logowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
Z życia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - Pierwszy doktorat dwóch uczelni na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Marcin Grabowski otrzymuje dyplom doktora z rąk promotora przewodu doktorskiego w obecności JM rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu (Fot. Adam Zadrzywilski)

Pierwszy doktorat dwóch uczelni
na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

8 marca 2013 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w czasie uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa, wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz promocji doktorów nauk medycznych i farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stopień doktora nauk medycznych otrzymał także dr Marcin Grabowski. W natłoku wielu ważnych wydarzeń i znakomitych gości fakt ten przeszedł zupełnie niezauważony przez szanowne audytorium zebrane w Auli Leopoldyńskiej. Tymczasem wydaje się on wart podkreślenia, głównie z tego powodu, że był to pierwszy, według mojej najlepszej wiedzy, taki doktorat zrealizowany w historii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – doktorat dwóch uczelni napisany i obroniony w języku polskim oraz angielskim. Dr Marcin Grabowski zrealizował swój projekt badawczy w ramach współpracy pomiędzy dwiema uczelniami, tj. Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Katolickim w Leuven w Belgii (KU Leuven), który należy do renomowanych i wiodących ośrodków w skali światowej w zakresie immunologii klinicznej i pulmonologii. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie umowa międzynarodowa, dotycząca łączonego przewodu doktorskiego – bidoktoratu (Agreement for a joint research doctoral thesis – cotutelle de these), podpisana przez rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Marka Ziętka oraz rektora KU Leuven prof. dr. Marka Waera.

Dr Marcin Grabowski prowadził badania do pracy doktorskiej w ramach studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, której zaplecze kliniczne i naukowo-badawcze w pełni zabezpieczało realizację i udowodnienie tez doktoratu, dotyczącego etiopatogenezy kaszlu przewlekłego o nieznanej przyczynie (idiopatycznego). W pierwszym etapie wykonano badania kliniczne, które zogniskowane były na szczegółowej diagnostyce różnicowej, pozwalającej na wyróżnienie grup chorych o  znanej przyczynie przewlekłego kaszlu związanego z chorobami górnych (ucho środkowe, UACS – upper airways cough syndrome) i dolnych dróg oddechowych (POChP, astma oskrzelowa, zmiany strukturalne układu oddechowego dróg oddechowych) oraz chorobą refluksową. Szeroko zakrojone badania oparte o funkcjonujące w Klinice pracownie diagnostyczne (bronchoskopia, gastroskopia, spirometria, indukowana plwocina) pozwoliły na wyodrębnienie grupy chorych z kaszlem idiopatycznym, a pobrany w tych procedurach materiał badawczy analizowano w laboratorium naukowym Kliniki, głównie w zakresie znaczenia aktywnych eozynofilów (EG2+) w patogenezie tej postaci kaszlu przewlekłego.

W trakcie badań Doktorant nawiązał współpracę z Laboratorium Immunologii Klinicznej KU Leuven, która umożliwiła rozwinięcie tez pracy doktorskiej o nowe zagadnienia i dostęp do dodatkowych metod badawczych, szczególnie w zakresie technik molekularnych, określających aktywność innych populacji komórkowych (makrofagi, limfocyty T regulatorowe, neutrofile) oraz metod identyfikacji kwasów żółciowych, pepsyny, czynników wzrostu, endoteliny i metaloproteinaz (MCP-1). Zgodnie z podpisaną umową promotorem pracy doktorskiej ze strony KU Leuven została prof. dr Dominique Bullens, która dołączyła do opiekuna naukowego doktoranta i promotora ze strony UM we Wrocławiu prof. dr. hab. Bernarda Panaszka.

