-dentystycznych. Sprecyzowane przez nas postulaty, dotyczące zmiany standardów akredytacyjnych zawarte w programach specjalizacji, zostaną przedstawione konsultantom krajowym. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej działając wielokierunkowo, stara się odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby środowiska.

W podobny sposób pracuje Komisja Stomatologiczna DRL, której priorytetowym działaniem jest organizowanie szkoleń dla lekarzy. 22 listopada zamknęliśmy rok szkoleniowy wspólną konferencją z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pt. „Cele nowoczesnej chirurgii stomatologicznej”. Uczestniczyło w niej ponad 250 osób. Ciekawy program konferencji i zaproszenie interesujących wykładowców zawdzięczamy dynamice działań p. prof. Marzeny Dominiak – prezesa DO PTS. Miło nam było gościć JM rektora Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Ziętka.

Lek. dent. Alicja Marczyk-Felba
przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DR
L

 

Zaloguj się aby komentować.