Wszystkie wymagane ustawowo procedury przewodu doktorskiego zrealizowane zostały przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu i były wystarczające dla jej odpowiednika w KU Leuven, aby zaakceptować zgodność procedur przewodu doktorskiego, umożliwiających nadanie stopnia doktora przez KU Leuven. Dodatkowym warunkiem uznania doktoratu przez stronę belgijską, oprócz drugiego promotora, była konieczność zrecenzowania dysertacji doktorskiej przez dwóch recenzentów zagranicznych, jednak zatwierdzonych i wybranych przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu UM. W ten sposób na recenzentów rozprawy doktorskiej Marcina Grabowskiego powołani zostali dwaj wybitni eksperci w zakresie immunologii klinicznej i patologii chorób dróg oddechowych – prof. dr Peter Hellings oraz prof. dr Wim Wuyts, wykładowcy zapraszani do prestiżowych prezentacji, m.in. na Kongresach Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Dr n. med. Marcin Grabowski w czasie obrony pracy doktorskiej 24.10.2012 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z promotorami: prof. dr Dominique Bullens z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven i prof. dr. hab. Bernardem Panaszkiem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opinii Komisji Rady Wydziału rozprawa doktorska Marcina Grabowskiego pt. „Charakterystyka procesu zapalnego dróg oddechowych w kaszlu przewlekłym” (Airway Inflammation in Chronic Cough) została dopuszczona przez Komisję Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu do publicznej obrony w języku polskim i angielskim. Ta odbyła się z powodzeniem 24.10.2012 r., a stopień doktora nauk medycznych został zatwierdzony przez Radę Wydziału 20.11.2012 roku. Równocześnie rektor KU Leuven, uznając UM we Wrocławiu i Wydział Nauk o Zdrowiu za wiarygodnych partnerów we współpracy naukowej (relevant Board of Examiners), nadał Marcinowi Grabowskiemu stopień doktora nauk biomedycznych (Doctor of Biomedical Sciences) z datą zakończenia przewodu doktorskiego i obrony pracy na Wydziale Nauk o Zdrowiu, tj. 24.10.2012 roku.

Należy jeszcze dodać, że w efekcie tej międzynarodowej współpracy powstało dzieło wybitne, oczywiście w swojej klasie, wskazujące nowe kierunki badawcze i opcje terapeutyczne w przypadkach przewlekłego kaszlu, który nadal jest nierozwiązanym problemem klinicznym, dramatycznie obniżającym jakość życia pacjentów. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie hipotezy uszkodzenia mechanicznego nabłonka oddechowego jako zjawiska w części odpowiedzialnego za mechanizm błędnego koła (self perpetuation) w przewlekłym kaszlu. Według tej hipotezy proces zapalny w przewlekłym kaszlu, egzemplifikowany przez takie biomarkery jak interleukina-8, eotaksyna i MCP-1, odpowiedzialny za zmiany strukturalne (remodeling) oskrzeli stymuluje odruch kaszlowy, a czynniki mechaniczne, występujące w czasie kaszlu (np. szybki przepływ powietrza i przemieszczanie wydzieliny) uszkadzają nabłonek oddechowy, który wydziela szereg czynników prozapalnych. Obserwuje się przy tym efekt wzmacniający odruchu kaszlowego w postaci sprzężenia zwrotnego pomiędzy procesem zapalnym wywołanym przez komórki immunokompetentne i procesem zapalnym, związanym z aktywnością uszkodzonych mechanicznie komórek nabłonka oddechowego. Część uzyskanych wyników została opublikowana w czasopismach zagranicznych z tzw. listy filadelfijskiej ze współczynnikiem wpływu, a mianowicie w „Respiratory Medicine” (IF = 2,475) oraz w „Thorax” (IF= 6,840), a Wydział Nauk o Zdrowiu i Uniwersytet Medyczny uzyskał punkty rankingowe przyznawane za międzynarodową współpracę naukową.

Z przekonaniem można zatem pogratulować dr. Marcinowi Grabowskiemu, który odniósł wielki i podwójny sukces – uzyskał stopień doktora dwóch uczelni. Fakt ten stawia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i jeden z Jego wydziałów, to jest Wydział Nauk o Zdrowiu, w jednym szeregu z naprawdę renomowaną europejską uczelnią, jaką jest niewątpliwie Katolicki Uniwersytet w Leuven.

Prof. dr hab. Bernard Panaszek
kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii UM we Wrocławiu

 

Zaloguj się aby komentować.